Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 6.11.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Kaupunginhallituksen päätökset 6.11.2023

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodeksi 2024

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2024 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 7,1 % ja että vuoden 2024 kiinteistöveroprosentit vahvistetaan seuraavasti:

 • yleinen kiinteistöveroprosentti rakennuksille ja maapohjalle 1,30 %
 • vakituiset asuinrakennukset 0,50 %
 • muut asuinrakennukset 1,30 %
 • rakentamaton rakennuspaikka, ei määrätty
 • yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
 • voimalaitos 3,10 %

Sami Ryynänen esitti, että vuoden 2024 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 7,1 %. Kaupunginjohtaja esitti, että vuoden 2024 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 7,0 %. Sami Ryynäsen esitys voitti äänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen äänin 7 (Blomqvist-Valtonen Elin, Eskola Vilhelmiina, Lund Bodil, Puromies Eeva, Ryynänen Sami, Sigfrids Frida, Valasti Matti) – 6 (Holmström Johnny, Servin Kevin, Söderberg Johan, Uski Nina, Välimäki Markku, Wiitakorpi Jorma).

Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti äänestysten jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelman. Liikelaitos Kuninkaantien työterveys lakkautetaan 31.12.2023. Rahoitusjohtaja valtuutettiin tekemään talousarviokirjaan teknisluontoisia muutoksia ennen valtuustokäsittelyä.

Kaupunginhallitus hyväksyi runsaasti muutoksia kaupunginjohtajan esitykseen. Kaupunginjohtaja täydensi kokouksessa esitystään.

Kaupunginjohtajan täydennykset:

