Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 14.8.2023

Porvoon kehäsymboli.

Pitkäaikainen laina, Liikelaitos Porvoon Vesi

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti myöntää 6 miljoonan euron suuruisen pitkäaikaisen lainan liikelaitos Porvoon Vedelle.

Vuoden 2023 talousarviossa on varauduttu siihen, että Liikelaitos Porvoon Veden investointeja rahoitetaan osittain pitkäaikaisella lainalla kaupungilta. Velkaa lyhennetään vuosittain ja siitä peritään korkoa kaupungin takaus- ja antolainapolitiikan mukaisesti. Laina-aika olisi 20 vuotta ja lainaa lyhennettäisiin tasalyhennyksin kaksi kertaa vuodessa. Lainan korko sidotaan vuodeksi kerrallaan kaupungin tilinpäätöshetken lainasalkun keskikorkoon lisättynä 0,2 prosentin marginaalilla.

Työterveyspalvelut

Porvoon kaupunginvaltuusto on päättänyt keväällä merkitä Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n osakkeita suunnatussa osakeannissa. Osakemerkinnän jälkeen Porvoon kaupunki on yhtiön osakas 17,73 % omistusosuudella ja saa oikeuden esittää yhden hallituksen jäsenen nimeämistä yhtiökokoukselle. Osakemerkinnän tavoitteena on liittyä Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n osakkaaksi ja sen myötä hankkia kaupungin henkilöstön työterveyspalvelut yhtiöltä sidosryhmähankintana. Kaupungin nykyisen työterveyspalveluiden tuottajan Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden liiketoiminta luovutetaan samassa yhteydessä Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:lle.

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n kanssa on neuvoteltu sopimus palveluiden tuottamisesta. Sopimus vastaa sisällöltään nykyistä Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden palvelusopimusta. Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n palveluhinnat ovat joiltain osin alemmat kuin nykyiset liikelaitoksen palveluhinnat. Sopimuksen kokonaishinta on noin miljoona euroa vuodessa. Lopullinen hinta muodostuu palveluiden käytön määrästä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden liiketoiminnan luovutukseen ja henkilöstön siirtoa koskevat sopimukset ja muut asiakirjat. Palvelussuhdepäällikkö valtuutettiin tekemään tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia henkilöstön siirtoa koskevaan sopimukseen ja rahoitusjohtaja tekemään tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia käyttöomaisuutta ja sopimuksia koskevaan kauppakirjaan.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi yksimielisesti hankkia Porvoon kaupungin työntekijöiden työterveyspalvelut Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:ltä. Kaupunginhallitus valtuutti hallintojohtajan tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisiä muutoksia. Markku Välimäki ei osallistunut asian käsittelyyn.

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston toimintasäännöt

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston toimintasäännöt.

Vaikuttamistoimielimet ovat vaikuttaneet toimintasääntöjensä sisältöön. Neuvostojen kanssa on käyty aktiivista valmistelevaa keskustelua, jonka tuloksena on saatu laadittua neuvostojen ja valmistelevien viranhaltijoiden yhdessä hyväksymät esitykset uusiksi toimintasäännöiksi.

Nuorisovaltuuston osalta esitys on sama kuin nykyinen toimintasääntö lukuun ottamatta valittavien jäsenten ikärajan muuttamista 13–19-vuotiaiksi aikaisemman 14–19 ikävuoden sijasta. Muutos vastaa valtakunnallista kehitystä. Uutena määräyksenä toimintasääntöön on lisätty mahdollisuus nimetä edustaja myös kaupunginhallitukseen.

Vanhus- ja vammaisneuvostojen osalta olennaisimmat muutokset koskevat kaupunginhallitukselle tehtävää esitystä uuden neuvoston jäsenistöstä. On katsottu, että tasapuolisin ja toisaalta käytännössä toimivin tapa tehdä esitys on istuvan neuvoston toimesta pidettävässä valintakokouksessa tehtävä esitys. Toinen merkittävä muutos koskee neuvostojen toimikautta, joka esitetään jatkossa olevan neljä vuotta nykyisen kahden sijasta ja vastaavan kaupunginvaltuuston toimikautta.

Vastaus valtuustoaloitteeseen varhaiskasvatushenkilökunnalle tukea työvaate- ja työkenkähankintoihin

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti antaa kasvun ja oppimisen lautakunnan esityksen vastauksenaan Anette Karlssonin valtuustoaloitteeseen ja lähettää vastauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Marianne Korpi esitti, että aloitteessa tehty esitys 100 euron vaate- ja kenkäkorvauksen maksamisesta varhaiskasvatuksen henkilöstölle hyväksytään ja summaa tarkistetaan vuoden 2024 talousarvioprosessin yhteydessä. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.