Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 8.8.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Talousarviomuutos, kiinteistöjen osto

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunkikehityslautakunnalle myönnetään vuoden 2022 talousarvion investointiosaan 800 000 euron suuruinen lisämääräraha käytettäväksi kiinteän omaisuuden hankintaan.

Kuluvan vuoden talousarvioon on varattu 1 000 000 euroa kiinteän omaisuuden hankintaan. Tähän mennessä kaupunki on hankkinut maata noin 878 000 euron edestä, lisäksi ostopäätökset on tehty noin 10 000 euron kaupoista.

Tällä hetkellä valmistelussa on päätös etuosto-oikeuden käyttämisestä Kulloon alueella. Alue on tarkoitus asemakaavoittaa yritystonteiksi. Kauppahinta on 125 000 euroa. Lisäksi maanomistajien kanssa on sovittu Kulloossa sijaitsevan noin 13 hehtaarin hankkimisesta kaupungille, kauppasummaksi on sovittu 388 860 euroa. Tämän etuoston ja kaupan toteuttamiseksi sekä muihin loppuvuoden maanhankintoihin tulee turvata rahoitus kuluvalle vuodelle.

Etuosto-oikeuden käyttö, 638-440-2-51, Kulloo

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki käyttää etuostolain mukaista etuosto-oikeuttaan tilan 638-440-2-51 Lillbondas kiinteistökaupassa. Alueen hankkiminen kaupungin omistukseen on tärkeää alueen kaavoituksen ja sen toteuttamisen kannalta. Lisäksi kohteen hankinta edistää kaupungin maankäyttötavoitteita alueella ja on kaupungin harjoittaman maapolitiikan sekä maakuntakaavan mukaista.

Kiinteistökauppa koskee noin 22 hehtaarin kokoista kiinteistöä Kulloossa. Kaupan kohde on maa- ja metsätalousmaata ja sillä sijaitsee viljankuivaamorakennus. Kauppasumma on 125 000 euroa, josta 20 000 kohdistuu rakennukseen.

Etuosto tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostossa kunta asettuu ostajan tilalle, saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa noudattamalla kaupassa ostajalle määrättyjä ehtoja. Sitä käytettäessä maan myyjän oikeusasema ei muutu, vaan hän saa luovutuksessa sen hinnan ja ne maksuehdot, joista kauppakirjassa on sovittu. Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kaupan johdosta syntyneet tarpeelliset kustannukset.

Kiinteistö 638-440-2-51 sijaitsee keskeisesti Nesteentien varrella ja rajoittuu olemassa oleviin työpaikka-alueisiin. Se rajautuu lännessä Nesteentiehen ja Kilpilahden yritysalueen asemakaava-alueeseen. Kyseisessä asemakaavassa on mukana kiinteistön 638-440-2-51 aluetta pieneltä osin. Kaupunkikehityslautakunta päätti 24.5.2022 asemakaavan käynnistämisestä. Kiinteistön 638-440-2-51 kaakkoisnurkan aluetta on mukana käynnistyneessä asemakaavassa ja asemakaavamuutoksessa. Kiinteistön 638-440-2-51 hankkiminen kaupungin omistukseen edesauttaa järkevän toiminnallisen työpaikka-aluekokonaisuuden suunnittelua.

Porvoon kaupunginvaltuuston hyväksymien maapoliittisten linjausten mukaan:

  • Kaupunki voi hankkia maata omistukseensa vapaaehtoisin kaupoin tai maan vaihdoin, käyttämällä etuosto-oikeutta tai lunastamalla.
  • Raakamaata tulee olla kaupungin omistuksessa 10 – 20 vuoden kaavoitustarpeisiin.
  • Kiinteistökauppoja seurataan jatkuvasti mahdollisen etuosto-oikeuden käyttämiseksi.

Etuosto-oikeuden käyttäminen tässä tapauksessa on valtuuston hyväksymien maapoliittisten linjausten mukaista sekä perusteltua.

Asuintonttien vuokraaminen, Lundinkadun pääte 638-2-32-18

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki vuokraa Kuusikkoaho Oy:lle ja Lujatalo Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun Porvoon 32. kaupunginosassa sijaitsevan tontin 638-2-32-18. Indeksiin sidottu vuosivuokra on 128 790 euroa. Vuokra-aika on 50 vuotta. Lisäksi peritään lohkomiskustannukset. Tämä päätös on voimassa 8 kuukautta sen saatua lainvoiman.

Lundinkadun hanketta on kehitetty yhdessä Porvoon kaupungin ja Lujatalo Oy:n kanssa ns. kumppanuuskaavoituksena. Kuusikkoaho Oy:n tarkoituksena on toteuttaa alueelle vapaarahoitteisena Virkkulankylä-konseptin mukaisia asuntoja senioreille.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.