Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 22.3.2021

Itä-Uudenmaan alueellinen esteettömyys- ja saavutettavuusohjelma vuosille 2021–2025

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lähettää Itä-Uudenmaan alueellisen esteettömyys- ja saavutettavuusohjelman vuosille 2021–2025 toimielimille lausuttavaksi. Lausunnot pyydetään antamaan 30.4.2021 mennessä.

Itä-Uudenmaan alueellista esteettömyys- ja saavutettavuusohjelmaa olivat laatimassa alueen vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä kuntien eri toimialojen ja tulosyksiköiden edustajia Askolasta, Lapinjärveltä, Loviisasta, Porvoosta ja Sipoosta. Ohjelman visiona on, että Itä-Uudenmaan kunnat tarjoavat asukkailleen mahdollisimman esteettömän elinympäristön ja saavutettavat palvelut.

Kuutamopolun päiväkodin ja Huhtisen koulun piha-alueiden saneerauksen kokonaisurakka

Kaupunginhallitus päätti yksimielisetsi valita Kuutamopolun päiväkodin ja Huhtisen koulun piha-alueiden saneerauksen urakoitsijaksi Unisport Infra Oy:n hintaan 677 500 euroa (alv 0 %). Hankinnasta solmitaan erillinen sopimus, joka astuu voimaan vasta kun molemmat sopijaosapuolet ovat sen allekirjoituksillaan vahvistaneet.

Porvoon kaupungin toimitilajohto on kilpailuttanut Kuutamopolun päiväkodin ja Huhtisen koulun piha-alueen saneerauksen kokonaisurakan. Urakoitsija toimii hankkeen pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Kansallinen hankintailmoitus julkaistiin HILMAssa ja kaupungin nettisivuilla.

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo oli 100 %. Laadun osuus on huomioitu tarjoajalle ja tarjoajan henkilöstölle asetetuilla vähimmäisvaatimuksilla, joiden tuli täyttyä, jotta tarjouksen voi jättää.

Määräaikaan mennessä saapui kuusi tarjousta. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Unisport Infra Oy.

Lausunnot asemakaavaa koskevista valituksista

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle lausunnot Porvoon Energian asemakaavan hyväksymispäätöstä koskeviin valituksiin.

Porvoon kaupunki on vastaanottanut Helsingin hallinto-oikeudelta kolme lausuntopyyntöä, joista kukin koskee eri valitusta ns. Porvoon Energian asemakaavan hyväksymispäätöksestä. Valituksissa alueen kiinteistönomistajat ja asukkaat vetoavat esimerkiksi puutteisiin asemakaavan valmisteluvaiheen vaikutusten selvittämisessä ja vuorovaikutusmenettelyissä sekä siihen, että tärkeänä pidettyä viranomaislausuntoa ei ole riittävässä määrin huomioitu. Lisäksi katsotaan, että asemakaavan sallimat korkeat rakennukset aiheuttaisivat alueella haitallisia varjo- ja muita vaikutuksia. Valittajat osoittavat laajemminkin tyytymättömyyttä asemakaavan valmistelua ja lopullista kaavaratkaisua kohtaan.

Lausunnoissaan kaupunki tuo systemaattisesti perustellen esille, miten maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukainen asemakaavan vuorovaikutusmenettely ja sisältövaatimukset ovat kyseisessä kaavoitusprosessissa tulleet täytetyiksi, eikä asemakaavan kumoamiselle kunnallisvalitukselle ominaisella laillisuusperusteella ole edellytyksiä. Lisäksi lausunnoissa esitetään yksittäisiä kannanottoja valituksista ilmi tuleviin väitteisiin. Johtopäätöksenään kaupunki viittaa asemakaavapäätöksen ja valmisteluvaiheen lainmukaisuuteen ja toteaa, että valitukset tulisi hylätä perusteettomina.

Johan Söderberg, Matti Valasti, Roope Lenkkeri ja Henrik Rainio eivät osallistuneet asian käsittelyyn. Olli Ojanperä toimi sihteerinä Roope Lenkkerin sijaan.

Anna-Stiina Lundqvist jätti pöytäkirjamerkinnän, johon Jari Oksanen, Nina Uski ja Anne Korhonen yhtyivät: ”Katsomme valitusten sisällöt hyvin perustelluiksi. Kaavan mahdollistama rakennusmassa ja korkeus on kohtuuttoman suuri ympäristöönsä nähden. Viisikerroksiset rakennukset luovat pohjoisen omakotitaloihin ja etelässä suojeltuun kulttuurirakennukseen (Porvoon Energian talo) nähden liiallisen korkeuskontrastin ja muodostuvat kaupunkikuvassa liian hallitseviksi elementeiksi. Asianosaisia on prosessin aikana kyllä kuultu, mutta kaupungin lausunnot eivät tuo riittävällä tavoin esille, kuinka kuuntelun tuloksia olisi käytännössä huomioitu prosessin aikana. Kaavan käsittelyprosessin aikana Porvoon museon lausuntoa ei ole esitetty päättäjille vasta kuin erillisellä pyynnöllä. Museon lausunto on myös korvattu prosessin aikana poikkeuksellisesti kaavaan positiivisesti suhtautuvalla Museoviraston lausunnolla, mikä on ollut omiaan herättämään epäluottamusta kaavatyön läpinäkyvyydestä. Museovirastolla ei lausuntoa antaessa ole ollut tietoa Porvoon Museon aiemmasta lausunnosta. Emme koe asiallisina kaupungin lausunnossaan esiin nostamia spekulaatioita valituksen antajien todellisista motivaatioista. On selvää, että kaavoitus kiinnostaa kaikkein eniten niitä kaupunkilaisia, joiden asuinpaikan lähistölle muutokset kohdistuvat. Se, että tämä lähellä asuminen poistaisi kaupungin mielestä automaattisesti uskottavuutta valituksen asiallisilta menettely- ja muilta vaatimuksilta ei vastaa avoimen ja osallistavan viranomaistoiminnan periaatteita.”

Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat, kuntavaalit 2021

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.