Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 20.6.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Borgå museum, utredning av förvaltnings- och finansieringsmodeller för museiverksamheten

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet.

Kulturprogram 2030

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna kulturprogrammet 2030.

Borgå stads kulturprogram 2030 är ett tväradministrativt program som för sin del verkställer de fyra främsta målen i Borgås stadsstrategi. Kulturprogrammet stärker konst- och kulturtjänster för invånare och kulturarbetarnas verksamhetsförutsättningar och uppmuntrar till ett starkare tväradministrativt samarbete och ökad växelverkan och delaktighet. I kulturprogrammet beaktas kulturperspektivet utöver kultur- och fritidsverksamheten i hög grad i all kommunal verksamhet och planering såsom småbarnspedagogiken, undervisningsverksamheten, välfärdsarbetet, näringslivet och stadsutvecklingen. Programmet består av fyra teman och flera mål och åtgärder. Kulturprogrammet som nu föreslås godkännas blir också en del av verkställigheten av den nya strategin och sammanställningen av olika tväradministrativa program.

Placering av stadens fondmedel

Stadsstyrelsen beslutade att en summa motsvarande stadens bokföringsmässiga fondmedel placeras enligt förslaget till hälften i Evli Pankki och i Aktia Bank med tidsspridning.

Finansledningen har begärt anbud av fyra kapitalförvaltare: Evli Pankki, Aktia Bank, Östnylands Andelsbank och Titanium Rahastoyhtiöt Oy. I jämförelsen har beaktats kapitalförvaltarens prissättning, lämpligheten av kapitalförvaltningsanbudets innehåll och risknivå med stadens placeringspolicy samt kapitalförvaltarens kompetens och placeringslösningens omfattning. Enligt dessa kriterier har Evli Pankki och Aktia Bank kommit med den lämpligaste lösningen för staden.

Staden har en markanskaffningsfond och en spårutvecklingsfond som har totalt cirka 26 miljoner euro vid utgången av år 2022. Dessa fondbelopp har stigit under de senaste åren och det är inte längre ändamålsenligt att bevara dessa i sin helhet enbart som del av stadens finansieringsegendom som i praktiken inte ger någon avkastning alls.

Enligt placeringspolicyn som stadsfullmäktige har godkänt:

  • Med placering av fondmedel avses placering av stadens bokföringsmässiga fonder och av andra fonder som eventuellt inrättas.
  • Fondmedel som behövs på kort sikt (cirka 1–3 år) hålls som del av stadens finansieringsegendom eller placeras i objekt med låg risk (korta räntefonder eller andra placeringsobjekt med låg risk).
  • Den andel av fondmedel som förutses behövas om över 3 år kan också placeras i blandfonder, då den eftersträvade variationsbredden i aktierna är 30–70 procent.

Leasingtjänster 2023–2024 (2026) – Hansel Ab, ramarrangemang

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad ansluter sig till konkurrensutsättningen av leasingtjänster 2023–2024 (2026) som Hansel Ab ordnar och avtalet som ingås för avtalsperioden 1.10.2022–31.12.2024.

Val av medlemmar i uppbådsnämnden

Gardesregemente/Nylands regionbyrå har bett Borgå stad utse stadens representanter i uppbådsnämnden för värnpliktsuppbådet 5–7.10.2022.

I Borgå stad tillsätts en uppbådsnämnd till vilken staden utser två ordinarie medlemmar och två ersättare.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja medlemmarna och ersättarna i uppbådsnämnden för ett år:

  • Sara Tallsten, ersättare Patrick Nyholm
  • Seppo Ijäs, ersättare Matti Valasti

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.