Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 10.10.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Lautakunta antoi lausunnon Massax Oy:n murskaamoalueen lupiin liittyen

Kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessaan antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon korkeimman hallinto-oikeuden osittain palauttamasta Massax Oy:n Slåtlidenin murskaamoalueen maa-aines- ja ympäristölupiin liittyen.

Lausunnossaan lautakunta otti kantaa erityisesti maankäyttöön, kaavoitukseen sekä mahdolliseen kaavoitukselle aiheutuvaan haittaan liittyviin asianhaaroihin.

Kaupunkikehityslautakunnan näkemyksen mukaan Massax Oy:n täydennetty hakemus ei kaikilta osin ota riittävästi huomioon Korkeimman hallinto-oikeuden palautuspäätöstä. Lausunnon mukaan muun muassa rata-alueen ja pohjoisen vallin päädyn väliin tulee jättää riittävästi väljyyttä, jotta vallin rakentaminen ei vaikeuta alueen tulevaa suunnittelua. Lisäksi lautakunta muistuttaa, että alueen käyttäminen tulevaisuudessa hakemuksen mukaisesti varasto- ja logistiikka-alueena edellyttää vireillä olevan Kilpilahden, Kulloon ja Mickelsbölen osayleiskaavan etenemistä ja asemakaavaa.

Porvoon lupa- ja valvontalautakunta on ottanut omassa lausunnossaan 26.9.2023 perusteellisesti kantaa lupaprosessiin, eli vastaako lupaprosessi Korkeimman hallinto-oikeuden jo aikaisemmin esittämiä perusteluja. Kaupunkikehityslautakunta viittaa tältä osin lupa- ja valvontalautakunnan lausuntoon, eikä lautakunnalla ole siihen lisättävää.

Sipoossa toimivan Kivimäen ASM Kiviaineispalvelu Oy:n maanläjitystä ja louhintaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta annettiin oma lausuntonsa

Kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessaan antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle lausunnon ASM Kiviaineispalvelu Oy:n Kivimäen maanläjitystä ja louhintaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Lausunto liittyy ASM Kiviainespalvelut Oy:n suunnitelmiin puhtaiden ylijäämämaiden vastaanotosta ja läjittämisestä Sipoon kunnan alueella. Asiaa käsiteltiin myös Porvoossa, sillä alue sijaitsee Porvoon kuntarajalla. Toimija on arvioinut läjityksen kestävän noin 10 vuotta ja ennen maa-ainesten vastaanottoa alueelta tullaan louhimaan kiviainesta.

Kaupunkikehityslautakunta toi lausunnossaan esille Kilpilahti, Kulloo ja Mickelsbölen osayleiskaavan etenemisen ja osayleiskaavan lähtötietona laaditun luontoinventoinnin valmistumisen. Lautakunta pitää tärkeänä, että vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon lähialueen suunniteltu maankäyttö laaditun ohjelman mukaisesti ja että vaikutukset paikallisesti arvokkaaksi luokiteltuun Mossakärrsbäckeniin sekä Mickelsbölen vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle.

Erityisen tärkeää on kuvata hankkeen vaikutukset luontoon, maisemaan ja liikenteeseen myös Porvoon näkökulmasta. Lisäksi arviointiohjelmassa on kuvattava ASM Kiviainespalvelu Oy:n hankealueen louhinnan ja lähialueen muiden hankkeiden yhteisvaikutukset. Porvoon puolella yhteisvaikutuksia aiheuttaa Massax Oy:n louhintahanke.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.