Hoppa till innehåll

Regionala anvisningar för service som stöder rörligheten

Fem kommuner i Östra Nyland, Askola, Lappträsk (när det gäller under 65-åringar), Lovisa, Borgå och Sibbo har utarbetat gemensamma regionala anvisningar för service som stöder rörligheten.

Ett förslag till anvisningar är som bäst under behandlingsomgång i kommunernas nämnder. Borgå Social- och hälsovårdsnämnden behandlar ärendet för sin del vid mötet den 27 april 2021.

Bakom utarbetande av regionala anvisningarna är den gemensamma upphandlingen av service som stöder rörligheten och syftet med verksamhetsanvisningarna är att skapa enhetliga praxis för service som stöder rörligheten inom regionen. Dessutom kommer det att utarbetas kundanvisningar som baserar sig på verksamhetsanvisningarna för dem som använder servicen då kommunerna har behandlat de allmänna verksamhetsanvisningarna. Syftet med kundanvisningarna är att lätta och styra användning av servicen.

Målet med service som stöder rörligheten är att främja jämlikhet och verksamhetsförutsättningar för regionens invånare, som på grund av sjukdom, förlossning, skada eller av någon liknande funktionsnedsättande orsak inte kan använda kollektivtrafik eller anrops- och servicetrafik för att uträtta ärenden och andra behov som hör till det dagliga livet.  Då kan service som stöder rörligheten beviljas med stöd av socialvårdslagen och lag om service och stöd på grund av handikapp. Kommunen ska med stöd av lagstiftningen ordna skälig färdtjänst för arbets- och studieresor, resor för att uträtta ärenden, samhälleligt deltagande, rekreation eller andra nödvändiga resor som hör till det vardagliga livet.

Service som har beviljats i enlighet med socialvårdslagen är anslagsbundna och baserar sig på kriterier som kommunerna bestämmer. Färdtjänst i enlighet med lag om service och stöd på grund av handikapp är ett subjektivt rätt för svårt handikappade personer.  Beviljande av servicen baserar sig på individuell utvärdering av servicebehovet med beaktande av varje kundens livssituation och omständigheter, funktionsförmåga, boendemiljö och resurser.

Anvisningar som baserar sig på lagstiftningen samt verksamhetsanvisningar i anknytning till användning av service kopplas till dessa anvisningar som nämnden behandlar. Anvisningarna omfattar också specialomsorgens transport. De regionala anvisningarna baserar sig på lagstiftningen och handikapprådets utlåtanden samt behov som har lyfts fram i regionala möten och dokument för upphandlingar av service som stöder rörligheten.

Mera information:

Irja Suhonen, projektledare, tfn 040 1856073, irja.suhonen@porvoo.fi