Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 13.3.2024

Förordnande av nya ersättare

Stadsfullmäktige antecknade enhälligt för kännedom centralvalnämndens beslut att förordna på basis av valresultatet i kommunalvalet 2021 Hannele Luukkainen till ny ersättare i Kansallinen Kokoomus r.p. / Samlingspartiet r.p., Sonja Perttula till ny ersättare i Perussuomalaiset r.p./Sannfinländarna r.p. samt Mikko Nieminen till ny ersättare för Vänsterförbundet r.p./Vänsterförbundet r.p.

Befrielse från förtroendeuppdrag

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Daniel Björkhem befrielse från uppdragen som ledamot i nämnden för växande och lärande och ledamot i svenska utbildningssektionen. Stadsfullmäktige valde som ordinarie ledamot i nämnden för växande och lärande Oscar Lökfors och som ersättare Sebastian Ekblom, samt som ordinarie ledamot i svenska utbildningssektionen Tomas Liljeberg och som ersättare Stefan Andersin.

Budgetändringar i budgeten för år 2024

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna följande budgetändringar görs i stadens budget för år 2024: Anslagen till lokalitetsinvesteringar i budgeten för år 2024 föreslås höjas med totalt 1,68 miljoner euro. En motsvarande summa blev oanvänd år 2023. Statsandelsinkomster i budgeten för år 2024 sänks med 0,8 miljoner euro till 46,2 miljoner euro.

Underskridningar av beräknade inkomster i sektorernas driftsekonomi, överskridningar av anslagen och investeringar som överskrider budgeten 2023

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att följande rättigheter att underskrida och överskrida anslagen för driftsekonomin beviljas:

-Sektorn för växande och lärande, överskridning av anslagen 1,3 miljoner euro
-Sektorn för växande och lärande, underskridning av verksamhetsintäkter 0,8 miljoner euro
-Stadsutvecklingssektorn, överskridning av anslagen 5,3 miljoner euro
-Livskraftssektorn, underskridning av verksamhetsintäkter 0,6 miljoner euro

Därtill beslutade stadsfullmäktige enhälligt att följande rättigheter att överskrida investeringsanslagen beviljas:

-Sektorn för koncerntjänster, överskridning av investeringsanslagen i fråga om Nimbus 1,3 miljoner euro och Bjurböle daghem 1,7 miljoner euro.
-Stadsutvecklingssektorn, överskridning av investeringsanslagen i fråga om nybygge av gator ca. 30 000 euro.

Detaljplan 519, Vindkulla

Stadsfullmäktige godkände enhälligt detaljplanen och detaljplaneändringen 519 Vindkulla i stadsdel 26. Ändringen av detaljplanen gäller Helsingforsvägens trafikområde i Estbacka. Genom detaljplanen bildas kvarteren 2410–2416 samt gatu-, rekreations- och skyddsgrönområden.

Invånarna i det nya bostadsområdet kommer att använda tjänsterna i Estbacka och Gammelbacka. Målet för planen är att skapa förutsättningar för byggandet av ett trivsamt, trädgårdslikande samt energi- och ekoeffektivt småhusområde med låga utsläpp samt för placeringen av ett servicehus för äldre nära Estbacka. Målet är också att bilda tomter i olika storlekar, bygga småhus i olika storlekar och skapa förutsättningar för olika byggformer.

Sammanslagning av socialsektorns och hälso- och sjukvårdens fonder till en ny fond för främjande av hälsa och välfärd

Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med rösterna 38–12 slå samman socialsektorns fond och hälso- och sjukvårdsfonden till en ny fond för främjande av hälsa och välfärd och godkänner stadgar för fonden enligt tf. stadsdirektörens förslag. Användningen av fonden rapporteras i samband med den årliga välfärdsrapporteringen.

Riitta Ahonen föreslog, med understöd av Tapio Eskola och Leo Kylätasku, att ärendet återremitteras för ny beredning. Förslaget förlorade i omröstningen.

Val av stadsdirektör

Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning välja avdelningschef/överdirektör ekonomie magister Jani Pitkäniemi till stadsdirektör i Borgå stad för sju år.

Valet kunde inte godkännas enhälligt, varpå man röstade i ärendet bland alla som sökt tjänsten. Valet förrättades med slutna sedlar.

I omröstningen fördelades rösterna enligt följande: Jani Pitkäniemi 38 röster, Robert Nyman 9 röster, Henrik Rainio 2 röster, nedlagd 1 röst.

Fullmäktigemotioner

Silja Metsola meddelade i Hilkka-Leena Oravas frånvaro att motionen ”Porvoon koulujen ja varhaiskasvatuksen hävikkiruoka myyntiin” tas bort.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.