Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 20.6.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Porvoon museo, selvitys museotoiminnan hallinto- ja rahoitusmalleista

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kulttuuriohjelma 2030

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Porvoon kaupungin kulttuuriohjelman 2030.

Porvoon kaupungin kulttuuriohjelma 2030 on poikkihallinnollinen ohjelma, joka toteuttaa osaltaan Porvoon kaupunkistrategian neljää kärkeä. Kulttuuriohjelma vahvistaa asukkaiden taide- ja kulttuuripalveluita ja kulttuurin tekijöiden toimintaedellytyksiä ja kannustaa poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistamiseen, vuorovaikutuksen ja osallisuuden lisäämiseen. Kulttuuriohjelmassa kulttuurinäkökulma huomioidaan kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnan lisäksi laajasti kaikessa kunnallisessa toiminnassa ja suunnittelussa kuten varhaiskasvatus- ja opetustoiminnassa, hyvinvointityössä, elinkeinoelämässä ja kaupunkikehittämisessä. Ohjelma koostuu neljästä teemasta sekä useista tavoitteista ja toimenpiteistä. Kulttuuriohjelma nivoutuu osaksi myös uuden strategian täytäntöönpanoa ja eri poikkihallinnollisten ohjelmien kokoamista.

Kaupungin rahastovarojen sijoittaminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kaupungin kirjanpidollisia rahastovaroja vastaava summa sijoitetaan ajallisesti hajauttaen puoliksi Evli Pankin sekä Aktia Pankin esityksen mukaisesti.

Rahoitusjohto on pyytänyt tarjousta neljältä varainhoitajalta: Evli Pankki, Aktia Pankki, Itä-Uudenmaan Osuuspankki sekä Titanium Rahastoyhtiöt Oy. Vertailussa on huomioitu varainhoitajan hinnoittelu, varainhoitotarjouksen sisällön ja riskitason sopivuus kaupungin sijoituspolitiikkaan sekä varainhoitajatahon osaaminen ja sijoitusratkaisun laajuus. Näiden kriteerien perusteella kaupungille sopivimman ratkaisun ovat esittäneet Evli Pankki sekä Aktia Pankki.

Kaupungilla on maanhankintarahasto sekä raidekehitysrahasto, joissa on yhteensä noin 26 miljoonaa euroa vuoden 2022 lopussa. Näiden rahastovarojen määrä on kasvanut viime vuosina, eikä näitä kokonaisuudessaan ole enää tarkoituksenmukaista säilyttää pelkästään osana kaupungin rahoitusomaisuutta, jossa niistä ei saa käytännössä minkäänlaista tuottoa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän sijoituspolitiikan mukaan:

  • Rahastovarojen sijoittamisella tarkoitetaan kaupungin kirjanpidollisten rahastojen sijoittamista ja mahdollisesti muiden perustettavien rahastojen sijoittamista.
  • Lyhyellä (noin 1–3 vuotta) aikavälillä tarvittavat rahastovarat pidetään osana kaupungin rahoitusomaisuutta tai sijoitetaan matalariskisiin kohteisiin (lyhyen koron rahaston tai muut matalariskiset sijoitusinstrumentit).
  • Se osuus rahastovaroja, jonka ennakoidaan tarvittavan yli 3 vuoden kuluttua voidaan sijoittaa myös yhdistelmärahastoihin, jolloin osakepainon tavoitevaihteluväli on 30–70 prosenttia.

Leasingpalvelut 2023-2024 (2026) – Hansel Oy, puitejärjestely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki liittyy Hansel Oy:n Leasingpalvelut 2023–2024 (2026) kilpailutukseen ja sen perusteella solmittavaan sopimukseen sopimuskaudelle 1.10.2022–31.12.2024.

Kutsuntalautakunnan jäsenten nimeäminen

Kaartin jääkärirykmentti/Uudenmaan aluetoimisto on pyytänyt Porvoon kaupunkia valitsemaan kaupungin edustajat kutsuntalautakuntaan 5.–7.10.2022 suoritettavaa kutsuntatilaisuutta varten.

Porvoon kaupungissa asetetaan kutsuntalautakunta, johon tulee valita kaksi varsinaista edustajaa ja heille varaedustajat.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita kutsuntalautakuntien jäsenet ja varajäsenet yhdeksi vuodeksi:

  • Sara Tallsten, varajäsen Patrick Nyholm
  • Seppo Ijäs, varajäsen Matti Valasti

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.