Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 22.6.2020

Porvoon kaupungin täydentävä hakeutuminen työllisyyden kuntakokeiluun

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki jättää hakemuksen työllisyyden kuntakokeiluun ja oikeuttaa viranhaltijajohdon tekemään tarvittaessa hakemukseen teknisluontoisia muutoksia.

Kaupunginhallitus totesi, että saatavilla olevilla tiedoilla ei voida saada yksityiskohtaista käsitystä työllisyyskokeilua säätelevän erillislainsäädännön sisällöstä tai valtiolta kunnan työnjohtoon siirtyvästä henkilöstöresurssista. Kyse on kunnan lakisääteisten tehtävien kasvattamisesta ja asian sekä periaatteellinen että käytännöllinen merkitys on suuri. Tämän takia on edellytettävä riittävien vaikutusmahdollisuuksien turvaamista kokeiluun hakeneille kunnille sekä lakia että siihen liittyviä teknisiä määrittelyjä ja laskentaperusteita valmisteltaessa. Seuraavien kokeilun eri osa-alueita koskevien periaatteiden ja suunnitelmien on oltava määriteltyinä riittävällä tarkkuudella ennen lakiehdotuksen lausuntomenettelyä: kokeilun resursoinnin ja ELY-keskusten kanssa tehtävän hankintayhteistyön periaatteet, tarkennukset kunnan ja valtion työnjaosta työttömyysturvatehtävässä ja neuvonnassa, työnhakijaksi ilmoittautumista koskevan prosessin sujuvuuden takaaminen TE-toimiston ja kokeilualueiden välillä sekä TE-toimistojen työnantajayhteistyön kohdentuminen kokeilualueiden asiakkaille.

Nina Uski ei osallistunut asian käsittelyyn.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje 2021–2023 ja talousarviokehys vuodeksi 2021

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vuosien 2021–2023 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeen ja talousarviokehyksen vuodeksi 2021. Kaupunginhallitus päätti lähettää talousarviokehyksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kaupungin talous ei ole millään mittarilla tasapainossa kehysvuosina. Talousarviokehyksen vuosikate on noin 6,2 miljoonaa euroa ja tulos noin – 17,8 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen rahoitusvaje vuosilta 2021–2023 on noin – 97 miljoonaa euroa. Talousarviovalmistelussa kaupungin taloutta on tasapainotettava huomattavasti menoja karsimalla, investointeja siirtämällä, veroja korottamalla ja/tai velkaa ottamalla.

Erityistoimivallan käytön lakkaaminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kaupunginhallituksen päätöksellä käyttöön otettu erityistoimivalta lakkaa. Päätös erityistoimivallan lakkaamisesta astuu voimaan välittömästi.

Kaupunginhallitus päätti 13.3.2020 Porvoon hallintosäännön 73 §:n mukaisen erityistoimivallan käyttöön ottamisesta koronavirusepidemian synnyttämien poikkeusolojen vaikutusten hallitsemiseksi. Erityistoimivallan nojalla kaupunginjohtajalla on ollut mahdollisuus tehdä tarvittavia päätöksiä peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen korjaamiseksi.

Kaupunginjohtaja on voinut käyttää erityistoimivaltaa poikkeusolojen johtoryhmän kokouksissa ryhmän jäsenten tekemien esitysten perusteella. Poikkeusolojen johtoryhmän on muodostanut kaupungin johtoryhmä, jota on vahvistettu asiantuntijajäsenillä, joilla on ollut muun ohella lääketieteellistä erityisosaamista.

Jukka-Pekka Ujula ei osallistunut asian käsittelyyn.

Edustajan valitseminen Etevan kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita hallintopäällikkö Salla Paavilaisen yhtymäkokousedustajaksi. Eteva kuntayhtymän seuraava yhtymäkokous pidetään 30.6.2020.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.