Siirry sisältöön

Liikkumista tukeville palveluille alueellinen toimintaohje

Viisi itäisen Uudenmaan kuntaa, Askola, Lapinjärvi (alle 65-vuotiaiden osalta), Loviisa, Porvoo ja Sipoo ovat laatineet yhteisen, liikkumista tukevien palvelujen alueellisen toimintaohjeen.

Viisi itäisen Uudenmaan kuntaa, Askola, Lapinjärvi (alle 65-vuotiaiden osalta), Loviisa, Porvoo ja Sipoo ovat laatineet yhteisen, liikkumista tukevien palvelujen alueellisen toimintaohjeen.

Esitys ohjeeksi on parhaillaan käsittelykierroksella kuntien lautakunnissa. Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee asiaa osaltaan 27.4.2021.

Alueellisen toimintaohjeen laadinnan taustalla on liikkumista tukevien palvelujen yhteinen hankinta ja yhteisen toimintaohjeen tarkoituksena on luoda alueelle yhtenevät toimintakäytännöt liikkumista tukeviin palveluihin. Palvelun käyttäjille tullaan laatimaan lisäksi toimintaohjeeseen perustuvat asiakasohjeet, kunhan kunnat ovat käsitelleet yleisen toimintaohjeen. Asiakasohjeen tarkoituksena on helpottaa ja ohjata palvelun käyttöä.

Liikkumista tukevien palvelujen tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja toimintamahdollisuuksia niille alueen asukkaille, jotka sairauden, vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn vuoksi eivät voi käyttää julkista joukkoliikennettä tai kutsu- ja palveluliikennettä asioimiseen ja jokapäiväisen elämän tarpeiden hoitamiseen. Tällöin liikkumista tukevia palveluja voidaan myöntää sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain nojalla. Kunnan on lainsäädäntöön perustuen järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut työssä käymiseen, opiskeluun, asioimiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, virkistykseen ja muihin jokapäiväiseen elämään kuuluviin kuljetuksiin.

Sosiaalihuoltolain mukaisesti myönnetyt palvelut ovat määrärahasidonnaisia ja perustuvat kuntien päättämiin kriteereihin. Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on subjektiivinen oikeus vaikeavammaisille.  Palvelun myöntäminen perustuu yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin huomioiden kunkin asiakkaan elämäntilanne ja olosuhteet, toimintakyky, asuinympäristö ja voimavarat.

Lautakunnan käsittelyyn tulevaan ohjeeseen on yhdistetty lainsäädäntöön perustuva ohjeistus sekä palvelun käyttöön liittyvät toimintaohjeet. Ohje käsittää myös erityishuollon kuljetukset. Alueellinen toimintaohje perustuu lainsäädäntöön ja vammaisneuvostojen lausuntoihin sekä alueellisissa tapaamisissa esille tulleisiin tarpeisiin ja liikkumista tukevien palvelujen hankinnan asiakirjoihin.

Lisätietoja:

Irja Suhonen, projektipäällikkö, Itä-Uudenmaan vammaispalvelujen nykytila ja yhteistyön tiivistäminen -projekti puh. 040 1856073, irja.suhonen@porvoo.fi