Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 14.9.2020

Asumisen ohjelma

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti pyytää asumisen ohjelman luonnoksesta lausunnot lautakunnilta ja liikelaitoksilta ja konserniyhtiöiltä. Luonnos on nähtäville kaupungin internetsivuille, ja asukkailla ja sidosryhmillä on mahdollisuus kommentoida ja jättää mielipiteitä ohjelmaluonnoksesta. Kaupunginvaltuusto käsittelee ohjelmaa myöhemmin. 

Porvoon kaupungin hankintalinjaukset

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Porvoon kaupungin hankintalinjaukset. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anna-Stiina Lundqvistin muutosesityksen. Sivulle 13 toiseksi viimeiseen kappaleeseen lisättiin sana työllisyysvaikutukset: ”Kaupungin hankinnoissa otetaan huomioon yleisellä tasolla mm; hankintojen digitalisointi, hankintaosaamisen kehittäminen, vähähiiliset hankinnat, ennakoitavuuden parantaminen, paikallisuusasteen kasvattaminen, PK-yrittäjien mahdollisuudet osallistua hankintoihin, työllisyysvaikutukset, sosiaalisesti vastuullisten hankintojen lisääminen sekä sopimushallinnan vahvistaminen.” 

Suojavarusteiden hankinta – Hansel Oy:n dynaaminen hankintajärjestelmä

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki liittyy Hansel Oy:n suojavarusteiden kilpailutukseen ja sen perusteella solmittavaan sopimukseen sopimuskaudelle 1.11.2020–31.10.2022.

Hansel Oy on kilpailuttamassa suojavarusteita, joita käytetään koronavirukselta suojautumiseen. Sopimuksen sisältö ja toimintamalli on suunniteltu yhdessä huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Kilpailutettava tuotevalikoima kattaa mm. kirurgiset nenä-suusuojukset, hengityssuojaimet, suojatakit, kertakäyttökäsineet, suojavisiirit ja muut päälle puettavat suojavarusteet. Tämän lisäksi valikoimaan kuuluvat käsihuuhteet ja pintojen desinfiointiaineet.

Paras arkenakin – ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma  

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Suunnitelmasta pyydetään vielä lausunnot sivistyslautakunnalta ja vammaisneuvostolta. 

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä lausuntoluonnokset ja lähettää ne kaupunginvaltuustolle käsiteltäviksi. Kaupunginhallitus valtuutti viranhaltijajohdon vastaamaan soveltuvin osin ja lausunnoissa ilmaistun kannan mukaisesti lausuntopalvelu.fi -järjestelmässä lausunnon antamista varten julkaistuun lomakkeeseen.

Kaupunginjohtaja muutti esitystään kokouksen aikana seuraavasti:

  • Sivu 1, POIS: Sote-uudistusta tulee jatkaa kehittämällä nykyistä kuntapohjaista järjestelmää – uutta hallinnon tasoa ei tarvita.
  • Sivu 3, POIS: Samoin perusterveydenhuollon vahvistamiseksi ajatellut laaja-alaiset sote-keskukset ovat parhaiten toteutettavissa ilman uutta hallinnontasoa ja nykyrakenteessa. Lisäksi on huomioitava, että kansainväliset esimerkit eivät tuo evidenssiä täydellisestä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon integraation eduista. TILALLE: Samoin perusterveydenhuollon vahvistamiseksi ajatellut laaja-alaiset sote-keskukset ovat toteutettavissa ilman uutta hallinnontasoa ja nykyrakenteessa.
  • Sivu 3, LISÄYS toiseksi viimeisen kappaleen loppuun: HYTE-yhteistyötä sote-maakuntien ja kuntien välillä tulee edelleen selkeyttää. Kuntien rahoitusmahdollisuudet ennaltaehkäisevään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen on turvattava.
  • Sivu 4, LISÄYS ensimmäisen kappaleen loppuun: Uudistuksessa on varmistettava sote-palveluita tuottavien järjestöjen asema ja rahoitus.
  • Sivu 7, POIS: Porvoon kaupunki katsoo, että julkisen talouden kestävyyden turvaamisen tulee olla uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita. Valtio ja kunnat muodostavat yhdessä sosiaaliturvarahastojen kanssa Suomen julkisen talouden kokonaisuuden, ja sote-uudistuksen tarkoituksena tulee olla nimenomaan julkisen talouden rahoitusaseman vahvistaminen kokonaisuudessaan. Vahva julkinen talous mahdollistaa vahvan kuntatalouden, ja lopulta laadukkaat julkiset palvelut. Vastaavasti mikäli sote-uudistus ei vahvista julkista taloutta, sitä ei tule toteuttaa. TILALLE: Sote-uudistuksen tulee vahvistaa julkista taloutta, jotta turvataan laadukkaat julkiset palvelut sekä kaupunkien kasvu- ja investointikyky. Hallituksen esityksen tulee selkeästi kyetä osoittamaan, että uudistuksesta saatava taloudelliset hyödyt ovat siitä aiheutuvia kustannuksia ja haittavaikutuksia suuremmat. Sote-uudistuksen tulee vahvistaa julkista taloutta kokonaisuudessaan.
  • Sivu 7, POIS: Pidemmällä aikavälillä uusi hallinnollinen taso aiheuttaa merkittäviä jatkuvia lisäkustannuksia nykyiseen verrattuna, koska monelta osin tarvitaan kahdenkertainen organisaatio nykyiseen verrattuna. TILALLE: Riskinä on, että uusi hallinnollinen taso lisää kustannuksia, sillä joiltakin osin saatetaan tarvita kaksinkertainen organisaatio nykyiseen verrattuna.
  • Lisäksi kaupunginjohtaja muotoilee lausuntoon kohdan, joka koskee mahdollisuuksia joustaa alueiden ja kuntien erilaisuuden vuoksi.  

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.