Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 28.3.2022

Godkännande av bokslutet för år 2021

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning godkänna bokslutet 2021 för sin del och förbinda sig att underteckna bokslutet.

Bokslutets resultat för år 2021 är 53 153 857,26 euro, vilket består av följande poster:

  • Staden utan de separata enheterna 50 692 921,18 €
  • Räddningsverket i Östra Nyland -196 793,41€
  • Affärsverket Borgå vatten 2 453 604,82 €
  • Affärsverket Borgå lokalservice 209 680,46 €
  • Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa -5 555,79 €

Stadsstyrelsen föreslår att behandlingen av resultatet av räkenskapsperioden 2021 sker enligt följande:

  • Från markanskaffningsfonden tas ut 804 907,12 euro, i enlighet med stadgarna.
  • Till spårutvecklingsfonden överförs 5 000 000,00 euro.
  • En investeringsreservering på 20 000 000,00 euro görs för Kokon idrottscentrum.
  • Från Räddningsverket i Östra Nylands resultat dras av 138 845,68 euro som en ändring av avskrivningsdifferensen och 728 000 euro läggs till som en ändring av reserverna.
  • Räkenskapsperiodens överskott 29 547 918,70 euro överförs till överskottet från föregående räkenskapsperioder i innevarande års bokföring.

Bokslutet ges till revisorn för revision och till revisionsnämnden för utarbetande av en revisionsberättelse.

Stadsstyrelsen berättigade finansdirektören göra justeringar av teknisk karaktär i bokslutet före dess behandling i stadsfullmäktige. Om uppgifterna i bokslutet till väsentliga delar kompletteras eller korrigeras, sänds de ändrade uppgifterna till stadsstyrelsen för kännedom innan bokslutet godkänns i fullmäktige.

Nea Hejlt föreslog att en investeringsreservering på 25 miljoner euro görs för Kokon idrottscentrum. I omröstningen vann stadsdirektörens förslag över Nea Hejlts förslag med rösterna 9 (Elin Blomqvist-Valtonen, Tuuli Hirvilammi, Anette Karlsson, Bodil Lund, Sami Ryynänen, Kevin Servin, Frida Sigfrids, Johan Söderberg, Matti Valasti) – 4 (Nea Hjelt, Johnny Holmström, Nina Uski, Jorma Wiitakorpi).

Belöning av personalen för 2021 års arbetsinsats

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt belöna personalen för 2021 års arbetsinsats enligt stadsdirektörens förslag.

Personalen belönas med motions- och kultursedlar för ett värde av tvåhundra euro eller med ett motivationstillägg på tvåhundra euro till alla anställda vars anställningsförhållande har varit i kraft minst en månad i en eller flera perioder under tiden 1.1.2021-31.12.2021, och vars anställningsförhållande är i kraft 30.4.2022.

Frigörande av rörelsekapital från lösegendom

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet. Medlemmar och ersättare i välfärdsområdets styrelse deltog inte i behandlingen av ärendet.

Val av entreprenör för ombyggnad av Linnajoen koulus gård och budgetändring

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja Mc Machine Oy med priset 919 370,00 euro (moms 0 %) till entreprenör för ombyggnaden av Linnajoen koulus gård, om stadsfullmäktige beviljar projektet ett tilläggsanslag på 480 000 euro. Avtalet bildas inte genom detta beslut utan ett separat avtal om upphandlingen ingås. Avtalet träder i kraft först efter att båda avtalsparter har bekräftat det med sin underskrift.

Stadsstyrelsen beslutade dessutom enhälligt föreslå stadsfullmäktige att projektet beviljas ett tilläggsanslag på 480 000 euro.

Borgå stads lokalitetsledning har konkurrensutsatt totalentreprenaden för ombyggnad av Linnajoen koulus gård. Entreprenören för byggarbeten är huvudentreprenör och den som enligt lagstiftningen i huvudsak genomför byggprojektet. Urvalsgrunden var anbudens totalekonomiska fördelaktighet, där prisets viktning var 100 %. Kvaliteten har beaktats med minimikrav på anbudsgivaren och anbudsgivarens personal. Kraven skulle uppfyllas för att ett anbud kunde lämnas.

Inom utsatt tid lämnades fem anbud. Det totalekonomiskt fördelaktigaste anbudet lämnades av Mc Machin Oy. Anbudspriset stod i linje med tidigare ombyggnader av skolgårdar och dess priser per enhet motsvarar gårdsentreprenader i Ilolan koulu och Lyceiparkens skola som konkurrensutsattes i början av året. Entreprenadens planerade omfattning kontrollerades tyvärr inte i samband med budgeten 2022, varför budgeten har bara 500 000 euro för projektet.

Elin Blomqvist-Valtonen deltog inte i behandlingen av ärendet.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.