Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 28.3.2022

Tilinpäätöksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen omalta osaltaan ja sitoutui allekirjoittamaan tilinpäätöksen kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tilinpäätöksen tulos vuodelta 2021 on 53 153 857,26 euroa, joka muodostuu seuraavista eristä:

  • Kaupunki ilman erillisyksiköitä 50 692 921,18 €
  • Itä-Uudenmaan pelastuslaitos -196 793,41€
  • Liikelaitos Porvoon vesi 2 453 604,82 €
  • Liikelaitos Porvoon tilapalvelut 209 680,46 €
  • Liikelaitos Kuninkaantien työterveys -5 555,79 €

Kaupunginhallitus ehdottaa tilikauden 2021 tuloksen käsittelystä seuraavaa:

  • Maanhankintarahastosta tuloutetaan sääntöjen mukaisesti 804 907,12 euroa.
  • Raidekehitysrahastoon siirretään 5 000 000,00 euroa.
  • Kokonniemen liikuntakeskuksesta tehdään investointivaraus 20 000 000,00 euroa.
  • Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tuloksesta vähennetään 138 845,68 euron poistoeron muutos sekä lisätään 728 000 euron varausten muutos.
  • Tilikauden ylijäämä 29 547 918,70 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämään kuluvan vuoden kirjanpidossa.

Tilinpäätös annetaan tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksen laatimista varten.

Kaupunginhallitus oikeutti rahoitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia tarkistuksia ennen kaupunginvaltuuston tilinpäätöskäsittelyä. Mikäli tilinpäätöksen tietoja olennaisilta osin täydennetään tai korjataan tuodaan tilinpäätöksen muuttuneet tiedot kaupunginhallitukselle tiedoksi ennen tilinpäätöksen hyväksymistä valtuustossa.

Nea Hjelt esitti, että Kokonniemen liikuntakeskuksesta tehdään investointivaraus 25 miljoonaa euroa. Kaupunginjohtajan esitys voitti äänestyksessä Nea Hjeltin esityksen äänin 9 (Elin Blomqvist-Valtonen, Tuuli Hirvilammi, Anette Karlsson, Bodil Lund, Sami Ryynänen, Kevin Servin, Frida Sigfrids, Johan Söderberg, Matti Valasti) – 4 (Nea Hjelt, Johnny Holmström, Nina Uski, Jorma Wiitakorpi).

Henkilöstön palkitseminen vuoden 2021 työpanoksesta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palkita henkilöstöä vuoden 2021 työpanoksesta kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Henkilöstöä palkitaan antamalla kullekin kahden sadan euron arvosta virikeseteleitä tai kahden sadan euron motivaatiolisä kaikille niille, joiden palvelussuhde on ollut voimassa yhtenä tai useampana jaksona yhteensä vähintään kuukauden ajan ajalla 1.1.2021 – 31.12.2021 ja joilla on palvelussuhde voimassa 30.4.2022.

Irtaimen omaisuuden käyttöpääoman vapauttaminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäsenet ja varajäsenet eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Linnajoen koulun pihan peruskorjauksen urakoitsijavalinta ja talousarviomuutos

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Linnajoen koulun pihan peruskorjauksen urakoitsijaksi Mc Machine Oy:n hintaan 919 370 euroa (alv 0 %), mikäli kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 480 000 euron lisämäärärahan. Sopimus ei muodostu tällä päätöksellä, vaan hankinnasta solmitaan erillinen sopimus, joka astuu voimaan vasta kun molemmat sopijaosapuolet ovat sen allekirjoituksillaan vahvistaneet.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää hankkeelle 480 000 euron lisämäärärahan.

Porvoon kaupungin toimitilajohto on kilpailuttanut Linnajoen koulun pihan peruskorjauksen kokonaisurakan. Urakoitsija toimii hankkeen pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo oli 100 %. Laadun osuus on huomioitu tarjoajalle ja tarjoajan henkilöstölle asetetuilla vähimmäisvaatimuksilla, joiden tuli täyttyä, jotta tarjouksen voi jättää.

Määräaikaan mennessä saapui viisi tarjousta. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Mc Machin Oy. Tarjoushinta on linjassa aiemmin toteutettujen koulupihojen peruskorjausten kanssa ja vastaa yksikköhinnoiltaan alkuvuonna kilpailutettuja Ilolan ja Lyceiparkenin pihaurakoita. Valitettavasti urakan suunnittelulaajuus jäi tarkistamatta talousarvion 2022 yhteydessä, mistä johtuen budjetissa hankkeelle oli varattu ainoastaan 500 000 euroa.

Elin Blomqvist-Valtonen ei osallistunut asian käsittelyyn.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.