Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 15.6.2020

Lausunto merialuesuunnitelma 2030 -luonnoksesta

Suomen rannikkomaakunnat laativat ensimmäistä kertaa koko maan kattavaa merialuesuunnitelmaa. Merialuesuunnitelma 2030 -luonnos on valmistunut ja luonnosvaiheen aineisto on kommentoitavana ja lausuntokierroksella kunnissa18.5.-17.6.2020.

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen antaa merialuesuunnitelma 2030 -luonnoksesta lausunnon. Kaupunginhallitus hyväksyi äänin 9 (Elin Blomqvist-Valtonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Outi Lankia, Bodil Lund, Anders Rosengren, Johan Söderberg, Nina Uski, Markku Välimäki,) – 4 (Anna-Stiina Lundqvist, Jari Oksanen, Mirja Suhonen, Pehr Sveholm) Markku Välimäen lisäyksen: ”Esitän, että merimetso-ongelma tulee saattaa yhtenä asiana mukaan merialuesuunnittelua edelleen käsiteltäessä.”

Loviisan kaupungin vaatimus Itä-Uudenmaan alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaisten kustannusten jakoperusteiden muuttamiseksi

Loviisan kaupunki on lähettänyt kirjeen Itä-Uudenmaan alueellisen pelastuslaitoksen jäsenkunnille. Kirjeessä edellytetään, että jäsenkunnat ryhtyvät toimiin perussopimuksen mukaisen kustannustenjaon muuttamiseksi. Loviisan kaupungin esittämillä muutoksilla perussopimukseen ei tavoitella aluepelastuslaitoksen toiminnan tehostamiseen tai operatiivisiin kyvykkyyksiin liittyviä muutoksia, vain ainoastaan kustannustenjaon muutosta jäsenkuntien välillä.

Loviisan kaupungin vaatimuksen havainnollistamiseksi on tehty laskelma, jossa perussopimuksen riskikertoimen ja asukasluvun merkitystä on simuloitu eri prosenteilla. Yhteenvetona voidaan todeta, että pelkän kustannustenjakojakauman muuttamien Loviisan kaupungin esittämällä tavalla johtaisi suurimpana muutoksena Porvoon kaupungin maksuosuuden kasvuun noin 367 000 eurolla ja Loviisan kaupungin maksuosuuden laskuun noin 340 000 eurolla.

Perussopimus on kokonaisuus, jossa on määritelty käyttötalouden kustannustenjaon perusteiden lisäksi myös mm. uudisinvestointien kustannusten jakautuminen. Pelastustoimen kiinteistöinvestointien osalta akuutteja ovat mm. Sipoon (Nikkilä) ja Lapinjärven pelastusasemien rakentaminen. Loviisan pelastusaseman osalta uudisinvestointi ajoittunee useampien vuosien päähän. Kevään aikana Lapinjärven kunta on tiedustellut uuden pelastusaseman rakentamisen aloittamista siten, että kunta toimii asiassa välivuokraajana. On huomioitavaa, että Porvoon kaupunki maksaa suurimpana jäsenkuntana noin puolet eri toimipisteiden vuokrista kaikissa osakaskunnissa.

Mikäli alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimusta muutettaisiin, tulisi se Porvoon kaupungin näkökulmasta valmistella kokonaisuudessaan uudestaan ja myös siten, että riskiarvointien lisäksi uudelleen arvioitaisiin myös kiinteistöinvestointien taloudelliset vastuut ja velvollisuudet. Kokonaisvaltaista perussopimusvalmistelua ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista aloittaa siitä syystä, että pääministeri Marinin hallituksen esitys lähtee täysin uudesta pelastustoimen järjestämis- ja rahoitusmallista.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti todeta, ettei Itä-Uudenmaan alueellisen pelastustoimen yhteistoimistasopimuksen uudelleenvalmistelu käynnistäminen ole tarkoituksenmukaista. Kaupunginhallitus päätti vastauksena Loviisan kaupungin kirjeeseen, että valmistelua yhteistoimistasopimuksen mukaisten kustannusten jakoperusteiden muuttamiseksi ei kaupungin toimesta nähdä vallitsevassa tilanteessa mahdollisena.

Lisäksi kaupunginhallitus ilmoitti kantanaan aluepelastustoimelle, että kaupungin osalta Lapinjärven pelastusaseman uudishankkeelle ei ole estettä, edellyttäen että Lapinjärven kunta toimii hankkeessa välivuokraanjana ja asia nähdään toiminnallisesti välttämättömänä.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.