Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 1.6.2020

Programmet för hållbar ekonomi 2020–2026

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstningar föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner Borgås program för hållbar ekonomi 2020–2026. Stadsstyrelsen beslutade godkänna flera ändringar till stadsdirektörens förslag.

Sektorerna ska omedelbart börja vidta åtgärder som föreslagits för år 2020. Behövliga budgetändringar ska sändas till fullmäktige för beslut under hösten. Sektorerna beaktar åtgärder som föreslagits för år 2021 i samband med budgetberedningen.  

Beredningen av åtgärder som kräver mera omfattande planering och separata beslut ska påbörjas omedelbart.  

Nämnder och sektorer ska regelbundet som del av stadens delårsrapportering uppfölja hur programmet för hållbar ekonomi har genomförts. 

Stadsstyrelsen beslutade föreslå för stadsfullmäktige att personalbesparingarna enligt programmet för hållbar ekonomi genomförs med hjälp av rekryteringsförbud under flera år. Stadsstyrelsen beslutade ytterligare att personalen inte permitteras år 2020 efter samarbetsförhandlingarna som avslutades 19.5.2020. 

Stadsstyrelsen berättigade finansdirektören göra justeringar av teknisk karaktär i bokslutet före dess behandling i stadsfullmäktige.

Detaljplan 524, Borgå Energi

Stadsstyrelsen beslutade föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner detaljplanen för Borgå Energi i kvarteret 115 i stadsdelen 6. Genom detaljplaneändringen bildas tomterna 21, 22 och 23 samt gatuområde i kvarteret 115.

Anna-Stiina Lundqvist föreslog att ärendet återremitteras för ny behandling med följande vägledning: 

  1. ”Kallenlinnankadun viereisten rakennusten kerroskorkeutta tulee madaltaa.
  2. Kallenlinnankadun puoleisten rakennusten sijoittumista kiinni Kallenlinnankatuun tulee tarkastella uudelleen ja suhteuttaa se mahdollisuuksien mukaan muihin Kallenlinnankadun rakennuksiin.
  3. Kallenlinnankadun viereen sijoittuvien rakennusalojen rajausta tulee tarkentaa niin, ettei se mahdollista pitkän, yhtenäisen talomuurin toteuttamista.”

Stadsstyrelsen beslutade med rösterna 8 (Elin Blomqvist-Valtonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Bodil Lund, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Pehr Sveholm, Markku Välimäki) – 4 (Outi Lankia, Anna-Stiina Lundqvist, Jari Oksanen, Nina Uski) fortsätta behandlingen av ärendet.   

Anna-Stiina Lundqvist förslog att detaljplanen förkastas. Förslaget förföll i brist på understöd. Anna-Stiina Lundqvist och Nina Uski lämnade en protokollsanteckning i ärendet: ”Kaavan mahdollistama rakennusmassa ja korkeus on kohtuuttoman suuri ympäristöönsä nähden. Viisikerroksiset rakennukset luovat pohjoisen omakotitaloihin ja etelässä suojeltuun kulttuurirakennukseen (Porvoon Energian talo) nähden liiallisen korkeuskontrastin ja muodostuvat kaupunkikuvassa liian hallitseviksi elementeiksi.”

Johan Söderberg, Matti Valasti, Roope Lenkkeri och Henrik Rainio deltog inte i behandlingen av ärendet. 

Detaljplan 541, infartsparkering och ABC

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner detaljplanen 541, Infartsparkering och ABC. Genom detaljplanen bildas kvarteret 390 samt ett gatu- och rekreationsområde.

Outi Lankia, Nina Uski, Elin Blomqvist-Valtonen, Johan Söderberg ja Anders Rosengren lämnade följande protokollsanteckning: ”Liityntäpysäköinnin valmistelua, suunnittelua ja toteutusta ei voi aloittaa, koska Porvoon kaupungin investoinnista liityntäpysäköinnin rakentamiseksi ei ole tehty päätöstä.”

Budgetändring 2020, Kullo företagsområde

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslår fullmäktige att en överskridning på 1 000 000 euro i kommunteknikens investeringsanslag godkänns. Samtidigt godkänns det för åren 2021 och 2022 en riktgivande finansieringsplan för genomförande av entreprenaden i Kullo företagsområde. De preliminära anslagsreserveringarna är 6,0 miljoner för år 2021 och 4,2 miljoner för år 2022.

Outi Lankia gjorde ett ändringsförslag: ”Kulloon yritysalueella katujen varsinaisten pintojen asfaltointien ja maalausten siirto, kunnes suurin osa alueen tonteista on rakentunut ja liitetty kunnallistekniikkaan. Stadsdirektörens förslag vann i omröstningen över Outi Lankia förslag med rösterna 11 (Elin Blomqvist-Valtonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Bodil Lund, Anna-Stiina Lundqvist, Jari Oksanen, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Pehr Sveholm, Johan Söderberg, Välimäki Markku) – 2 (Outi Lankia, Nina Uski).  

Outi Lankia gjorde ytterligare ett ändringsförslag som förföll i brist på understöd ”Kulloon teollisuustietä ei rakenneta kokonaan, säästö vähintään 400 000 euroa.”  

Budgetändring 2020, gång- och cykelvägar

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att en överskridning på 400 000 euro i kommunteknikens investeringsanslag för år 2020 godkänns. Samtidigt ska det för år 2021 godkännas en riktgivande finansieringsplan för genomförande av entreprenaden av gång- och cykelvägar på landsväg 170 och Mörskomvägen. Preliminärt anslagsbehov för år 2021 är 1 300 000 euro.

Utredning om Övik

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning med rösterna 10 (Elin Blomqvist-Valtonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Outi Lankia, Anna-Stiina Lundqvist, Jari Oksanen, Mirja Suhonen, Johan Söderberg, Nina Uski, Markku Välimäki) – 3 (Bodil Lund, Anders Rosengren, Pehr Sveholm) godkänna Markku Välimäkis ändringsförslag. Stadsstyrelsen beslutade anteckna utredningen för kännedom och konstaterade att programmet för hållbar ekonomi 2020-2026 inte innehåller någon betydande egen investering eller annan ekonomisk extra satsning av staden på läger- eller kursgårdsverksamheten. Stadsstyrelsen gav bildningssektorn anvisning om att fortsätta beredningen av ärendet utifrån alternativen 3 eller 4 med beaktande av de begränsningar av ekonomin och verksamheten som programmet för hållbar ekonomi ställer. Man tar ställning till byggnaderna i Övik i samband med planläggningen. Öviks område reserveras i fortsättningen för allmän rekreation.

Markku Välimäki föreslog att man tar bort följande sats: ”Stadsstyrelsen berättigar samtidigt lokalitetsledningen att vidta åtgärder för rivning av byggnaderna i Övik” och att man tillägger följande sats: ”Man tar ställning till byggnaderna i Övik i samband med planläggningen”. 

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen