Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 13.3.2024

Uusien varavaltuutettujen määrääminen

Kaupunginvaltuusto merkitsi yksimielisesti tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätökset määrätä 2021 kuntavaalien tuloksen perusteella Kansallinen Kokoomus r,.p./Samlingspartiet r.p:n uudeksi varavaltuutetuksi Hannele Luukkaisen, Perussuomalaiset r.p./Sannfinländarna r.p:n uudeksi varavaltuutetuksi Sonja Perttulan sekä Vasemmistoliitto r.p./Vänsterförbundet r.p:n uudeksi varavaltuutetuiksi Mikko Niemisen.

Ero luottamustoimesta

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Daniel Björkhemille vapautuksen kasvun ja oppimisen lautakunnan sekä ruotsinkielisen koulutusjaoston jäsenen tehtävistä. Kaupunginvaltuusto valitsi kasvun ja oppimisen lautakunnan uudeksi jäseneksi Oscar Lökforsin ja varajäseneksi Sebastian Ekblomin, ja ruotsinkielisen koulutusjaoston jäseneksi Tomas Liljebergin ja varajäseneksi Stefan Andersinin.

Talousarviomuutoksia vuoden 2024 talousarvioon

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että kaupungin talousarvioon vuodelle 2024 tehdään seuraavat talousarviomuutokset: Toimitilojen investointien talousarvioon vuodelle 2024 tehdään yhteensä 1,68 miljoonan euron määrärahalisäys. Vastaava summa on jäänyt käyttämättä vuonna 2023. Vuoden 2024 talousarvion valtionosuustuloja alennetaan 0,8 miljoonalla eurolla 46,2 miljoonaan euroon.

Toimialojen käyttötalouden tuloarvioiden alitukset ja määrärahojen ylitykset sekä investointien talousarvioylitykset 2023

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että käyttötalouden määrärahoihin myönnetään seuraavat alitus- ja ylitysoikeudet:

-kasvun ja oppimisen toimiala, määrärahojen ylitys 1,3 miljoonaa euroa
-kasvun ja oppimisen toimiala, toimintatuottojen alitus 0,8 miljoonaa euroa
-kaupunkikehityksen toimiala, määrärahojen ylitys 5,3 miljoonaa euroa
-elinvoiman toimiala, toimintatuottojen alitus 0,6 miljoonaa euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että investointien määrärahoihin myönnetään seuraavat ylitysoikeudet:
-konsernipalvelujen toimiala, investointimäärärahojen ylitys Nimbuksen osalta 1,3 miljoonaa euroa ja Bjurbölen päiväkodin osalta 1,7 miljoonaa euroa.
-kaupunkikehityksen toimiala, investointimäärärahojen ylitys katujen uudisrakentamisen osalta noin 30 000 euroa.

Asemakaava 519, Tuulikumpu

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä asemakaavan ja asemakaavamuutoksen 519 Vindkulla kaupunginosassa 26. Asemakaavamuutos koskee Helsingintien liikennealuetta Eestinmäellä. Asemakaava muodostaa korttelit 2410–2416 sekä katu-, virkistys- ja suojaviheralueet.

Uusi asuinalue tukeutuu Eestinmäen ja Gammelbackan olemassa oleviin palveluihin. Kaavan tavoitteena on luoda edellytykset viihtyisän, puutarhamaisen, vähäpäästöinen, energia- ja ekotehokkaan pientaloalueen rakentumiselle ja vanhusten palvelutalon sijoittamiselle lähelle Eestinmäkeä. Tavoitteena on myös saada alueelle eri kokoisia tontteja, eri kokoisia asuinpientaloja ja mahdollisuuksia erilaisille toteutusmuodoille.

Sosiaalitoimen ja terveyden ja sairaanhoidon rahastojen yhdistäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rahastoksi

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 38–12, yhdistää sosiaalitoimen rahaston ja terveyden- ja sairaanhoidon rahaston uudeksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rahastoksi ja hyväksyy liitteenä olevat säännöt rahastolle. Rahaston käytöstä raportoidaan vuosittaisen hyvinvointiraportoinnin yhteydessä.

Riitta Ahonen esitti, Tapio Eskolan ja Leo Kylätaskun kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitys hävisi äänestyksen.

Kaupunginjohtajan valitseminen

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen valita Porvoon kaupunginjohtajaksi osastopäällikkö/ylijohtaja, kauppatieteiden maisteri Jani Pitkäniemen seitsemän vuoden määräajaksi.

Valintaa ei voitu tehdä yksimielisesti, joten asiasta äänestettiin kaikkien virkaa hakeneiden kesken. Äänestys suoritettiin suljetuin lipuin.

Äänestyksessä äänet jakautuvat seuraavasti: Jani Pitkäniemi 38 ääntä, Robert Nyman 9 ääntä, Henrik Rainio 2 ääntä, tyhjää 1 ääni.

Valtuustoaloitteet

Silja Metsola ilmoitti Hilkka-Leena Oravan poissaollessa, että aloite ”Porvoon koulujen ja varhaiskasvatuksen hävikkiruoka myyntiin” poistetaan.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.