 • Lisätään varhaiskasvatuksen henkilöstömenoja 300 000 euroa ja henkilöstösuunnitelmaan 6 vakanssia. Lisää alle 3-vuotiaita on tulossa runsaasti palvelujen piiriin Porvoon itäisellä alueella Omenatarhassa (Kevätlaakso ja Kevätlaakson niitty). Paikkatarve ja tilatarve yhden vuoden sisällä on noin 70–111 lapselle. Paikkatarve on selvinnyt nyt kun paikkoja on haettu syys–lokakuussa.
 • S. 7, mittarit 7. / Yrityskanta muutetaan muotoon: ”Tuetaan joustavalla rakennuslupamenettelyllä yritysten ja yksityisten toimintaa.”
 • s. 22. ”Vaalit” -osion perään lisätään uusi lause: ”Tehdään vuoden 2024 aikana selvitys äänestysalueista ja -paikoista kunta- ja aluevaaleihin. Tuodaan esitys äänestysalueista ja -paikoista päätettäväksi valtuustolle.”
 • S. 22–23, viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet, lisätään ”Varataan 20 000 euron määräraha selkokieliseen viestintään ja selkokielimateriaalin tekemiseen.”
 • S. 29. Kaupunkikehityksen toimiala/Kaupunkisuunnittelu 1. kpl / 3.viimeinen rivi, muokataan: ”Itäradan suunnittelutyön edetessä…”.
 • S. 29. Kaupunkisuunnittelu, kappale 4, lause 3, lause ”Kuninkaanportissa luodaan edellytykset työpaikkaintensiiviselle toiminnalle ja Kilpilahdessa vastataan mm. suuryritysten muuttuneisiin kasvutarpeisiin” muokataan muotoon ”Kuninkaanportissa luodaan edellytykset kaupalliselle ja työpaikkaintensiiviselle toiminnalle sekä Kilpilahdessa vastataan mm. suuryritysten muuttuneisiin kasvutarpeisiin ja markkinoidaan aluetta uusille yrityksille.”
 • S. 29. kaupunkisuunnittelu, 3 kappale, viimeisen lauseen jälkeen lisätään ”, joka päivitetään välittömästi osayleiskaavan valmistuttua.”
 • S. 30. Oikean palstan viimeiseen kappale, kohta …”selvitetään myös mahdollisuus rakentaa myös senioreille ja vammaisille sopivia esteettömiä kuntoilu- ja oleskelupuistoja.” Lauseen loppuun lisäys ”palveluyksiköiden läheisyyteen.” Muokattu lause: ” …selvitetään myös mahdollisuus rakentaa myös senioreille ja vammaisille sopivia esteettömiä kuntoilu- ja oleskelupuistoja palveluyksiköiden läheisyyteen”.
 • S. 34. Kasvu ja oppiminen, asiakkuudet, 2 kpl, 4. rivi, muokataan: ”Asiakkuuksien vähentyessä palveluverkkoa on uudistettava, jotta pystytään tuottamaan entistä parempi palveluita.”
 • S. 35. kasvu ja oppiminen, muokataan lause: ”Lasten määrä tulee Porvoossakin ennusteen mukaan laskemaan pitkällä aikavälillä 2040 mennessä 11,3 %.”
 • S. 43. Elinvoiman toimialan johto, 2. kpl, 5. rivi muokataan muotoon: ”Vuoden 2024 elinvoiman prioriteetteja tulee olemaan mm. Event Factoryn, Taidetehtaan, Näsin kartanon ja kulttuuri ja museopalvelujen toimintojen analysointi, toiminnallisten yksiköiden läpikäynti, jotta voidaan selvittää mm. kaupungin taideteosten parempi esille saaminen.
 • S. 43. Elinvoiman toimialan johto, vihreän siirtymän rahasto, 2. kpl, viimeinen lause, muokataan ”Rahoitusta voivat hakea porvoolaisten yritysten lisäksi myös yritykset, joiden toiminta … Porvooseen.”
 • S. 43–44. Lisätään uusi kappale matkailu- ja tapahtumapalveluihin: ”Kaupungin kaksikielisyys huomioidaan markkinoinnissa ja toteutuksessa, kun kaupunki järjestää itse tai yhteistyössä muiden kanssa yleisötapahtumia.”
 • S. 46. Vapaa-aikapalvelut, tulosyksiköt, 5. kpl, 5. rivi, viimeinen lause, muokataan: ”Myös näillä ja muilla toimenpiteillä pyritään vastaamaan ja vaikuttamaan lasten ja nuorten lisääntyneeseen levottomuuteen, pahoinvointiin sekä kiusaamiseen.”
 • S. 49. Henkilöstösuunnitelma, viimeisen kappaleen loppuun lisätään seuraava teksti: ”Jo käytössä oleva täyttölupamenettelyä päivitetään (vuoden 2024 alkupuolella) siten, että varmistetaan rekrytointien ja mahdollisten henkilöstölisäysten kohdentuminen entistä paremmin strategisesti keskeisimpiin osaamis- tai resurssivajeisiin.”
 • S. 52. Investoinnit, Länsirannan leikkipuisto, uutetaan otsikko muotoon: “Länsirannan esteetön leikkipuisto”.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti seuraavat muutokset esitykseen:

