Siirry sisältöön

Tilinpäätös 2021: Porvoon tulos nousi 53 miljoonaan euroon, epävarmuus tulevaisuudesta kasvanut

Porvoon kaupungin talous on selvästi ylijäämäinen toisen poikkeuksellisen vuoden jälkeen, ilmenee juuri valmistuneista vuoden 2021 tilinpäätöstiedoista.

Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2021 tilinpäätöstä kokouksessaan 28. maaliskuuta.
Kaupungin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja rahastojen muutoksia on noin 53,2 miljoonaa euroa. Tulos sisältää noin 28,3 miljoonaa euroa valtion koronatukia, jotka näkyvät kaupungin verotuloissa ja toimintatuotoissa. Liikelaitosten yhdistäminen kaupungin tulokseen kasvatti tulosta yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa.

Vuosikate vahvistui noin 81,0 miljoonaan euroon ja lainakanta aleni noin 15 miljoonaa euroa.

– Takana on jo toinen erittäin poikkeuksellinen vuosi koronan takia. Valtion koronatuet tukivat vahvasti kuntakentän tulosta myös vuonna 2021, ja tämän lisäksi Porvoon oma yhteisöveron tuotto kasvoi edelleen voimakkaasti, rahoitusjohtaja Henrik Raino kertoo.

– Taustalla on myös kaupungin kestävän talouden ohjelma, joka osaltaan näkyy hyvässä tuloksessa. Kaikki kaupungin toimialat pysyivät suunnitellussa talousarviossa varsin hyvin haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta, Rainio jatkaa.

Menot ja tulot kasvoivat voimakkaasti

Kaupungin toimintamenot yhteensä kasvoivat 6,0 prosenttia edellisvuodesta, eli noin 20,9 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveystoimen menot kasvoivat 7,2 prosenttia ja sivistystoimen menot 6,2 prosenttia, kun taas konsernihallinnon menot alenivat 0,7 prosenttia.

– Koronapandemian hoidon ja ennaltaehkäisyn kustannuksia kertyi sosiaali- ja terveystoimen toimialalle runsaasti, mutta valtio kompensoi osan kustannuksista takaisin kunnille. Porvoo sai viime vuonna valtionavustuksena 10,8 miljoonaa euroa, kertoo controller Irene Malmberg.

– Sivistystoimen menojen vertailukelpoisuus vuoteen 2020 on heikkoa, koska silloin toimintaa jouduttiin merkittävästi supistamaan koronan takia, jatkaa Malmberg.

Kaupungin verotulot olivat yhteensä noin 297 miljoonaa euroa, mikä on peräti noin 15 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kunnallisveron tuotto oli noin 208 miljoonaa euroa, mikä on 1,8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Yhteisövero tuotti kaupungille noin 71 miljoonaa euroa eli noin 88 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

– Hyvä taloussuhdanne ja kuntaryhmän tilapäisesti korotettu osuus yhteisöveron tuotosta näkyy kaikkien kaupunkien verotuloissa. Porvoossa kasvu oli kuitenkin vielä huomattavasti tätä suurempi, analysoi Rainio.

Kasvuun ja kohdennettuihin investointeihin varaudutaan

Kaupungin tulos vuodelta 2021 mahdollistaa varautumisen tulevan vuosikymmenen merkittävimpiin investointikokonaisuuksiin.

Kaupungilla on käytössään viime vuonna perustettu raidekehitysrahasto, jolla varaudutaan Porvooseen suuntautuvan raideyhteyden suunnittelukustannuksiin. Kokonniemen liikuntakeskushanke puolestaan on tulevien vuosien investointisuunnitelman merkittävin investointikokonaisuus.

– Ylijäämän käyttöä ja rahastojen mahdollista kartuttamista koskevat päätökset tekee kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä, Rainio kertoo.

Kaupungin lainakanta vuoden 2021 lopussa oli noin 140,3 miljoonaa euroa. Kaupungin lainakanta oli vuonna 2014 noin 111 miljoonaa euroa, josta se kasvoi noin 172 miljoonaan euroon vuonna 2019. Tämän jälkeen lainakantaa on saatu alennettua kahtena peräkkäisenä vuotena.

Talouden tilannekuva heikentynyt ja epävarmuustekijät kasvaneet

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä on heikentynyt alkuvuoden aikana. Hyvinvointialueuudistus heikentää kaupungin taloutta vuodesta 2023 alkaen, kun kunnallisverosta leikataan noin kaksi kolmasosaa ja yhteisöverosta noin kolmannes valtiolle.

TE-tehtäviä ollaan siirtämässä kunnille vuoden 2024 alussa, mutta uusien tehtävien rahoitus on vielä epäselvä. Tehtävä on merkittävä ja vaikuttaa kaupungin palvelutuotantoon monella tapaa.

Kaupungin yhteisöveron tuotto on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, ilman tilapäistä korotustakin. Alustavien arvioiden mukaan kaupungin yhteisöveron jako-osuus olisi alentumassa merkittävästi vuodelle 2023.

– Kaupungin talous on pidettävä terveellä pohjalla ja palvelutarve mitoitettava sellaiseksi, että kaupungin talous on tasapainossa tulevinakin vuosina. Valtion koronatuet jäivät pois jo vuonna 2022, ja hyvinvointialueuudistuksen takia kaupungin rahoituspohja heikkenee vuoden 2023 jälkeen, Rainio muistuttaa.

– Ukrainan sodan taloudellisia kokonaisvaikutuksia on vielä vaikea arvioida. On selvää, että sota heikentää kaupungin verotuloja, lisää palvelutarvetta ja aiheuttaa kasvavan inflaation lisäksi hinnankorotuspaineita investointeihin.

Konsernin tulos heikkeni

Kaupunkikonsernin tulos oli noin 50,5 miljoonaa euroa ja konsernin lainakanta noin 357 miljoonaa euroa. Vuosi 2021 oli kaupungin suurimmille yhtiöille haastava.

Porvoon Energia- sekä Careeria-konsernien tulokset heikentyivät, osin kertaluonteisten erien takia. Koronavirusepidemia heikensi edelleen Event Factory Oy:n sekä Kokonhalli Oy:n toimintaedellytyksiä. A-yhtiöiden toiminta ja talous puolestaan toteutui ennakoidusti.