Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 11.12.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Förlängning av planeringsreserveringen för Gamla Strömborgska skolan och Telehuset till slutet av år 2024

Ventidue Oy har ansökt om förlängning av sin planeringsreservering för att kunna fortsätta planeringsarbetet. Nämnden beslutade i enlighet med förslaget att Ventidue Oy ska beviljas förlängning av planeringsreserveringen ända till utgången av år 2024. Det är möjligt att förlänga reserveringen ännu till utgången av år 2025 om de problem som fördröjt planeringen har lösts och planläggningsprocessen har framskridit till utkastskedet.

Gamla Strömborgska skolan och Telehuset har stått på Borgå lokalitetslednings försäljningslista och man planerar också en ändring av detaljplanen för området. Ventidue Oy Ltd har våren 2022 sänt Borgå stad en begäran om planeringsreservering för båda objekten. Bolaget har planerat på Telehusets tomt konceptboende riktat för över 55-åringar, till vilket det skulle ingå bl.a. säkerhets- och välfärdstjänster som kunde beställas inom fastigheten. På Gamla Strömborgskas tomt planerar Ventidue konceptet Mathallen Borgå, som skulle förena mattorg och restauranger samt inkvartering och boende.

Flera planprojekt fick grönt ljus av nämnden

Staden informerade förra veckan om flera planprojekt som ska behandlas av stadsutvecklingsnämnden 11.12.2023. Dessa var detaljplaneförslaget för Kokon idrottscentrum, detaljplaneförslaget för Gamla Veckjärvivägen samt detaljplanen för Vindkulla, som har framskridit till godkännandefasen. Behandlingen av alla planer framskred vid mötet i enlighet med beslutsförslagen, dvs. nämnden beslutade att lägga fram detaljplaneförslagen för både Kokon idrottscentrum och Gamla Veckjärvivägen. Likaså beslutade nämnden att detaljplanen och detaljplaneändringen för Vindkulla godkänns när också det sista markanvändningsavtalet för området har undertecknats.

Beslut om principerna för beviljande av kommunala bidrag för enskilda vägar fattades för ingången av år 2024

Stadsutvecklingsnämnden beslutade godkänna principerna för kommunala understöd för enskilda vägar, som träder i kraft 1.1.2024.

Dessa principer för beviljandet av bidrag utgör anvisningar enligt vilka staden beviljar bidrag till enskilda vägar för väghållning och vägbyggande. Den allmänna riktlinjen är att när understöd beviljas bedöms varje vägs betydelse för trafiken, dess läge och karaktär. Staden beviljar bidrag för väglag inom ramen för gällande budget.

Man kan få understöd av staden för både för underhåll och grundlig ombyggnad av vägar. För att få dessa bidrag måste dock vissa villkor uppfyllas. Till exempel för att få underhållsbidrag ska det bl.a. ha grundats ett väglag där det finns minst tre vägdelägare. En av delägarna ska vara en permanent invånare. Dessutom kan underhållsbidrag fås för en väg som är en tillfartsväg till fast bosättning eller en enskild väg med stor betydelse för trafiken. Alternativt kan understöd beviljas för en enskild väg eller farled som används också för annan trafik än vägdelägarnas egna transporter (t.ex. ruttrafik). De övriga understödsvillkoren finns i dokumentet om bidragsprinciper som finns som bilaga till beslutet.

Övriga ärenden

Nämndens övriga beslut var i överensstämmelse med föredragningen samt enhälliga.