Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 9.4.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Konstprogrammet för Borgå parkgata går framåt

Stadsutvecklingsnämnden godkände för sin del konstprogrammet för Borgå parkgata och beslöt föreslå stadsstyrelsen att den godkänner konstprogrammet. Konstprogrammet ska följas som en bindande anvisning i samband med tomtöverlåtelse och offentligt byggande på Borgå parkgata.

Under de kommande åren byggs Borgå parkgata till en ny infartsled till Borgå. Vid genomförandet av Parkgatan siktar man på en upplevelserik och intressant miljö. Till detta mål svarar för sin del högklassig konst, som blir en väsentlig del av byggandet av Borgå parkgata. Konstanskaffningarna stöder principen om högklassigt byggande i området, skapar en egen identitet i området och berikar stadsbilden.

Konstprogrammet för Borgå parkgata i Borgå definierar målen för konst, huvudprinciperna för placeringen av konst, teman och prioriteringar. I programmet utnämns också de aktörer som ansvarar för genomförande av konst och deras ansvar. Utöver dessa definieras i programmet hur processen för anskaffning av konst och val av konstnär kan genomföras. I programmet definieras också hur konsten ska finansieras och förvaltas. Konstskyldigheten för Borgå parkgata fastställs på samma sätt som i konstprogrammet för västra åstranden i Borgå, dvs. enligt byggrättens våningskvadratmeter. Fram till 2028 följer konstskyldigheten för Borgå parkgata praxisen för västra åstranden och är 22 euro per kvadratmeter våningsyta.

Nämnden godkände detaljplanen för Gamla Veckjärvivägen

Stadsutvecklingsnämnden godkände på sitt möte bemötandena till utlåtandena och anmärkningarna och beslutade föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att detaljplanen för Gamla Veckjärvivägen godkänns då markanvändningsavtalen är undertecknade.

Stadsplaneringen i Borgå har bearbetat den ovan nämnda detaljplanen samt detaljplaneändringen öster om centrum, för området mellan bostadsområdet Äppelgården och arbetsplatsområdet i Tarmola. Genom planprojektet tätas det befintliga bostadsområdet invid Gamla Veckjärvivägen. Genom planprojektet blir skogsområdet längs Gamla Veckjärvivägen mer urbant, men områdets miljö hålls även i fortsättningen trädbevuxet och blir till sin natur en skogig stadsdel. Genom planen stöder man bevarandet av husen från återuppbyggnadsperioden efter andra världskriget samt områdets livskraftiga träd.

Borgå stads planläggningsöversikt 2024 har publicerats

Stadsutvecklingsnämnden godkände på sitt möte planläggningsöversikten för år 2024 och beslutade skicka den vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för kännedom.

Planläggningsöversikten publiceras årligen och i den har det samlats uppgifter om Borgå stads alla planprojekt som kommer att bli anhängiga och om pågående projekt.

Du kan bekanta dig med planläggningsöversikten på stadens webbplats och i stadens karttjänst.

Övriga ärenden

Nämndens övriga beslut var i överensstämmelse med föredragningen samt enhälliga.