 • S.4. Muutetaan bullet pointtia suurimmista yksittäisistä investoinneista muotoon: ”Suurimmat yksittäiset investointikohteet ovat Hinthaaran sivistyskeskus, Huhtisen päiväkoti sekä Kokonniemen liikuntakeskus.”
 • S.10. ”Investointimenot ja lainatarve kasvavat” -osion ensimmäisen kappaleen keski-vaiheilla olevat lauseet ”Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitelmat etenevät päätöksentekoon vuonna 2024. Kokonaisuuden on suunniteltu jakautuvan kahteen-kolmeen erikseen toteutettavaan vaiheeseen, joiden kautta viimeiset investoinneista ulottuisivat seuraavan vuosikymmenen alkuun.” muutetaan muotoon ”Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitelmat etenevät päätöksentekoon vuonna 2024. Kokonaisuus on suunniteltu toteutettavaksi vuosikymmenen loppuun mennessä.”
 • Kaupunkikehityksen toimiala. Määrärahataulukoihin lisätään 50 000 € ”yksityisten teiden avustuksiin”
 • S. 28. Kaupunkikehityksen johto, lisätään uusi kappale
 • ”Kaupungille myönnetään vuosittain noin 500 000 € saaristolisä. Lisä käytetään saariston peruspalveluiden ylläpitämiseksi. Osa tästä lisästä käytetään rahoittamaan kehittämisprojekteja saariston elin- ja vetovoiman kehittämiseen ja toimintoihin, jotka parantavat saaristoympäristön olosuhteita kaupungin strategian mukaisesti.  Kunnallista saaristoavustusta voidaan myöntää saariston pysyvän infra-struktuurin parantamiseen sekä muihin hankkeisiin, jotka edistävät saariston asumista, saavutettavuutta ja kilpailukykyä. Toiminnan, johon avustusta voidaan myöntää, täytyy kohdistua Porvoon saaristoalueeseen” Toimialojen määrärahat: Kaupunkikehityksen toimiala: Varataan 50 000 € kaupunkikehityksen budjetista.
 • S.34. Kasvun ja oppimisen johto, asiakkuudet, kolmannen kappaleen viimeinen lause muutetaan muotoon: ”Mikäli oppilashuollon uudelleenorganisointi kaupungin palveluksi on mahdollista, kaupunki käynnistää asiasta selvityksen hyvinvointialueen kanssa.”
 • S. 35. Ensimmäinen kappale poistetaan kokonaisuudessaan: ”Saman periaatteen pohjalta vuosien 2024-2025 aikana tarkastellaan päättymässä olevien väistötilojen vuokrasopimuksien tai moduulien kohdalla palveluverkon supistamista, jos yksikössä on alle 50 lasta. Päätökset tulee tehdä etukäteen ja huomioiden vuokrasopimusten irtisanomisajat.”
 • S.37. Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus, henkilöstö, toisen kappaleen jälkeen lisätään uusi kappale: ”Porvoon kouluvalmentajamallia kehitetään siten, että lukuvuodelle 2024–25 pilotoidaan kouluvalmentajia myös Porvoon suurimpiin suomenkielisiin alakouluihin (2 kpl). On tärkeää ennaltaehkäistä jo varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten keskuudessa levinnyttä pahoinvointia ja siihen liittyvää oireilua. Pilotin tuloksista raportoidaan suomenkieliselle koulutusjaostolle ja kasvun ja oppimisen lautakunnalle. Kevään 2024 aikana kouluvalmentajien tehtävänkuvauksia tarkennetaan ja varmistetaan että Porvoon kouluvalmentajamalli on kauttaaltaan yhdenmukainen.” Vastaavasti henkilöstösuunnitelmaan lisätään 2 määräaikaista vakanssia ja määrärahojen menoihin 40 000 euroa.
