Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 14.9.2020

Programmet för boende

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt begära nämnder, affärsverken och koncernbolag lämna sina utlåtanden om programutkastet. Utkastet läggs också fram på stadens webbplats, och invånare och intressentgrupper har möjlighet att kommentera utkastet och ge sina åsikter om det. Stadsfullmäktige kommer att behandla programmet senare. 

Borgå stads upphandlingsriktlinjer

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna Borgå stads upphandlingsriktlinjer. Stadsstyrelsen beslutade godkänna Anna-Stina Lundqvists ändringsförslag: s. 13, ett tillägg till näst sist stycke: ”Kaupungin hankinnoissa otetaan huomioon yleisellä tasolla mm; hankintojen digitalisointi, hankintaosaamisen kehittäminen, vähähiiliset hankinnat, ennakoitavuuden parantaminen, paikallisuusasteen kasvattaminen, PK-yrittäjien mahdollisuudet osallistua hankintoihin, TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET, sosiaalisesti vastuullisten hankintojen lisääminen sekä sopimushallinnan vahvistaminen.” 

Upphandling av skyddsutrustning – Hansel Ab:s dynamiska upphandlingssystem

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad ansluter sig till konkurrensutsättningen av skyddsutrustning som Hansel Ab ordnar och avtalet som ingås för avtalsperioden 1.11.2020–31.10.2022.

Hansel Ab håller på att konkurrensutsätta skyddsutrustning som används för skydd för coronaviruset. Innehållet och handlingsmodellen i avtalet har planerats tillsammans med Försörjningsberedskapscentralen. Produktsortimentet som ska konkurrensutsättas omfattar bl.a. kirurgiska munskydd, andningsskydd, skyddsrockar, engångshandskar, skyddsvisir och andra skyddsutrustningar som man ska klä på sig. Utöver detta innehåller sortimentet handdesinfektionsmedel och desinfektionsmedel för ytor.

Bäst även i vardagen – välfärdplan för den äldre befolkningen 

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning. Man begär bildningsnämnden och handikapprådet lämna sina utlåtanden om planen. 

Begäran om utlåtande om regeringens propositionsutkast med förslag till lagstiftning om reformen av ordnandet av social- och hälsovård samt räddningsväsendet och om inrättande av landskap

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna utlåtandeutkasten och sända dem till stadsfullmäktige för behandling. Stadsstyrelsen befullmäktigade tjänsteinnehavarledningen att i tillämpliga delar och enligt ståndpunkten som framgår av utlåtandena svara på blanketten som finns i systemet utlåtande.fi.

Stadsdirektören ändrade sitt förslag under mötet enligt följande: 

  • Sivu 1, POIS: Sote-uudistusta tulee jatkaa kehittämällä nykyistä kuntapohjaista järjestelmää – uutta hallinnon tasoa ei tarvita.
  • Sivu 3, POIS: Samoin perusterveydenhuollon vahvistamiseksi ajatellut laaja-alaiset sote-keskukset ovat parhaiten toteutettavissa ilman uutta hallinnontasoa ja nykyrakenteessa. Lisäksi on huomioitava, että kansainväliset esimerkit eivät tuo evidenssiä täydellisestä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon integraation eduista. TILALLE: Samoin perusterveydenhuollon vahvistamiseksi ajatellut laaja-alaiset sote-keskukset ovat toteutettavissa ilman uutta hallinnontasoa ja nykyrakenteessa.
  • Sivu 3, LISÄYS toiseksi viimeisen kappaleen loppuun: HYTE-yhteistyötä sote-maakuntien ja kuntien välillä tulee edelleen selkeyttää. Kuntien rahoitusmahdollisuudet ennaltaehkäisevään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen on turvattava.
  • Sivu 4, LISÄYS ensimmäisen kappaleen loppuun: Uudistuksessa on varmistettava sote-palveluita tuottavien järjestöjen asema ja rahoitus.
  • Sivu 7, POIS: Porvoon kaupunki katsoo, että julkisen talouden kestävyyden turvaamisen tulee olla uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita. Valtio ja kunnat muodostavat yhdessä sosiaaliturvarahastojen kanssa Suomen julkisen talouden kokonaisuuden, ja sote-uudistuksen tarkoituksena tulee olla nimenomaan julkisen talouden rahoitusaseman vahvistaminen kokonaisuudessaan. Vahva julkinen talous mahdollistaa vahvan kuntatalouden, ja lopulta laadukkaat julkiset palvelut. Vastaavasti mikäli sote-uudistus ei vahvista julkista taloutta, sitä ei tule toteuttaa.  TILALLE: Sote-uudistuksen tulee vahvistaa julkista taloutta, jotta turvataan laadukkaat julkiset palvelut sekä kaupunkien kasvu- ja investointikyky. Hallituksen esityksen tulee selkeästi kyetä osoittamaan, että uudistuksesta saatava taloudelliset hyödyt ovat siitä aiheutuvia kustannuksia ja haittavaikutuksia suuremmat. Sote-uudistuksen tulee vahvistaa julkista taloutta kokonaisuudessaan.
  • Sivu 7, POIS: Pidemmällä aikavälillä uusi hallinnollinen taso aiheuttaa merkittäviä jatkuvia lisäkustannuksia nykyiseen verrattuna, koska monelta osin tarvitaan kahdenkertainen organisaatio nykyiseen verrattuna. TILALLE: Riskinä on, että uusi hallinnollinen taso lisää kustannuksia, sillä joiltakin osin saatetaan tarvita kaksinkertainen organisaatio nykyiseen verrattuna.
  • Lisäksi kaupunginjohtaja muotoilee lausuntoon kohdan, joka koskee mahdollisuuksia joustaa alueiden ja kuntien erilaisuuden vuoksi. 

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen