Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 31.1.2022

Stadsstyrelsens beslut 31.1.2022

Detaljplan, Lundagatans ände

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att den godkänner detaljplaneändringen som gäller ändan av Lundagatan.

Planläggningsöversikten 2022

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna planläggningsöversikten för år 2022 för kännedom och skicka den vidare till stadsfullmäktige för kännedom.

Tillsättande av äldrerådet

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning.

Tillsättande av handikapprådet

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning.

Kevätkummun koulus modulbygda skolbyggnad, val av entreprenör

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja Elementit-E Oy till byggnadsentreprenör med totalansvar för Kevätkummun koulus modulbyggda skolbyggnad mot ett pris på 3 493 529,00 euro (moms 0 %). Med leverantören görs ett avtal för tio år, vilket inkluderar en femårig option. Avtalet bildas inte genom detta beslut utan ett separat avtal om upphandlingen ingås. Avtalet träder i kraft först efter att båda avtalsparter har bekräftat det med sin underskrift.

Lokalitetsledningen har begärt anbud på en byggentreprenad på en modulbyggd skolbyggnad för Kevätkummun koulu. Konkurrensutsättningen baserade sig på ett ramarrangemang som Sarastia Oy hade konkurrensutsatt. En anbudsförfrågan sändes till alla leverantörer som hade valts till ramavtalet.

Entreprenadformen är en entreprenad med totalansvar och leverantören av lokalerna är huvudentreprenör och den som enligt lagstiftningen i huvudsak genomför byggprojektet.

Projektet finansieras med en fastighetsleasing om vilken det ingås separata avtal mellan finansiären/Borgå stad/leverantören. Om finansieringsleasingavtalets villkor beslutas separat.

I avtalshelheten förbinder sig leverantören att inlösa byggnaden som byggs efter en leasingtid på 10 eller 15 år. Beställaren kan också inlösa byggnaden vid ovannämnda tidpunkter. Beslutet om fortsättning av avtalet/inlösning av lokalerna fattas av beställaren minst sex månader innan avtalet löper ut.

Inom utsatt tid erhölls två anbud. Anbud lämnades av Elementit-E Oy och Adapteo Finland Oy. Urvalskriteriet är totalekonomisk förmånlighet där prisets viktvärde är 50 % och kvalitetens 50 %.

Pris: anbudet med lägst pris får 50 poäng i jämförelsen och de övriga anbuden mindre i förhållande till priserna (billigaste/anbud*50).
Kvalitet: faktorer som påverkar stadsbilden max. 10 p, funktionalitet max. 15 p, användarnas synpunkter på hur fungerande lösningen är max. 15 p, energieffektivitet (E-tal) max. 10 p.
Användarna har deltagit i poängsättningen av kvaliteten när det gällde hur fungerande byggnaden ska vara.

Elementti-E Oy lämnade det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Helen Ab, utnyttjande av spillvärme från Sköldvik i fjärrvärmeproduktionen i Helsingfors, utlåtande till Nylands NMT-central

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna stadsdirektörens ändrade förslag: ”Stadsstyrelsen anser att byggnads- och miljönämnden i egenskap av den kommunala miljövårdsmyndigheten har beaktat projektets direkta miljökonsekvenser i omfattande utsträckning i sitt utlåtande och att det inte finns anledning att yttra sig mer om det.

Stadsstyrelsen konstaterar ytterligare att projektet har större positiva miljökonsekvenser än de som beaktas i MKB-förfarandet. Det hör till kommunernas allmänna uppgifter att stöda dessa och det överensstämmer särskilt också med Borgå stads strategi. Att en betydlig andel spillvärme utnyttjas som energi och energieffektiviteten på detta sätt ökas är en betydande miljöinsats. När man ännu beaktar att projektet bidrar till att värmebelastningen i Sköldviks havsområde minskar, kan man konstatera att de allmänna miljökonsekvenserna är enbart positiva och mycket omfattande.

Stadsstyrelsen anser det befogat att framhäva möjligheten som byggnads- och miljönämnden tog upp att Borgå vattens övergångsrör från HRM:s nätverk till Borgå vattens vattenledsnät planeras i samband med detta projekt om man fattar beslutet att bygga övergångsröret. Att sammanslå planerna för dessa två betydande projekt bidrar till att märkbart minska deras sammanräknade skadliga effekter för områdesanvändningen och områdesplaneringen.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.