Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 17.6.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Ero luottamustoimesta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Elin Anderssonille vapautuksen Lupa- ja valvontalautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja valitsee uuden puheenjohtajan hänen tilalleen.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje 2025–2027 ja talousarviokehys vuodeksi 2025

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vuosien 2025–2027 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeen ja talousarviokehyksen vuodeksi 2025 sekä lähettää talousarviokehyksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.5.2024 kaupungin talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman vuosille 2024–2027. Kaupunginvaltuuston päättämät toimialojen käyttötaloutta ja investointeja sekä kaupungin tuloslaskelmaosaa koskevat toimenpiteet sekä niitä vastaavat eurot on sisällytetty kaupunginhallituksen antamaan kehykseen talousarviovuodelle 2025 sekä suunnitelmavuosille 2026–2027.

Kehyksen mukainen kaupungin alijäämä vuodelle 2025 on noin 2,2 miljoonaa euroa. Kehykseen sisältyvät suunnitelmavuodet 2026–2027 ovat myös alijäämäisiä, jolloin kaupungin kumulatiivinen alijäämä vuosina 2025–2027 on talousarviokehyksen mukaan noin 9,8 miljoonaa euroa.

Kaupunkistrategian mittarit 2023

Kaupunginhallitus merkitsi yksimielisesti tiedoksi kaupunkistrategian mittarit vuodelta 2023.

Vt. kaupunginjohtaja täydensi päätösesitystään asian käsittelyn aikana ”ja jatkaa asian käsittelyä elokuussa 2024”.

Kaupunkistrategian toteutumisen seurannalle on asetettu kymmenen mittaria, ja kullekin näistä tavoitetaso joko suhteessa Porvoon kaupungin aiempaan mittaritulokseen tai verrokkikaupunkeihin. Vuoden 2023 mittaritulokset osoittavat, että samalla kun suurin osa mittareista osoittaa positiivista kehitystä verrattuna edellisvuoteen, asetettuun tavoitteeseen päästiin vain lainakantaan liittyvän tavoitteen osalta. Kuitenkin esimerkiksi hyte-kertoimen osalta kaupunki otti suuren harppauksen parempaan suuntaan ja Porvoo sijoittuu selvästi Suomen kuntien keskiarvoa paremmalle tasolle. Kaupungin asukasmäärä kasvoi edelleen huolimatta rakennusalan erittäin heikosta suhdannetilanteesta. Strategian mittareiden tavoitetasot on tietoisesti asetettu kunnianhimoiselle tasolle, jotta ne kirittäisivät kaupungin kehittämistoimia.

Palveluverkko

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi Porvoon palveluverkon nykytilan kuvauksen.

Seuraavana työvaiheena on palveluverkon suunnitteluvaihe, jossa selvitetään mahdolliset kehitysskenaariot. Skenaariotyöskentelyssä verrataan nykyistä palvelukapasiteettia palvelutarpeen kehitykseen. Palveluverkkosuunnittelun osana toteutetaan myös lapsivaikutusten arviointeja. Potentiaalisimpia skenaarioita vertaillaan ja optimoidaan valituilla muuttujilla kaupungin palautteen pohjalta. Tämän jälkeen tulokset raportoidaan ja kehitetään yhdessä projektiryhmänryhmän kanssa. Lopputuloksena syntyy valmis palveluverkkosuunnitelma, jota esitellään päättäjille ja kuntalaisille, sisältäen ehdotuksen valittavaksi skenaarioksi.

Kotoutumiskoulutusten päällikön viran ja kahden suomi toisena kielenä (S-2) vakituisen opettajan viran perustaminen

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti esitysten mukaisesti.