Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 17.1.2022

Organisering av förvaltningstjänster i Borgå och välfärdsområdet

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå att stadsfullmäktige godkänner delägaravtalet och bolagsordningen för HPK Oy. Bolaget inleder sin egentliga verksamhet om fullmäktige godkänner delägaravtalet och bolagsordningen enligt detta beslut. Stadsdirektören befullmäktigades göra ändringar av teknisk karaktär i delägaravtalet och bolagsordningen.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna följande ändringar till delägaravtalet och bolagsordningen för HPK Oy: ”Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu enintään kuusi (6) jäsentä. Porvoon kaupunki valitsee hallitukseen kolme (3) jäsentä ja Itä-Uudenmaan Hyvinvointialue kaksi (2) jäsentä. Porvoon kaupungin nimeämä hallituksen jäsen toimii hallituksen puheenjohtajana. Muut osakkaat valitsevat yhdessä yhden (1) varsinaisen hallituksen jäsenen edustajakseen. Kuitenkin toiminnan alkuvaiheessa, kun muita osakkaita ei ole, Itä-Uudenmaan Hyvinvointialue valitsee kolme (3) jäsentä.”

Budgetöverskridningar i sektorernas investeringar 2021

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning.

Program för att främja invandrarnas integration

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner programmet för att främja invandrarnas integration under åren 2022–2024. Kevin Servin gjorde två ändringsförslag. Förslagen förföll i brist på understöd.

I lagen om främjande av integration föreskrivs att kommunen eller flera kommuner tillsammans ska för att främja integrationen och stärka det sektorsövergripande samarbetet göra upp ett program för integrationsfrämjande som godkänns i respektive kommuns kommunfullmäktige och ses över minst vart fjärde år.

Borgå stads program för att främja integrationen har utarbetats för åren 2022–2024. Lagstiftningen om integration kommer att reformeras och avsikten är att utkastet till regeringens proposition kan sändas på remiss redan våren 2022. Lagen torde träda i kraft 2024. Beaktansvärt är att staden kommer att ha helhetsansvaret för integration och att staden på förhand ska bereda sig på att planera och ge resurser till den. Ärendet har också en kontaktyta med den riksomfattande reformen av arbetskrafts- och näringstjänsterna. I fråga om detta kommer ett separat förslag om resurser att läggas fram till stadsstyrelsen under detta år.

Programmet måste ändras till följd av lagstiftningsändringen och därutöver redan våren 2023 så, att det motsvarar de ändringar i arbetsfördelningen som välfärdsområden för med sig.

Portföljsättningen av stadens fastigheter och åtgärder för objekten i portfölj C

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.