 • S.39. Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus, henkilöstö, Kolmannen kappaleen jälkeen lisätään uusi kappale ”Porvoon kouluvalmentajamallia kehitetään siten, että lukuvuodelle 2024–25 pilotoidaan kouluvalmentajia myös Porvoon suurimpaan ruotsinkieliseen alakouluun (1 kpl). On tärkeää ennaltaehkäistä jo varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten keskuudessa levinnyttä pahoinvointia ja siihen liittyvää oireilua. Pilotin tuloksista raportoidaan ruotsinkieliselle koulutusjaostolle ja kasvun ja oppimisen lautakunnalle. Kevään 2024 aikana kouluvalmentajien tehtävänkuvauksia tarkennetaan ja varmistetaan että Porvoon kouluvalmentajamalli on kauttaaltaan yhdenmukainen.” Vastaavasti henkilöstösuunnitelmaan lisätään 1 määräaikainen vakanssi ja määrärahojen menoihin 20 000 euroa.
 • Määrärahataulukko. Kasvun ja oppimisen toimialan määrärahoihin lisätään seuraavat menot: Suomenkielinen perusopetus ”aineet ja tarvikkeet” 65 000 € oppimateriaaleihin. Ruotsinkielinen perusopetus ”aineet ja tarvikkeet” 35 000 € oppimateriaaleihin.
 • S. 43. Elinvoiman toimialan johto, kolmas kappale, alkuun lisätään seuraava: ”Tärkeä osa elinvoiman kehittämistä vuonna 2024 on myös Business Porvoo toimintamallin jalkauttaminen. ”
 • Liite: määrärahataulukko, Elinvoiman toimiala, Vapaa-aika avustukset, tili 47550, kulttuuri:  Lisätään: Elinvoiman toimialan toimialalle palautetaan lautakunnan esityksen mukaisesti vuoden 2023 tasolle 50 000 euroa vapaa-aika avustuksiin kohdistuen kulttuurin yleisavustukset 50 000 euroa.
 • Liite: Elinvoiman toimiala, Vapaa-aika avustukset, tili 47550, huomioitava tunnuslukutaulukon muutoksina: Lisätään: Vuoden 2023 nykytasosta edellä oleva muutos palautus huomioiden indeksikorotus. Liikunnan perusavustukseen 45 000 euroa ja vuokra-avustuksiin 10 000 euroa sekä Kulttuurin kohdeavustuksiin 40 000 euroa.
 • S. 44. Vapaa-aikapalvelut, Toiminnot, palvelut ja prosessit: Lisätään ensimmäisen kappaleen loppuun lauseet: “Selvitetään mahdollisuus korvaavien järjestötoimijoiden maksuttomien ja/tai kohtuullisen hintaisten tilojen löytämiseksi. Korvaavien tilojen kartoitustyössä osallistetaan alueen yhdistystoimijoita, jotta korvaavat tilat vastaisivat mahdollisimman hyvin yhdistysten tarpeita.”
 • S. 44. Vapaa-aikapalvelut, tulosyksiköt: Lisätään lause viidennen kappaleen mopoiluun liittyvän kappaleen jälkeen: “Selvityksen perusteella tehdään suunnitelma mopoilulle turvallisen alueen löytämiseksi Porvoossa.”
 • Konsernipalvelut, talonrakennus: Pallokentän pukukopit ja Keskuskoulun pihajärjestelyt. Investointi erotetaan kahdeksi eri investoinniksi. Lisäksi Pallokentän pukukoppien investointi aikaistetaan vuosille 2024 (100 000 €) ja 2025 sekä 2026.

Kaupunginhallitus hyväksyi äänestysten jälkeen seuraavat muutokset esitykseen:

 • S. 30. Kaupunki-infra, 7 kappale, ensimmäisen virkkeen jälkeen, lisätään lause: ”Selvitetään mahdollisuuksia osallistaa nykyistä paremmin koululaisia ja päiväkotien lapsia kasvien vieraslajien kitkemiseen omalla alueellaan. ”
 • S. 34-35. Kasvun ja oppimisen johto, Asiakkuudet, viimeinen kappale poistetaan kokonaisuudessaan: ”Joitakin nyt selkeästi erillispäätöksiä tulee kuitenkin tehdä tarkoituksenmukaisen taloudenpidon ja palvelutoiminnan näkökulmasta. Päätökset perustuvat erillisiin selvityksiin ja lapsivaikutusten arviointiin. Vuonna 1.8.2024 alkaen noudatetaan periaatepäätöstä, joissa alle 50 oppilaan tai lapsen yksiköt lakkautetaan (portaittain), jotta käyttötalouden kustannuksia voidaan kohdistaa tehokkaammin ja vastaavasti muiden koulujen väljempiä tiloja voidaan hyödyntää sekä edistää tilatehokkuutta sekä pedagogista laatua. Tämä koskee portaittain noin 3-4 yksikköä ja laskee ylläpitokuluja noin 300 000 euroa vuositasolla.”
 • S. 51. ”Kokonniemen liikuntakeskus” -osion koko teksti korvataan seuraavalla tekstillä: ”Kokonniemen alueen suunnittelua on valmistellut Kokonniemen liikuntakeskus Oy valtuuston päätöksen mukaisesti. Yhtiö laatii parhaillaan hankesuunnitelmaa, joka valmistuu tämän vuoden lopussa, ja sen jälkeen hankesuunnitelma lähetetään lautakuntiin lausuntoja varten. Tämän lisäksi on käynnissä asemakaavan muutostyö. Kaavaehdotus etenee kaupunkikehityslautakunnan käsittelyyn vuoden 2023 puolella. Kaavoituksessa on huomioita mahdollisuus myöhemmin tehtävään liikuntapaikkakehittämiseen esimerkiksi yksityisten toimijoiden toimesta. Valtuuston on tarkoitus tehdä periaatepäätös Kokonniemen liikuntakeskuksen hankekokonaisuudesta ja asemakaavasta vuoden 2024 kesäkuun loppuun mennessä. Koko hankkeen toteuttamista koskeva investointipäätös tehtäisiin valtuustossa vuoden 2024 aikana. Talousarvion 2024 investointisuunnitelmaan on tässä vaiheessa suunniteltu Kokonniemen alueen investointi siten, että se toteutettaisiin vuosina 2024-2029. Talousarviota on tarpeen päivittää vuoden 2024 aikana, kun valtuusto päättää Kokonniemen liikuntakeskuksen hankekokonaisuudesta ja tekee investointipäätöksen. Osana investointipäätöstä päätetään yhtiön roolista hankkeen edistämisessä. Ennen investointipäätöksen tekemistä yhtiön on esitettävä hankkeen ohjausryhmänä toimivalle kaupunginhallitukselle toimenpiteet, joilla hanke (infra + rakentaminen) voidaan toteuttaa enintään 60 000 000 eurolla karsimatta mitään kokonaista osaa hankkeen laajuudesta. Yhtiö voi myös esittää muita toteuttamisvaihtoehtoja eri laajuuksilla ja kustannustasoilla. Talousarvion päivittämisessä otetaan huomioon uusi investoinnin kokonaistaso, joka saa olla enimmillään 60 000 000 euroa. Ennen investointipäätöksen tekemistä yhtiön on selvitettävä hankkeen ohjausryhmänä toimivalle kaupunginhallitukselle mahdollisuus löytää ulkoisia rahoittajia hankkeelle.” Investoinnit, hankekohtainen investointiliite. Konsernipalveluiden talonrakennusinvestointien alla oleva Kokonniemen liikuntakeskuksen hanke muutetaan siten, että investointisuunnitelmassa on vain yksi rivi hankkeelle ”Kokonniemen liikuntakeskus”. Määrärahan tarve yhteensä 58 650 000 euroa.
  Määrärahat jakautuvat seuraavasti:
  2025: 1 000 000 euroa
  2026: 11 000 000 euroa
  2027: 6 800 000 euroa
  2028: 15 850 000 euroa
  2029: 24 000 000 euroa
  Kaupunkikehityksen kaupunki-infran investointimenojen alla oleva Kokonniemen liikuntakeskuksen infra muutetaan siten, että investointisuunnitelmassa on vain yksi rivi hankkeelle ”Kokonniemen liikuntakeskus infra”. Määrärahan tarve yhteensä 6 350 000 euroa.
  Määrärahat jakautuvat seuraavasti:
  2024: 1 400 000 euroa
  2025: 1 800 000 euroa
  2026: 1 900 000 euroa
  2027: 300 000 euroa
  2028: 950 000 euroa
  Muutetaan talousarvio myös muilta osin vastaamaan yllä esitetty Kokonniemen hankkeen laajuutta ja jaksotusta.

Kaikki muutosesitykset ja äänestystulokset ovat erillisessä liitteessä. Äänestystulosraportti julkaistiin 7.11. klo16.00.

Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen ruotsinkieliseen ja suomenkieliseen koulutusjaostoon

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä Bodil Lundin edustajaksi ruotsinkieliseen koulutusjaostoon ja Vilhelmiina Eskolan edustajaksi suomenkieliseen koulutusjaostoon.

Talousarviomuutos vuoden 2023 talousarvioon

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä kaupunginjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että liikelaitos Porvoon veden sitova tuloutustavoite kaupungin vuoden 2023 talousarviossa muutetaan vastaamaan viittä prosenttia ennustetusta liikevaihdosta. Tuloutustavoite muutetaan 714 000 eurosta ien673 000 euroon.

Kaupunginjohtajan esitys voitti äänestyksessä Kevin Servinin esityksen äänin 8 (Blomqvist-Valtonen Elin, Holmström Johnny, Lund Bodil, Sigfrids Frida, Söderberg Johan, Uski Nina, Välimäki Markku, Wiitakorpi Jorma) – 5 (Eskola Vilhelmiina, Puromies Eeva, Ryynänen Sami, Servin Kevin, Valasti Matti). Kevin Servin esitti, että Porvoo Veden tuloutusvaatimus poistetaan vuoden 2023 alusta.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.