Siirry sisältöön

Porvoo harkitsee hakeutumista valtakunnallisen Erä- ja luontokulttuurimuseon sijoituspaikaksi

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 25. tammikuuta kokouksessaan kaupungin osallistumista kilpailuun, jossa etsitään kumppania ja sijaintipaikkaa valtakunnalliselle Erä- ja luontokulttuurimuseolle.

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 25. tammikuuta kokouksessaan kaupungin osallistumista kilpailuun, jossa etsitään kumppania ja sijaintipaikkaa valtakunnalliselle Erä- ja luontokulttuurimuseolle.

Suomen Metsästysmuseo ja Suomen Kalastusmuseoyhdistys on yhdessä Maa- ja metsätalousministeriön, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Museoviraston tukemana käynnistänyt hankkeen valtakunnallisen, luonnon virkistyskäyttömuotoja yhdistävän uuden erikoismuseon aikaansaamiseksi (www.eraluontomuseo.fi). Hankkeen tavoitteena on luoda kansainvälisesti vetovoimainen, kunnianhimoinen ja yhteiskunnallisesti vaikuttava Suomen erä- ja luontokulttuurin kokemisen ja esittelyn keskus. Museo käsittelee laajasti suomalaisten kulttuuriekologista suhdetta luontoon ja luonnon käyttöön metsästyksen, kalastuksen, retkeilyn, marjastuksen, luontokuvauksen ja muun luonnon virkistyskäytön näkökulmasta.

Ennen päätöstä Erä- ja luontokulttuurimuseon (ELMU) sijaintipaikasta hankkeen järjestäjät toteuttavat kaikille avoimen kaupunki- ja kumppanihaku, johon ilmoittautuminen päättyy tammikuun 2021 lopussa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Porvoo osallistuu kumppanihakuun siten, että ehdotuksessa huomioidaan erityisesti Erä- ja luontokulttuurimuseon yhtymäkohdat kaupungissa jo suunnittelutyön kohteena olleeseen luonnon ja kulttuurihistorian yhdistävään Arts & River Centren (ARC) -museohankkeeseen. ARC-hankkeessa vuosina 2019 ja 2020 tehty selvitystyö perustuu Porvoon kaupungin tekemiin linjauksiin ja aiempiin selvityksiin.

– Osallistuminen Erä ja luontokulttuurimuseon kaupunki- ja kumppanihakuun tarkoittaa, että Porvoon kaupungilla on alustava valmius rahoittaa museota ja sen toimintaa. Kaupunki sitoutuu hankkeen rahoittamiseen vasta myöhemmässä vaiheessa, kun tarkemmat tiedot museon konseptista, laajuudesta, aikataulusta ja hankkeen kustannusten jaosta voidaan arvioida tarkemmin, selventää apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz.

Erä- ja luontokulttuurimuseon kumppanihaun neuvotteluvaiheeseen valitaan arvioinnin jälkeen neljä kilpailevaa paikkakuntaa. Neuvottelujen tulokset esitellään rahoittaville ministeriöille ja varsinainen sitova tarjouspyyntö toimitetaan kilpailun kolmanteen vaiheeseen eteneville kaupungeille. Päätöksen museon sijaintikaupungista tekee keskukseen liitettävien museoyhdistysten hallitukset yhdessä rahoittavien ministeriöiden kanssa. Päätös museon sijoittumisesta tehtäneen toukokuussa 2021. Jos Porvoo etenee hakuprosessissa, lopulliset päätökset museosta tehdään, kun hankkeen taloudellinen ja toiminnallinen kokonaisuus on selvillä. 

Hakijan tulee osoittaa perustelut ja valmius museohankkeelle

Erä- ja luontokulttuurimuseon hakuvaiheessa hakijakaupungin tulee vastata kysymyksiin museon merkityksestä paikkakunnalle, vierailijapotentiaalista, tarjottavista resursseista sekä valmiudesta rahoittaa rakentamista ja toimintaa. Kaupungin tulee esitellä hankkeelle tarjottava sijainti. Näitä kysymyksiä on selvitetty keskeisiltä osiltaan jo ARC-hankkeen yhteydessä. Yhtenä vaihtoehtona sijoituspaikaksi on kaavailtu Länsirannalla Taidetehtaan välittömässä läheisyydessä olevaa aluetta Taidetehtaan rantakadun ja Läntisen Aleksanterinkadun kulmassa.

