Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 6.2.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Villkoren i fastighetsleasingavtalet för centralköket

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige beviljar investeringsanslagen för koncerntjänster ett extra anslag på 5 000 000 euro, med vilka staden löser in centralköket för den summa som återstår av kapitalet på räntejusteringsdagen 29.2.2023 av Kommunfinans (4 826 854, 27 euro).

Enligt villkoren i fastighetsleasingsavtalet för centralköket i Borgå stad upphör fast ränta att gälla 28.2.2023. Staden har rätt att lösa in fastigheten för den summa som återstår av kapitalet på räntejusteringsdagen eller att fortsätta leasingavtalet med Kommunfinans.

Räntorna har stigit kraftigt sedan våren 2022. Om staden väljer att fortsätta leasingavtalet, ska staden betala en totalränta på uppskattningsvis 3,2 procent från 1.3.2023. De nya räntekostnaderna skulle vara ca 160 000 euro per år.

Med beaktande av stadens ekonomiska läge, läget på räntemarknaden och fastighetens funktionalitet är det ändamålsenligt för staden att lösa in fastigheten. Staden har tillräckligt med medel i kassan för inlösning av köket och inget akut behov att lyfta mera lån. Genom att lösa in köket sparar staden räntekostnader på minst cirka 240 000 euro under åren 2023 och 2024.

I praktiken blir det inga ändringar i de skyldigheter och risker som hänför sig till fastigheten, om fastigheten genom inlösning införs i stadens egen balansräkning. Om köket blir stadens egendom, blir det också lättare att ändra eller komplettera kökets planlösningar, om sådana behov i något skede uppstår.

Ändringar i Borgå stads kriterier och anvisningar för beviljande av bidrag

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att bidrag till veteranföreningar upphör efter 2023, var efter veteranföreningar och veteranernas traditionsföreningar kan ansöka om bidrag för social delaktighet.

Stadsstyrelsen beslutade om enhetliga kriterier för beviljandet av Borgå stads bidrag av följande slag enligt beslutsförslaget:

  • allmänt bidrag för idrott
  • ungdomsbidragens allmänna bidrag och projektbidrag
  • från kulturunderstöden projektbidrag för att genomföra kulturverksamhet samt konstnärsstipendier
  • bidrag för social delaktighet
  • medborgarinstitutets bidrag för elevkårerna

Stadsstyrelsen beslutade ytterligare upphäva Borgå stads allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer och godkänna Borgå stads nya bidragsanvisningar enligt beslutsförslaget.

Sektorn för livskraft gör upp en skild anvisning gällande olika pris och för den som ett separat ärende för att godkännas till livskraftsnämnden.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna följande protokollsanteckning: ”Avustusohjeisiin perustuvien mahdollisten kielteisten kokemusten ja seurauksien perusteella on elinvoimalautakunnan osaltaan tarkistettava tarvittaessa nyt päätettyä avustusohjeistusta.”

Sökande av ändring i Östra Nylands tingsrätts avgörande angående avbruten lönebetalning

Efter omröstning beslutade stadsstyrelsen att staden inte söker ändring i Helsingfors hovrätts avgöranden som gäller avbruten lönebetalning. Anette Karlssons förslag vann i omröstningen stadsdirektörens förslag med rösterna 7 (Tuuli Hirvilammi, Johnny Holmström, Anette Karlsson, Bodil Lund, Kevin Servin, Frida Sigfrids, Johan Söderberg) – 5 (Marko Piirainen, Nina Uski, Matti Valasti, Markku Välimäki, Jorma Wiitakorpi). Elin Blomqvist-Valtonen deltog inte i behandlingen av ärendet.

Stadsdirektören föreslog att stadsstyrelsen beslutar söka ändring i Helsingfors hovrätts avgöranden genom att anföra besvär hos högsta domstolen eftersom staden har ett uppenbart behov att få tillstånd till fortsatt handläggning för att tillämpningen av lagen i andra likadana mål är tydligare.

Tre anställda vid Borgå stad har dragit sin arbetsgivare Borgå stad inför rätta på grund av avbruten lönebetalning. Vid den tidpunkten utlystes undantagsförhållanden i Finland på grund av coronapandemin. Samtidigt konstaterade statsrådet att bland annat bibliotek, simhallar, idrotts- och hobbylokaler skulle stängas. Borgå stad avbröt med stöd av 2 kap. 12 § 2 mom. i arbetsavtalslagen lönebetalningen till de arbetstagare som arbetade i de stängda lokalerna. Enligt arbetsgivarens uppfattning var arbete i dessa stängda lokaler förhindrat av en orsak oberoende av arbetsgivaren.

Tingsrätten avgjorde tvisten om den utestående lönen till de anställdas fördel och efter omröstning beslutade stadsstyrelsen söka ändring i tingsrätts avgöranden. Statsrådets meddelande om stängning av lokaler var en överraskning för Borgå. Det mest väsentliga är tolkningen huruvida staden i den situationen mitt under undantagsförhållandena och medan cornapandemin snabbt spred sig i själva verket hade en grundad anledning att betrakta statsrådets meddelande som förpliktande.

Helsingfors hovrätt har behandlat Borgå stads besvär över ovannämnda beslut. Avgörande av huvudsaken kräver att staden får tillstånd till fortsatt handläggning. Helsingfors hovrätt har i fråga om alla de tre besvären fastställt att tillstånd till fortsatt handläggning inte meddelas. I likadana fall har Rovaniemi hovrätt ändå meddelat tillstånd till fortsatt handläggning.

Val av medlemmar till Borgå Museiförening rf – Porvoon Museoyhdistys ry:s styrelse

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.