Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 31.1.2022

Kaupunginhallituksen päätökset 31.1.2022


Asemakaava, Lundinkadun pääte

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Lundinkadun päätettä koskevan asemakaavamuutoksen.

Kaavoituskatsaus 2022

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä vuoden 2022 kaavoituskatsauksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Vanhusneuvoston asettaminen 2022–2023

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Vammaisneuvoston asettaminen 2022–2023

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Helen Oy, Kilpilahden hukkalämmön hyödyntäminen Helsingin kaukolämmön tuotannossa, ympäristövaikutusten arviointiohjelma, lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen: ”Kaupunginhallitus katsoo, että rakennus- ja ympäristölautakunta on lausunnossaan ottanut kattavasti huomioon hankkeen välittömät ympäristövaikutukset kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena eikä siltä osin ole aihetta lausua enempää.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että hankkeella on YVA-menettelyssä huomioon otettavia vaikutuksia laajempia myönteisiä ympäristövaikutuksia, joiden tukeminen on kuntien yleisenä tehtävänä ja erityisesti myös Porvoon kaupungin strategian mukaista. Huomattavan hukkalämpömäärän hyödyntäminen energiana ja näin saavutettava energiatehokkuuden kasvattaminen on merkittävä ympäristöteko. Kun vielä otetaan huomioon, että Kilpilahden merialueeseen kohdistuva lämpökuorma hankkeen myötä pienenee, voidaan yleisten ympäristövaikutusten olevan yksinomaan myönteisiä ja hyvin laaja-alaisia.

Kaupunginhallitus katsoo aiheelliseksi korostaa rakennus- ja ympäristölautakunnan esille tuomaa mahdollisuutta suunnitella Porvoon veden siirtovesiputkea HSY:n verkostosta Porvoon veden vesijohtoverkostoon tämän hankkeen yhteydessä, jos siirtovesiputki päätetään rakentaa. Näiden kahden merkittävän hankkeen suunnitelmien yhdistäminen on omiaan vähentämään huomattavasti niiden yhteenlaskettavia haitallisia vaikutuksia alueiden käytölle ja suunnittelulle.

Kevätkummun moduulirakenteinen koulurakennus, urakoitsijan valinta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Kevätkummun koulun moduulirakenteisen koulurakennuksen KVR-urakoitsijaksi Elementit-E Oy:n hintaan 3 493 529,00 euroa (alv 0 %). Toimittajan kanssa tehdään kymmenen vuoden sopimus, johon sisältyy viiden vuoden optio. Sopimus ei muodostu tällä päätöksellä, vaan hankinnasta solmitaan erillinen sopimus, joka astuu voimaan vasta kun molemmat sopijaosapuolet ovat sen allekirjoituksillaan vahvistaneet.

Toimitilajohto on pyytänyt tarjoukset Kevätkummun koulun moduulirakenteisen koulurakennuksen rakennusurakasta. Kilpailutus perustui Sarastia Oy:n kilpailuttamaan puitejärjestelyyn. Tarjouspyyntö lähetettiin kaikille puitesopimukseen valituille toimittajille.
Urakkamuoto on KVR-urakka ja tilojen toimittaja toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.
Hanke rahoitetaan kiinteistöleasingilla, josta tehdään erilliset sopimukset rahoittajan/Porvoon kaupungin/toimittajan välillä. Rahoitusleasingsopimuksen ehdoista päätetään erikseen.

Sopimuskokonaisuudessa toimittaja sitoutuu lunastamaan rakennettavan rakennuksen itselleen 10 tai 15 vuoden leasingajan jälkeen. Tilaaja voi myös kyseisinä ajankohtina lunastaa rakennuksen itselleen. Päätöksen sopimuksen jatkumisesta/tilojen lunastamisesta tekee tilaaja vähintään kuusi kuukautta ennen sopimuksen päättymistä.

Määräaikaan, 7.1.2022 klo 12.00, mennessä saapui kaksi tarjousta. Tarjouksensa jättivät Elementit-E Oy ja Adapteo Finland Oy. Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 50 % ja laadun 50 %.

Hinta: halvin vertailuhinta sai 50 pistettä ja muut hintojen suhteessa vähemmän (halvin/tarjottu* 50).
Laatu: kaupunkikuvalliset tekijät max. 10 pistettä, toiminnallisuus max. 15 pistettä, käyttäjien näkemys ratkaisun toimivuudesta max. 15 pistettä, energiatehokkuus (E-luku) max. 10 pistettä.
Käyttäjät ovat osallistuneet laadun pisteytykseen rakennuksen toiminnallisuuden osalta.

Kokonaistataloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Elementti-E Oy.

Muut asiat
Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.