Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 9.4.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Porvoon puistokadun taideohjelma etenee

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi osaltaan Porvoon puistokadun taideohjelman ja päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy taideohjelman. Taideohjelmaa tulee noudattaa sitovana ohjeena Porvoon puistokadun tontinluovutuksen ja julkisen rakentamisen yhteydessä.

Tulevina vuosina Porvoon puistokadusta tulee uusi sisääntuloväylä Porvooseen. Puistokadun toteutuksessa tähdätään elämykselliseen ja kiinnostavaan ympäristöön. Tähän tavoitteeseen vastaa osaltaan laadukas taide, joka on olennaisena osana mukana Porvoon puistokadun rakentamisessa. Alueelle tulevat taidehankinnat tukevat alueen korkealuokkaisen rakentamisen periaatetta, luovat alueelle omanlaista identiteettiä sekä rikastuttavat kaupunkikuvaa.

Porvoon puistokadun taideohjelma määrittelee taiteen tavoitteet, pääperiaatteet taiteen sijoittumiselle, teemat ja painopisteet. Ohjelmassa nimetään myös taiteen toteutuksesta vastaavat toimijat ja heidän vastuunsa. Näiden lisäksi ohjelmassa määritellään tavat, joilla taiteenhankintaprosessi ja taiteilijavalinnat voidaan suorittaa. Ohjelmassa määritellään myös se, että miten taidetta rahoitetaan ja hallinnoidaan. Taidevelvoite määräytyy Porvoon puistokadulla samalla tavalla kuin Porvoon Länsirannan taideohjelmassakin, eli rakennusoikeuden kerrosneliöiden mukaan. Vuoteen 2028 asti Porvoon puistokadun taidevelvoite noudattaa Länsirannan käytäntöä ja on 22 euroa per kerrosneliömetriltä.

Lautakunta hyväksyi Vanhan Veckjärventien asemakaavan

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi kokouksessaan vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin ja päätti esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Vanha Veckjärventie -nimisen asemakaavaan ja asemakaavan muutoksen, kun maankäyttösopimukset on allekirjoitettu.

Porvoon kaupunkisuunnittelussa on työstetty edellä mainittua asemakaavaa sekä asemakaavamuutosta keskustan itäpuolelle, Omenatarhan asuinalueen ja Tarmolan työpaikka-alueen väliselle alueelle. Kaavahankkeella tiivistetään olemassa olevaa asuinaluetta Vanhan Veckjärventien varrella. Kaavahankkeen myötä Vanhan Veckjärventien varsi muuttuu kaupunkimaisemaksi, mutta alue säilyy edelleen puustoisena ja kehittyy jatkossa ilmeeltään metsäkaupunginosana. Kaavalla tuetaan myös toisen maailmansodan jälkeisen jälleenrakennuskauden rakennusten ja elinvoimaisten pihapuiden säilymistä.

Porvoon kaavoituskatsaus 2024 on julkaistu

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi kokouksessaan Porvoon vuoden 2024 Kaavoituskatsauksen ja lähetti sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä kaupunginvaltuustolle.

Kaavoituskatsaus julkaistaan vuosittain ja siihen on koottu tiedot kaikista vireille tulevista sekä käynnissä olevista Porvoon kaupunkia koskevista kaavahankkeista.

Kaavoituskatsaukseen voi tutustua kaupungin verkkosivuilla sekä Porvoon karttapalvelussa.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.