Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 28.2.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

De nya principerna för bidrag för enskilda vägar för 2023 godkändes

Stadsutvecklingsnämnden godkände de uppdaterade principerna för bidrag för enskilda vägar. De nya principerna för bidrag träder i kraft 1.3.2023.


Enligt stadens förvaltningsstadga beslutar stadsutvecklingsnämnden om villkoren för bidrag som beviljas till enskilda vägar för väghållning. Staden beviljar bidrag till enskilda vägar för väghållning och vägbyggande enligt de anvisningar för beviljande av bidrag som nämnden fastställt. Då man överväger om bidrag, beaktas vägens betydelse för trafiken samt vägens läge samt karaktär.


År 2023 har principerna för beviljande av bidrag preciserats till följande delar jämfört med förra året:

  • För objekt med grundlig förbättring som genomförs enbart med bidrag av staden som är tillfartsvägar till fast bosättning och vägar som är viktiga för trafiken utgör stadens bidrag högst 70 procent av kostnaderna för projektet.
  • Anvisningarna för grundlig förbättring som görs med bidrag av staten och staden är att om väglaget får bidrag för en grundlig förbättring av både staten och staden utgör det sammanlagda bidraget högst 80 procent av kostnaderna för projektet.

Tillstånd beviljades för det planerade solenergikraftverket i Bosgård

Stadsutvecklingsnämnden konstaterade vid sitt möte att projektet för en solenergipark uppfyller de bestämmelser om särskilda förutsättningar som avses i markanvändnings- och bygglagen för beviljande av åtgärdstillstånd.


Till Bosgård i Borgå planeras ett solenergikraftverk bestående av 3 000 solpaneler. Den sammanräknade toppeffekten för panelerna i det färdiga kraftverket är 1,63 megawatt. Ett kraftverk planeras i ett åkerområde på två hektar som kräver en viss utjämning innan kraftverket byggs. Det är möjligt att återställa området till sitt ursprungliga användningsändamål genom att avlägsna panelerna och ställningarna.


Byggandet underlättas av att kraftverket kan anslutas till ett eldistributionsnät som går genom åkerområdet och att inga nya ledningar behöver byggas. Trafiken till området sker via två enskilda vägar. Med undantag av trafiken under byggtiden ska kraftverkets drift endast orsaka ringa trafikstörningar för invånarna i området.

Ingen ny stadsbildsarbetsgrupp för Borgå

Stadsutvecklingsnämnden ansåg i enlighet med föredragandens förslag att det inte finns behov av att grunda den i fullmäktigemotionen föreslagna stadsbildsarbetsgruppen. Mika Varpios förslag om återremittering fick inte understöd.


Nämnden tillade följande av Pehr Sveholm formulerade kläm till beslutet:
”Stadsutvecklingsnämnden bör i den fortsatta beredningen av betydande helhetsprojekt och stadsplaner/stadsplaneändringar i större utsträckning än hittills beredas tillfälle att på ort och ställe i samråd med beredningen bekanta sig med omgivningen. Ett exempel kunde vara s.k. planepromenader.

Övriga ärenden

Nämndens övriga beslut var likaså i överensstämmelse med föredragningen samt enhälliga.