Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 15.6.2020

Utlåtande om utkastet till havsplan 2030

Kustlandskapen i Finland utarbetar för första gången en havsplan som gäller hela landet. Utkastet till Havsplan 2030 har blivit färdigt och materialet från utkastskedet har sänts till kommunerna för kommentarer och utlåtanden under tiden 18.5-17.6.2020.

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning ge ett utlåtande om utkastet till havsplan 2030. Stadsstyrelsen beslutade med rösterna 9 (Elin Blomqvist-Valtonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Outi Lankia, Bodil Lund, Anders Rosengren, Johan Söderberg, Nina Uski, Markku Välimäki,) – 4 godkänna Markku Välimäkis förslag: ”Esitän, että merimetso-ongelma tulee saattaa yhtenä asiana mukaan merialuesuunnittelua edelleen käsiteltäessä.”

Lovisa stads yrkande på ändring av kostnadsfördelningsgrunderna i samarbetsavtalet för det regionala räddningsväsendet i Östra Nyland

Lovisa stad har sänt ett brev till Räddningsverket i Östra Nylands medlemskommuner. I brevet förutsätts det att medlemskommunerna vidtar åtgärder för en ändring av kostnadsfördelningen om vilken det föreskrivs i grundavtalet. De ändringar av grundavtalet som Lovisa stad föreslår syftar inte till att göra det regionala räddningsverkets verksamhet effektivare eller att ändra dess operativa förmåga, utan att enbart ändra kostnadsfördelningen mellan medlemskommunerna.

För att åskådliggöra Lovisa stads yrkande har det gjorts en beräkning där betydelsen av riskkoefficienten som anges i grundavtalet och invånarantalet har simulerats med olika procenttal. Sammanfattningsvis kan man konstatera att en ändring av kostnadsfördelningen på det sättet som Lovisa stad yrkar leder till att Borgå stads avgiftsandel skulle stiga med cirka 367 000 euro och Lovisa stads avgiftsandel skulle minska med cirka 340 000 euro.

Grundavtalet är en helhet där det vid sidan av grunderna för fördelningen av driftsekonomiska kostnader har bestämts hur bl.a. kostnaderna för nya investeringar ska fördelas. Räddningsväsendets akuta fastighetsinvesteringar är bl.a. byggande av Sibbo (Nickby) och Lappträsks räddningsstationer. I fråga om Lovisa räddningsstation torde en ny investering vara aktuell först om flera år. Under våren har Lappträsks kommun hört sig för om byggandet av en ny räddningsstation kan påbörjas så, att kommunen agerar som mellanhand. Man ska lägga märke till att Borgå stad som den största medlemskommunen betalar cirka hälften av hyrorna för olika verksamhetsställen i alla medlemskommuner.

Om samarbetsavtalet för det regionala räddningsväsendet skulle ändras, borde det ur Borgå stads synpunkt beredas på nytt i sin helhet och även så, att de ekonomiska ansvaren och skyldigheterna för fastighetsinvesteringarna ska omvärderas vid sidan av riskbedömningarna. Det är ändå inte ändamålsenligt att börja en genomgripande beredning av ett grundavtal därför att propositionen som statsminister Marins regering tänker överlämna utgår från en helt ny modell för anordnande och finansiering av räddningsverksamheten.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt konstatera att inledande av en ny beredning av ett samarbetsavtal för det regionala räddningsväsendet i östra Nyland inte är ändamålsenligt och beslutade ge som svar på brevet som Lovisa stad skickade att staden i det rådande läget inte anser det möjligt att börja bereda en ändring av kostnadsfördelningen enligt samarbetsavtalet.

Dessutom meddelade stadsstyrelsen som sin ståndpunkt till det regionala räddningsväsendet att det för stadens del inte finns något hinder för ett nybygge av en räddningsstation i Lappträsk, under förutsättning att Lappträsks kommun agerar som mellanhand och att ärendet anses som nödvändigt med hänsyn till verksamheten.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen