Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 6.2.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Keskuskeittiön kiinteistöleasingsopimuksen ehdot

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että konsernipalveluiden vuoden 2023 talousarvion investointimäärärahoihin lisätään 5 000 000 euroa, jolla kaupunki lunastaa keskuskeittiön Kuntarahoitukselta korontarkistuspäivänä 29.2.2023 jäljellä olevasta pääomasta (4 826 854,27 euroa).

Porvoon kaupungin keskuskeittiön kiinteistöleasingsopimuksen ehtojen mukaan kiinteän koron voimassaolo päättyy 28.2.2023. Kaupungilla on oikeus lunastaa kiinteistö itselleen korontarkistuspäivänä jäljellä olevasta pääomasta tai jatkaa leasing-sopimusta Kuntarahoituksen kanssa.

Korot ovat nousseet voimakkaasti keväästä 2022 lähtien. Mikäli leasing-sopimusta jatketaan, tulee kaupungin maksaa arviolta noin 3,2 prosentin kokonaiskorkoa 1.3.2023 alkaen. Uusi korkokustannus olisi noin 160 000 euroa vuodessa.

Huomioiden kaupungin taloudellinen tilanne, korkomarkkinaympäristö sekä kiinteistön käytännön toiminnallisuus, on kaupungin tarkoituksenmukaista lunastaa kiinteistö itselleen. Kaupungin kassassa on riittävät varat keittiön lunastamiseen, eikä kaupungille ole akuuttia tarvetta nostaa uutta lainaa.

Lunastamalla keittiön kaupungilta säästyisi yhteensä ainakin noin 240 000 euroa korkokustannuksia vuosien 2023 ja 2024 aikana. Käytännössä kiinteistöön liittyvät velvoitteet ja riskit eivät muutu nykyisestä, mikäli kiinteistö lunastetaan kaupungin omaan taseeseen. Keittiön ollessa kaupungin omaisuutta olisi helpompi tehdä muutoksia tai lisäyksiä keittiön pohjaratkaisuihin, mikäli niille ilmenisi jatkossa tarvetta.

Muutokset Porvoon kaupungin avustusten myöntämiskriteereihin ja avustusohjeisiin

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että veteraaniavustus lakkautetaan vuoden 2023 jälkeen, josta eteenpäin veteraaniyhdistykset ja veteraanien perinnejärjestöt voivat hakea yhteisöllisyyden avustusta.

Kaupunginhallitus päätti yhtenäistää Porvoon kaupungin avustusten myöntämisen kriteereitä seuraavien avustuslajien osalta esityksen mukaisesti:

  • liikunnan yleisavustus
  • nuorisopalveluiden yleisavustus ja projektiavustus
  • kulttuuriavustuksista kohdeavustus kulttuuritoiminnan toteuttamiseen sekä taiteilija-apuraha
  • yhteisöllisyyden avustus
  • kansalaisopiston opistolaiskuntien avustukset

Kaupunginhallitus päätti lisäksi mitätöidä vanhentuneet Porvoon kaupungin yleiset avustusperiaatteet yhdistysten ja muiden toimijoiden avustamiseen sekä hyväksyä uuden avustusohjeen esityksen mukaisesti.

Elinvoiman toimiala valtuutettiin laatimaan palkintoja koskevista osioista erillinen ohje ja viemään se erikseen hyväksyttäväksi elinvoimalautakuntaan.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan pöytäkirjamerkinnän: ”Avustusohjeisiin perustuvien mahdollisten kielteisten kokemusten ja seurauksien perusteella on elinvoimalautakunnan osaltaan tarkistettava tarvittaessa nyt päätettyä avustusohjeistusta.”

Muutoksenhaku Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden ratkaisuihin palkanmaksun keskeyttämisestä

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen, että kaupunki ei hae muutosta Helsingin hovioikeuden ratkaisuihin, jotka koskevat palkanmaksun keskeyttämistä. Anette Karlssonin esitys voitti kaupunginjohtajan esityksen äänestyksessä äänin 7 (Tuuli Hirvilammi, Johnny Holmström, Anette Karlsson, Bodil Lund, Kevin Servin, Frida Sigfrids, Johan Söderberg) – 5 (Marko Piirainen, Nina Uski, Matti Valasti, Markku Välimäki, Jorma Wiitakorpi). Elin Blomqvist-Valtonen ei osallistunut asian käsittelyyn.

Kaupunginjohtaja esitti, että kaupunginhallitus päättää hakea muutosta Helsingin hovioikeuden ratkaisuihin valittamalla korkeimpaan oikeuteen, sillä kaupungilla on ilmeinen tarve saada jatkokäsittelylupa, jotta lain soveltaminen muissa samanlaisissa asioissa olisi selkeämpää.

Porvoon kaupungin kolme työntekijää on haastanut työnantajansa Porvoon kaupungin oikeuteen, syynä palkkasaatavat keväältä 2020. Suomeen julistettiin tuolloin poikkeusolot koronapandemian vuoksi. Samanaikaisesti valtioneuvosto totesi, että muun muassa kirjastot, uimahallit, urheilu- ja harrastustilat suljetaan. Porvoon kaupunki keskeytti suljetuissa tiloissa työskennelleiden työntekijöiden palkanmaksun työsopimuslain toisen luvun kahdennentoista pykälän toisen momentin perusteella. Työnantajan näkemyksen mukaan työnteko oli estynyt näissä suljetuissa tiloissa työnantajasta riippumattomasta syystä.

Käräjäoikeus ratkaisi palkkasaatavaa koskevan kiistan työntekijöiden hyväksi, ja kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen hakea muutosta käräjäoikeuden päätökseen. Valtioneuvoston ilmoitus tilojen sulkemisesta tuli Porvoon kaupungille ennalta-arvaamattomasti ja kaupungista riippumattomasti. Keskeistä asiassa on tulkinta siitä, oliko kaupungilla tosiasiassa perusteltu syy pitää valtioneuvoston kehotuksia velvoittavina.

Helsingin hovioikeus on käsitellyt Porvoon kaupungin valitukset edellä mainittuihin päätöksiin liittyen. Pääasian ratkaiseminen edellyttää jatkokäsittelyluvan saamista. Helsingin hovioikeus on todennut kaikkien kolmen valituksen osalta, että jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Vastaavissa tapauksissa Rovaniemen hovioikeus on kuitenkin myöntänyt jatkokäsittelyluvan.

Borgå Museiförening rf – Porvoon Museoyhdistys ry:n hallituksen jäsenten valinta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.