Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämnden behandlar flera planprojekt vid sitt möte i december

Den 11 december sammanträder stadsutvecklingsnämnden för sista gången år 2023 och på ärendelistan står många betydande projekt och helheter.

Detaljplaneförslaget till Kokon idrottscentrum kommer att läggas fram

Idrottsföreningarna lämnade sex yttranden och privatpersonerna fem yttranden om utkastet till detaljplaneändringen till Kokon idrottscentrum som var framlagt sommaren 2023. Iakttagelserna i yttrandena var delvis mycket detaljerade men de har huvudsakligen kunnat beaktas när detaljplaneförslaget bereddes. Myndigheternas kommentarer och utlåtanden bestod närmast av tekniska iakttagelser. Äldre- och handikapprådens önskemål om tillgänglighet har beaktats i styrningen av byggsättet i Kokon idrottscentrum.

Stadsutvecklingsnämndens beslutsförslag i planärendet som gäller Kokon idrottscentrum är att förslaget till detaljplaneändringen läggs offentligt fram.

Stadsutvecklingsnämndens driftsplan och investeringsprogram för år 2024 behandlas

Betoningen i stadsutvecklingsnämndens ekonomiska driftsplan och investeringsprogram för år 2024 bestäms enligt strategin och nämndens bindande mål.

– Stadens tillväxt stöds genom att trygga förutsättningar för tomtproduktionen och att erbjuda tomter till flervånings- och radhusbostadsbolag samt genom att trygga boende till ett skäligt pris genom att tomter överlåts för ARA-produktion. Viktiga etapper är också färdigställandet av detaljplanen för Kokon, beredning och främjande av detaljplaneförslaget för Gammelbacka och utkastet till delgeneralplan för de centrala stadsområdena, säger stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren.

– En viktig indikator som styr bruket av nämndens anslag är minskande av växthusgasutsläpp per invånare. Ett mål med anknytning till detta är utveckling av kollektivtrafiken i Borgå och smidiga kollektivtrafikförbindelser mot huvudstadsregionen. Staden försöker nå dessa mål så, att färdigställandet av beslutet om kollektivtrafikens servicenivå år 2024 säkerställs.

Huvudvikten i stadsinfrans investeringsprogram för år 2024 är ombyggnad av gator (3 miljoner euro) och nybygge av gator (2 miljoner euro). Märkbara projekt är bland annat renovering av gamla bron i Borgå (2 miljoner euro), byggande av infrastruktur på arbetsplatsområden (1,8 miljoner euro) och byggande av parker (650 000 euro av vilket 300 000 euro för en tillgänglig lekpark på Västra åstranden).

Märkbara planläggningsprojekt år 2024 är bland annat förnyande av delgeneralplanen för de centrala stadsområdena, fortsättning av detaljplaneprogrammet för Borgå parkgata, projektet för utveckling av Gammelbacka centrum, främjande av ändringen av detaljplanen för Kokon idrottscentrum samt förnyande av delgeneralplanen för Sköldvik.

Planer möjliggör nytt bostadsbyggande vid Gamla Veckjärvivägen och i Vindkulla

Detaljplanen för Gamla Veckjärvivägen har avancerat till förslagsfasen och stadsutvecklingsnämndens beslutsförslag vid mötet i december är att detaljplaneförslaget och förslaget till detaljplaneändring läggs fram.

Detaljplanen och detaljplaneändringen för Gamla Veckjärvivägen syftar till att den nuvarande glesa bosättningen på planeringsområdet görs tätare. Objektet ska göras till ett energi- och ekoeffektivt skogsträdgårdsliknande småhusområde med låga utsläpp. Vid Gamla Veckjärvivägen kan det i framtiden finnas cirka 250–320 boende.

Detaljplanen för Vindkulla som ligger i Estbacka, bredvid Helsingforsvägen har avancerat till godkännandefasen. Planen skapar förutsättningar för placering av ett trivsamt, trådgårdsliknande energi- och ekoeffektivt småhusområde med låga utsläpp och ett servicehus för seniorer på planeringsområdet.