Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 28.2.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Uudet yksityisteiden avustusperiaatteet vuodelle 2023 hyväksyttiin

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päivitetyt avustusperiaatteet yksityisteille. Uudet avustusperiaatteet astuvat voimaan 1.3.2023.

Kaupungin hallintosäännön mukaisesti kaupunkikehityslautakunta päättää yksityisteiden tienpitoon myönnettävien avustusten ehdoista. Kaupunki avustaa yksityisteiden tienpitoa ja rakentamista lautakunnan päättämien avustusperiaatteiden muodostaman ohjeiston mukaisesti. Avustuksia harkittaessa otetaan huomioon tien liikenteellinen merkitys, sijainti sekä luonne.

Vuonna 2023 avustusperiaatteet ovat tarkentuneet seuraavilta osin viime vuoteen verrattuna:

  • Yksin kaupungin avustuksilla toteutettavissa perusparannuskohteissa, jotka ovat pysyvän asutuksen pääsyteitä ja liikenteellisesti merkittäviä teitä, kaupungin enimmäisavustus on 70 prosenttia hankkeen kustannuksista.
  • Valtion ja kaupungin avustuksilla toteutettavissa perusparannuskohteissa ohjeistus on, että jos tiekunta saa sekä valtion että kaupungin avustusta, niin perusparannuskohteeseen on mahdollista saada avustusta enimmillään 80 prosenttia hankkeen kustannuksista.

Lupa myönnettiin Bosgårdiin suunnitellulle aurinkoenergiavoimalalle

Kaupunkikehityslautakunta totesi kokouksessaan, että Bosgårdiin suunnitteilla oleva aurinkoenergiapuistohanke täyttää maankäyttö- ja rakennuslain vaatimat erityiset edellytykset toimenpideluvan myöntämiselle.

Porvoon Bosgårdiin on suunnitteilla aurinkoenergiavoimala, joka koostuisi 3 000 aurinkopaneelista. Valmiin voimalan paneelien yhteenlaskettu huipputeho olisi 1,63 megawattia. Voimalaa suunnitellaan kahden hehtaarin laajuiselle peltoalueelle, joka vaatisi hieman tasaamista ennen voimalan rakentamista. Alue on mahdollista palauttaa alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa paneelit ja jalustat poistamalla.

Rakentamistöitä helpottaa se, että voimala on mahdollista liittää peltoalueen läpi kulkevaan sähkönjakeluverkkoon eikä uusia linjoja tarvitse rakentaa. Kulku alueelle tapahtuu kahden yksityistien kautta. Rakentamisaikaista liikennettä lukuun ottamatta voimalan toiminnasta ei pitäisi alueen asukkaille aiheutua kuin vähän liikennehäiriöitä.

Uudelle kaupunkikuvatyöryhmälle ei nähty tarvetta Porvoossa

Kaupunkikehityslautakunta ei nähnyt tarvetta valtuustoaloitteen mukaisen kaupunkikuvatyöryhmän perustamiselle, vaan tuki esittelijän päätösesitystä. Mika Varpion palautusesitys ei saanut kannatusta.


Lautakunta lisäsi päätökseen seuraavanlaisen Pehr Sveholmin muotoileman ponnen:
”Kaupunkikehityslautakunnalle tulee jatkossa varata entistä paremmat mahdollisuudet tutustua yhdessä valmistelijoiden kanssa merkittävien kokonaisuuksien ja asemakaavojen/asemakaavamuutosten ympäristöön paikan päällä. Esimerkkinä voi olla nk. kaavakävelyt.”

Muut asiat

Muutkin lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.