Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 21.6.2021

Sivistysjohtajan virka

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää, että Sari Gustafsson valitaan sivistysjohtajaksi. Haastatteluista ja hakemuksista selvinneen kyvykkyyden, tietojen ja taitojen perusteella voidaan todeta, että Sari Gustafsson on hakijoista ansioitunein, ja hänellä on parhaat edellytykset hoitaa sivistysjohtajan virkaa menestyksekkäästi. Jaakko Jalonen ja Sari Gustafsson eivät osallistuneet asian käsittelyyn. 

Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että Porvoon kaupunki

  • ryhtyy osakkeenomistajaksi uuden Lentorata – Porvoo – Kouvola raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Itärata Oy),
  • merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 9,8 miljoonalla eurolla ja
  • hyväksyy yhteisissä hankeyhtiöneuvotteluissa luodut asiakirjat: osakassopimusluonnoksen, perustamissopimusluonnoksen sekä yhtiöjärjestysluonnoksen, sekä lisäksi
  • oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään asiakirjoihin tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.

Oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen ohjelma

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen ohjelman vuosille 2021–2022 kokonaisnettokustannuksella 1 068 280 euroa, ja valtuuttaa virkamiesjohdon toimeenpanemaan ohjelman esityksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2021 talousarvioon lisätään sitova tavoite: oppimisen ja hyvinvoinnin ohjelman toimeenpano käynnistetään ohjelman esityksen mukaisesti.

Ohjelman euromääräiset muutostarpeet vuoden 2021 talousarvioon arvioidaan tarkemmin vuoden toisen osavuosiraportin yhteydessä. Vuoden 2022 talousarviokehyksessä huomioidaan ohjelmasta johtuva lisämäärärahan tarve: kehykseen lisätään 400 000 euroa sivistystoimelle ja 400 000 euroa sosiaali- ja terveyspalveluille.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje 2022–2024 ja talousarviokehys 2022

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vuosien 2022–2024 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeen ja talousarviokehyksen vuodeksi 2022. Kaupunginhallitus päätti lähettää talousarviokehyksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Asemakaavan muutos, Aleksanterinkadun itäpääte

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Aleksanterinkadun itäpäätteen asemakaavamuutoksen esityksen mukaisesti. Asemakaavapäätöksen voimaantulo edellyttää maankäyttösopimuksen voimaantuloa. 

Jari Oksanen esitti asian käsittelyn aikana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi seuraavalla evästyksellä: ”Kohdealue merkittävän näkymäakselin päätepisteessä tarvitsee arkkitehtonisesti korkeatasoisemman ja yksilöllisemmän ratkaisun, missä huomioidaan paremmin kohdealuetta ympäröivä rakennuskanta sekä paikan ainutlaatuisuus ja merkittävyys sekä liikenteellisenä että visuaalisena jakopisteenä.” Kaupunginhallitus päätti äänin 8 (Christer Andersson, Elin Blomqvist-Valtonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Bodil Lund, Pehr Sveholm, Johan Söderberg, Markku Välimäki) – 5 (Marianne Korpi, Outi Lankia, Jari Oksanen, Nina Uski, Jaakko Westerlund) jatkaa asian käsittelyä. 

Nina Uski, Marianne Korpi ja Outi Lankia jättivät seuraavan pöytäkirjamerkinnän: ”Laadukkaalla kaavoituksella, yhdyskuntasuunnittelulla ja rakentamisella vaikutetaan asukkaiden asumisen laatuun ja viihtyisyyteen. Siksi tässä kaavassa pitää mielestäni paremmin huomioida se, että uudisrakentaminen soveltuu niin mittasuhteiltaan kuin arkkitehtonisestikin jo olemassa olevaan rakennuskantaan.”

Luottamushenkilöiden palkkioiden tarkistaminen

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle, että se muuttaa hallintosäännön 65 §:ää kaupunginjohtajan muutetun esityksen mukaisesti. Muutos astuu voimaan 1.8.2021 alkaen. Kaupunginjohtaja täsmensi esitystään seuraavasti: jaostojen ja liikelaitosten johtokuntien puheenjohtajien vuosipalkkiot ovat samat kuin lautakuntien puheenjohtajien.

Kaupunginjohtajan luottamushenkilöiden neuvotteluihin perustuva esitys voitti äänestyksessä Jaakko Jalosen esityksen äänin 7 (Marianne Korpi, Bodil Lund, Anders Rosengren, Pehr Sveholm, Johan Söderberg, Nina Uski, Markku Välimäki) – 6 (Elin Blomqvist-Valtonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Outi Lankia, Jari Oksanen, Jaakko Westerlund). Jaakko Jalonen esitti, että kaupunginhallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 12 000 euroa. 

Jaakko Jalonen jätti asiassa pöytäkirjamerkinnän: ”KH pj työ on tänä päivänä vähintään 20 tuntia viikossa aikaa vievää ja siten sen palkkio tulisi olla jopa osapäivätyön palkan verran. Laki määrittelee kh pj tehtäväksi poliittisen yhteistyön johtamisen ja se vaatii aktiivisuutta koko luottamushenkilökenttään. Organisaatiossa korkealle sijoittuvana ja kaupungin johtajan esimiehenä toimiminen eivät ole olleet arvostettuja rahallisesti ja siihen on vihdoin saatava muutos. Oikea palkkio olisi siten noin 3000 euroa kuukaudessa, mutta nyt esitän 1000 euroa kuukaudessa, jotta asia nousisi vakavaan harkintaan olen kohtuullistanut nousua ja kehotan harkitsemaan vakavasti osa-aikaiseen KH puheenjohtajaan siirtymistä.”

Käyttösuunnitelman muutos, elinkeinoelämän tukihankkeet

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jakaa kaupunkikehitykselle vuoden 2021 talousarviossa elinkeinoelämän tukemiseen osoitetusta 170 000 euron varauksesta seuraavat erät:

  • ideatonnilla yhteistä hyvää -kampanja, 30 000 euroa
  • erittelemättömät elinkeinoelämän tukitoimet, 90 000 euroa.

Muumipatsas torille -hankkeen osalta asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi seuraavalla evästyksellä: ”Esitykseen tulee liittää selvitys patsaan sijoituspaikasta, oletetusta elinkaaresta ja suunnitelmat patsaan hyödyntämisestä kaupunkimarkkinoinnissa.”

Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisetsi lähettää kuntavaalien tuloksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.