Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 17.1.2022

Hallintopalveluiden organisointi Porvoossa ja hyvinvointialueella

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy HPK Oy:tä koskevan osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. Yhtiö aloittaa varsinaisen toimintansa, mikäli valtuusto hyväksyy osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. Kaupunginjohtaja valtuutettiin tekemään teknisluontoisia muutoksia osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti seuraavat muutokset yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen: ”Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu enintään kuusi (6) jäsentä. Porvoon kaupunki valitsee hallitukseen kolme (3) jäsentä ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue kaksi (2) jäsentä. Porvoon kaupungin nimeämä hallituksen jäsen toimii hallituksen puheenjohtajana. Muut osakkaat valitsevat yhdessä yhden (1) varsinaisen hallituksen jäsenen edustajakseen. Kuitenkin toiminnan alkuvaiheessa, kun muita osakkaita ei ole, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue valitsee kolme (3) jäsentä.”

Toimialojen investointien talousarvioylitykset 2021

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Ohjelma maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy ohjelman maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi vuosille 2022–2024. Kevin Servin teki kaksi muutosesitystä. Esityksiä ei kannatettu, joten ne raukesivat.

Laki kotoutumisen edistämisestä velvoittaa kunnan tai useamman kunnan yhdessä laatimaan kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelman, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.

Porvoon kaupungin ohjelma kotoutumisen edistämiseksi on tehty vuosille 2022–2024. Kotoutumiseen liittyvä lainsäädäntö on parhaillaan uusiutumassa, ja tavoitteena on saada hallituksen esitysluonnos lausuntokierrokselle jo keväällä 2022. Laki tullee voimaan 2024. Kotoutumisen kokonaisvastuu tulee olemaan kaupungilla ja sen suunnitteluun sekä resurssointiin tulee valmistautua ennakolta. Asialla on myös yhdyspintaa valtakunnallisen työvoima- ja elinkeinopalvelujen uudistamisen kanssa. Tämän osalta kaupunginhallitukselle tehdään resursoinnista erillinen esitys kuluvan vuoden aikana. Ohjelmaa tullee lainsäädännön muutoksen lisäksi päivittää jo keväällä 2023 vastaamaan hyvinvointialueiden tuomia työnjaollisia uudistuksia kotoutumisen kentässä.

Kaupungin kiinteistöjen salkutus ja toimenpiteet C-salkun kohteille

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.