Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 18.9.2023

Porvoon kehäsymboli.

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Porvoon A-Asunnot Oy:n lainalle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myöntää omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oyj:n Porvoon A-asunnot Oy:lle myöntämälle 3,0 miljoonan euron lainalle ja velan liitännäiskustannuksille. Lainalla rahoitetaan Vaskenvalajankatu 8:n rakentamishanketta ja järjestelmäinvestointeja maakaasusta poistumiseen.

Lainan korko on 6 tai 12 kuukauden euribor lisättynä 0,50 prosentin marginaalilla. Luoton antajalla on oikeus tarkistaa marginaalia 10 vuoden kuluttua. Laina-aika on 20 vuotta ja takaus on täysimääräisenä voimassa niin kauan, kunnes kaikki päävelkasitoumuksen mukaiset velallisen vastuut ovat lopullisesti ja peruuttamattomasti maksettu luotonantajalle takaisin.

Takaus kattaa velkapääoman ja velan liitännäiskustannukset. Kaupunki perii takaus ja antolainauspolitiikan mukaisesti Porvoon A-asunnot Oy:ltä 0,8 prosentin suuruista vuotuista takausprovisiota lainan jäljellä olevasta pääomasta.

Porvoon A-asunnot Oy kuuluu Porvoon kaupungin kuntakonserniin ja on kokonaan kaupungin omistama. Takaus ei vaaranna kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Takaukseen ei myöskään sisälly kuntalaissa tarkoitettua merkittävää taloudellista riskiä yhtiön ollessa kokonaan kaupungin omistama. Takauksille ei tässä yhteydessä edellytetä vastavakuuksia, koska takauksen summa on pieni suhteessa yhtiön vakavaraisuuteen.

Euroopan yhteisön valtiontukisääntöjen mukaisesti kunta voi taata määräysvallassaan olevia yhtiöitä, jotka harjoittavat kuntien toimialaan kuuluvia laissa säädettyjä julkisia palvelutehtäviä tai näitä välittömästi palvelevia toimintoja tai muita kansalaisten kannalta välttämättömiä palveluita ja viimeksi mainittujen palveluiden järjestäminen on paikallisten tai alueellisten olosuhteiden vuoksi tarpeen niiden saatavuuden tai tehokkaan tuottamisen turvaamiseksi. Sosiaalisen asuntotuotannon katsotaan toteuttavan näitä tehtäviä.

Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 17.4.2023 § 146

Kaupunginhallitus päätti hylätä Matti Lehesniemen oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä 17.4.2023 § 146.

Marianne Korpi esitti asian käsittelyn aikana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti äänin 10 (Elin Blomqvist-Valtonen, Johnny Holmström, Bodil Lund, Eeva Puromies, Kevin Servin, Frida Sigfrids, Johan Söderberg, Nina Uski, Markku Välimäki, Jorma Wiitakorpi) –3 (Marianne Korpi, Sami Ryynänen, Matti Valasti) jatkaa asian käsittelyä. Tämän jälkeen kaupunginhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.