Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 11.12.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Vanhan Strömborskan ja Teletalon suunnitteluvaraukselle jatkoa vuoden 2024 loppuun

Ventidue Oy on hakenut suunnitteluvaraukselleen jatkoa voidakseen jatkaa suunnittelutyötään. Lautakunta päätti esityksen mukaisesti, että Ventidue Oy:lle myönnetään jatkoa suunnitteluvaraukselle vuoden 2024 loppuun asti. Varausta on mahdollista jatkaa tästä vielä vuoden 2025 loppuun asti, mikäli suunnittelua hidastaneet ongelmat ovat ratkaistu ja kaavoitusprosessi on edennyt luonnosvaiheeseen.

Vanha Strömborgska skolan ja Teletalo ovat olleet Porvoon toimitilajohdon myyntilistalla ja alueelle ollaan myös suunnittelemassa asemakaavan muuttamista. Ventidue Oy Ltd on lähettänyt keväällä 2022 Porvoon kaupungille suunnitteluvarauspyynnön molemmista kohteista. Yhtiö on suunnitellut Teletalon tontille yli 55-vuotiaille suunnattua konseptiasumista, johon kuuluisi muun muassa kiinteistön sisältä tilattavia turvallisuus- ja hyvinvointipalveluita. Vanhan Strömborgskan tontille Ventidue suunnittelee Mathallen Borgå -konseptia, jossa yhdistyisi ruokatori ja ravintolat, sekä majoitus ja asuminen.

Useampi kaavahanke sai lautakunnalta vihreää valoa

Kaupunki tiedotti viime viikolla useammasta 11.12.2023 kaupunkikehityslautakunnan käsittelyyn tulevasta kaavahankkeesta. Näitä olivat Kokonniemen liikuntakeskuksen asemakaavaehdotus, Vanhan Veckjärven asemakaavaehdotus sekä Tuulikummun asemakaava, joka on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Kaikkien kaavojen käsittely eteni kokouksessa päätösehdotusten mukaisesti, eli lautakunta päätti asettaa sekä Kokonniemen liikuntakeskuksen että Vanhan Veckjärven asemakaavaehdotukset nähtäville. Samoin lautakunta päätti, että Tuulikummun asemakaava ja asemakaavamuutos hyväksytään, kun viimeinenkin aluetta koskeva maankäyttösopimus on allekirjoitettu.

Yksityisteiden kunnalliset avustusten myöntämisperiaatteet vuoden 2024 alusta päätettiin

Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä yksityisteiden kunnallisten avustusten periaatteet, jotka astuvat voimaan 1.1.2024.

Nämä avustusperiaatteet muodostavat ohjeiston, jonka mukaisesti kaupunki avustaa yksityisteiden tienpitoa sekä rakentamista. Yleisenä linjauksena on, että avustuksia myönnettäessä arvioidaan kunkin tien liikenteellinen merkitys, sijainti ja luonne. Tiekuntia kaupunki avustaa voimassa olevan talousarvion puitteissa.

Kaupungilta voi saada avustusta sekä teiden kunnossapitoon että perusparannukseen. Näiden avustusten saamiseksi tulee kuitenkin täyttää tietyt ehdot. Esimerkiksi kunnossapitoavustuksen saamiseksi tulee olla muun muassa perustettu tiekunta, jossa tieosakkaita on vähintään kolme kappaletta. Näistä yhden tulee olla vakituinen asukas. Lisäksi kunnossapitoavustusta voi saada tielle, joka on pysyvän asutuksen pääsytie tai yksityinen tie, jolla on huomattava liikenteellinen merkitys. Vaihtoehtoisesti avustusta voidaan myöntää yksityiselle tielle tai väylälle, jota käytetään muuhunkin liikenteeseen kuin tieosakkaiden omiin kuljetuksiin (esimerkiksi reittiliikenteeseen). Muut avustusehdot löytyvät päätöksen liitteenä olevasta avustusperiaatteet-asiakirjasta.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.