Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 21.6.2021

Tjänsten som bildningsdirektör

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå för stadsfullmäktige att Sari Gustafsson väljs till bildningsdirektör. På basis av kompetens, kunskaper och färdigheter som framgick av intervjuer och ansökningar kan man konstatera att Sari Gustafsson är den mest meriterade och har de bästa förutsättningarna för att framgångsrikt sköta tjänsten som bildningsdirektör. 

Deltagande i ägande och finansiering av Itärata Oy

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att Borgå stad

  • blir aktieägare i projektbolaget (Itärata Oy) som ska planera den nya spårförbindelsen Flygbanan-Borgå-Kouvola,
  • tecknar aktier i projektbolaget som bildas eller annars kapitaliserar bolaget totalt högst med 9,8 miljoner euro och
  • godkänner dokumenten som har upprättats i de gemensamma förhandlingarna om projektbolaget: utkastet till delägaravtal, utkastet till avtal om bildande, utkastet till bolagsordning samt dessutom
  • berättigar stadsdirektören att vid behov göra ändringar av teknisk karaktär i dokumenten.

Åtgärdsprogrammet för stödjande av lärande och välbefinnande

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna åtgärdsprogrammet för stödjande av lärande och välbefinnande för 2021-2022 med en total nettokostnad på 1 068 280 euro och befullmäktiga tjänstemannaledningen att verkställa programmet enligt framställningen.

Stadsstyrelsen föreslår fullmäktige att till budgeten för år 2021 läggs till ett bindande mål: verkställandet av åtgärdsprogrammet för att stödja lärande och välbefinnande påbörjas i enlighet med programmet.

Programmets ändringsbehov i budgeten för 2021 bedöms mer detaljerat i samband med årets andra delårsrapport. Budgetramen för 2022 tar hänsyn till behovet av ytterligare finansiering till följd av programmet: 400 000 euro för bildningsväsendet och 400 000 euro för social- och hälsovårdstjänster läggs till budgetramen.

Anvisningarna för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan 2022-2024 och budgetramen för 2022

Stadsstyrelsen beslutade godkänna anvisningarna för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan 2022-2024 och budgetramen för 2022. Stadsstyrelsen beslutade sända budgetramen till stadsfullmäktige för kännedom.

Detaljplaneändringen 531, östra ändan av Alexandersgatan

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå att stadsfullmäktige godkänner detaljplaneändringen 531, östra ändan av Alexandersgatan enligt förslaget. Detaljplanebeslutets ikraftträdande förutsätter att markanvändningsavtalet träder i kraft.

Jari Oksanen föreslog att ärendet återremitteras för ny beredning med följande anvisningar: ”Planeringsområdet i ändan av en betydande och lång vy behöver en arkitektoniskt högklassigare och mera särpräglad lösning, som bättre tar hänsyn till det omgivande byggnadsbeståndet och platsens unikhet och betydelse som en delningspunkt både trafikmässigt och visuellt.” Stadsstyrelsen beslutade med rösterna 8 (Christer Andersson, Elin Blomqvist-Valtonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Bodil Lund, Pehr Sveholm, Johan Söderberg, Markku Välimäki) – 5 (Marianne Korpi, Outi Lankia, Jari Oksanen, Nina Uski, Jaakko Westerlund) fortsätta behandlingen av ärendet. 

Nina Uski, Marianne Korpi ja Outi Lankia lämnade följande protokollsanteckning: ”Laadukkaalla kaavoituksella, yhdyskuntasuunnittelulla ja rakentamisella vaikutetaan asukkaiden asumisen laatuun ja viihtyisyyteen. Siksi tässä kaavassa pitää mielestäni paremmin huomioida se, että uudisrakentaminen soveltuu niin mittasuhteiltaan kuin arkkitehtonisestikin jo olemassa olevaan rakennuskantaan.”

Luottamushenkilöiden palkkioiden tarkistaminen

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle, että se muuttaa hallintosäännön 65 §:ää kaupunginjohtajan muutetun esityksen mukaisesti. Muutos astuu voimaan 1.8.2021 alkaen. Kaupunginjohtaja täsmensi esitystään seuraavasti: jaostojen ja liikelaitosten johtokuntien puheenjohtajien vuosipalkkiot ovat samat kuin lautakuntien puheenjohtajien.

Kaupunginjohtajan luottamushenkilöiden neuvotteluihin perustuva esitys voitti äänestyksessä Jaakko Jalosen esityksen äänin 7 (Marianne Korpi, Bodil Lund, Anders Rosengren, Pehr Sveholm, Johan Söderberg, Nina Uski, Markku Välimäki) – 6 (Elin Blomqvist-Valtonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Outi Lankia, Jari Oksanen, Jaakko Westerlund). Jaakko Jalonen esitti, että kaupunginhallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 12 000 euroa. 

Jaakko Jalonen jätti asiassa pöytäkirjamerkinnän: ”KH pj työ on tänä päivänä vähintään 20 tuntia viikossa aikaa vievää ja siten sen palkkio tulisi olla jopa osapäivätyön palkan verran. Laki määrittelee kh pj tehtäväksi poliittisen yhteistyön johtamisen ja se vaatii aktiivisuutta koko luottamushenkilökenttään. Organisaatiossa korkealle sijoittuvana ja kaupungin johtajan esimiehenä toimiminen eivät ole olleet arvostettuja rahallisesti ja siihen on vihdoin saatava muutos. Oikea palkkio olisi siten noin 3000 euroa kuukaudessa, mutta nyt esitän 1000 euroa kuukaudessa, jotta asia nousisi vakavaan harkintaan olen kohtuullistanut nousua ja kehotan harkitsemaan vakavasti osa-aikaiseen KH puheenjohtajaan siirtymistä.”

Ändring i dispositionsplanen, stödåtgärder för näringslivet 2021

  • Stadsstyrelsen beslutade enhällig dela till stadsutvecklingen följande poster av reserveringen på 170 000 euro som i budgeten för år 2021 har avsetts för stödande av näringslivet:
  • kampanjen Gemensamt väl med en tusenlapp, 30 000 euro
  • ospecificerade stödåtgärder för näringslivet, 90 000 euro.

Projektet Muminstaty på torget återremitterades för ny beredning med följande anvisningar: ”esitykseen tulee liittää selvitys patsaan sijoituspaikasta, oletetusta elinkaaresta ja suunnitelmat patsaan hyödyntämisestä kaupunkimarkkinoinnissa.”

Fastställande av resultatet vid kommunalvalet

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt sända resultatet för kommunalvalet för kännedom till stadsfullmäktige.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.