Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 8.8.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Budgetändringar, köp av fastigheter

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att stadsutvecklingsnämnden beviljas ett extra anslag på 800 000 euro i investeringsdelen i budgeten för år 2022 för anskaffning av fast egendom.

I budgeten för i år har det reserverats 1 000 000 euro för anskaffning av fast egendom. Hittills har staden förvärvat mark för cirka 878 000 euro, och därutöver har det fattats anskaffningsbeslut som gäller affärer för cirka 10 000 euro.

För närvarande bereder man ett beslut om utnyttjande av stadens förköpsrätt i Kulloområdet. Staden har för avsikt att detaljplanera företagstomter på området. Köpeskillingen är 125 000 euro. Dessutom har man kommit överens med markägaren om att staden ska förvärva ett område på 13 hektar i Kullo. Det överenskomna priset är 388 860 euro. I syfte att genomföra förköpet och affären samt andra markanskaffningar under resten av året bör årets finansiering tryggas.

Utnyttjande av förköpsrätten, 638-440-2-51, Kullo

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad utnyttjar den förköpsrätt som avses i förköpslagen i fastighetsaffären för fastigheten Lillbondas 638-440-2-51. Fastighetsaffären ingicks 18.5.2022. Att området skaffas till staden är viktigt med hänsyn till planläggningen av området och genomförandet av planläggningen. Skaffandet av objektet främjar dessutom stadens markanvändningsmål på området och står i samklang med den markpolitik som staden driver och landskapsplanen.

Till Borgå stad sändes köpvittnets anmälan om köp av fastigheten 638-440-2-51 Lillbondas. Fastighetsköpet gäller en fastighet på cirka 22 hektar i Kullo. Köpobjektet är jord- och skogsbruksmark och i objektet ligger en spannmålstorkbyggnad. Köpesumman är 125 000 euro av vilken 20 000 är andelen för byggnaden. Köpebrevet har undertecknats 18.5.2022.

Förköp betyder en kommuns rätt att inlösa en såld fastighet mot köpesumman som säljaren och köparen har avtalat om. I ett förköp träder kommunen i stället för köparen och blir ägare av området som är köpobjekt genom att iaktta villkor som i köpet ställs till köparen. När förköp utnyttjas förändas marksäljarens rättsliga ställning inte utan säljaren får i överlåtandet det pris och de betalningsvillkor som det i köpebrevet avtalades om. Kommunen måste därutöver ersätta köparen de behövliga kostnader som kommit till med anledning av köpet.

Fastigheten 638-440-2-51 ligger centralt vid Nestevägen och angränsar sig till befintliga arbetsplatsområden. Den angränsar sig i väst till Nestevägen och Sköldviks industriområdes detaljplanområde. I den aktuella detaljplanen ingår en liten del av fastighetens 638-440-2-51 område. Stadsutvecklingsnämnden beslutade 24.5.2022 inleda detaljplanen. En del av området i det sydöstra hörnet av fastigheten 638-440-2-51 ingår i detaljplanen och detaljplaneändringen som har kommit i gång. Att staden skaffar sig fastigheten 638-440-2-51 främjar planeringen av ett vettigt funktionellt arbetsplatsområde.

I markpolitiska riktlinjer som Borgå stadsfullmäktige har godkänt sägs det som följer:

  • Staden kan skaffa mark genom frivilliga köp eller utbyte av mark, genom att utnyttja förköpsrätt eller att genom inlösning.
  • Råmark ska finnas för 10 – 20 års planläggningsbehov.
  • Staden följer kontinuerligt upp fastighetsköpen för att eventuellt utnyttja sin förköpsrätt.

Utnyttjande av förköpsrätten i detta fall står i samklang med de markpolitiska riktlinjerna som fullmäktige har godkänt och är motiverat.

Arrende av bostadstomter, Lundagatans ände 638-2-32-18

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad arrenderar ut tomten 638-2-32-18 i stadsdelen 32 till de bolag som ska bildas för Kuusikkoaho Oy:s och Lujatalo Oy:s räkning. Det indexbundna årsarrendet är 128 790 euro. Arrendetiden är 50 år. Därtill tar staden ut ersättning för styckningsförrättning. Detta beslut gäller i 8 månader från att ha vunnit laga kraft.

Lundagatanprojektet har utvecklats tillsammans med Borgå stad och Lujatalo Oy i form av så kallad partnerskapsplanläggning. Kuusikkoaho Oy har för avsikt att bygga fritt finansierade bostäder för seniorer på området enligt Virkkulankyläkonceptet.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.