– Porvoon kaupunki on ARC-selvityksissään tunnistanut luontoa ja taidetta esittelevän museon merkityksen ja potentiaalin kansalaisten kohtaamispaikkana. Vierailijapotentiaali on selvityksen mukaan riittävä ja esimerkiksi Taidetehdas ja sen ympäristö voivat merkitä synergiaetuja hankkeelle. Erä- ja luontokulttuurimuseon hakuun on siten hyvät edellytykset osallistua, jos hanke voidaan muotoilla myös paikallisten tavoitteiden, eli ARC-selvitysten johtopäätösten perusteella. Jos kaupunki pääsee jatkoneuvotteluihin, sillä on valmius laajentaa tai tarkentaa ARC-hankkeen konseptia niin, että erä- ja luontokulttuuri nousee suurempaan rooliin kuitenkin siten, että samalla säilytetään Porvoolle omaleimaiset osat kuten taidekokoelmat, sanoo kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren.

ARC:in tavoitteina on kuvattu useita seikkoja, jotka ovat yhteneviä Erä- ja luontokulttuurimuseon kanssa, kuten tavoite osallistaa kävijä sekä elämyksellisin näyttelyin että luontoaktiviteetein erilaisiin taide- ja luontokokemuksiin. ARC:in tavoitteena on myös esitellä Porvoon taide- ja luonnonhistoriallisia kokoelmia. Lisäksi tavoitteena mainitaan, että ARC:in tulee olla kaupungille ja alueelle merkittävä elinvoimatekijä, jolla vaikutetaan voimakkaasti uusien palvelujen syntyyn. Erä- ja luontokulttuurimuseon hankekuvauksessa puolestaan todetaan, että valtakunnallisella erikoismuseolla tulee olemaan tärkeä kansainvälinen rooli Suomen ja sijaintialueen imagon luomisessa sekä aluetalouden vaikuttajana. Vision mukaan Erä- ja luontokulttuurimuseo on kaikille saavutettava, kokonaisvaltainen elämys suomalaiseen erä- ja luontokulttuuriin.

Porvoon vahvuuksina on tunnistettu ARC-selvitystyön yhteydessä muun muassa:

  • Taide ja kulttuurielämykset on tärkeä osa Porvoon identiteettiä ja porvoolainen taide on tunnettu osa kaupunkielämää. Taide ja kulttuuri näkyvät katukuvassa ja myös kaupunkirakenteessa. Museo olisi uusi kohtaamispaikka, joka entisestään vahvistaisi Porvoon asemaa taidekaupunkina.
  • Porvoon museolla on aluevastuumuseon tehtävä Itä-Uudellamaalla. Museolla on laajat luonnonhistorialliset, kulttuurihistorialliset, valokuva-, arkisto-, taide- ja designkokoelmat. Hallintomalliksi on alustavasti valmisteltu rakenteellista mallia tavoitteena yhdistää alueella toimivat ammatilliset museot yhden Porvoon museot -hallintomallin alle.
  • Porvoon kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennettu ympäristö on tunnettu kansainväliselläkin tasolla, ja uusi museo tarkoittaisi arkkitehtonisesti laadukkaana toteutuksena siihen uutta kerrostumaa.
  • Saavutettavat ja ainutlaatuiset luontokokemukset, kuten saaristo ja Porvoonjoki, jokisuiston luonnonsuojelualueet, Kansallinen kaupunkipuisto.
  • Porvoon sijainti metropolialueella hyvien liikenneyhteyksien päässä, muun muassa lyhyt etäisyys Helsinki-Vantaan lentokentälle ja vierasvenesatama.
  • Suosittu ja tunnettu matkailukaupunki: kotimaan ja ulkomaan matkailijat, perhematkailu, taide- ja kulttuurimatkailu, luontoharrastajat ja -matkailijat, businessmatkailu (kongressivieraat).
  • Synergia Taidetehtaan kulttuuri- ja kongressikeskuksen toiminnan kanssa, esim. auditoriotilat, kokous- ja tapahtumatuotantopalvelut, ohjelmapalvelut.
  • Muut monipuoliset matkailua ja museotoimintaa tukevat palvelut, kuten Porvoo tunnettuna ravintola- ja kahvilakulttuurin kaupunkina.

Museohankkeen tiloihin ja talouteen liittyvät arviot

Suomen valtiolta on odotettavissa tukea sekä Erä- ja luontokulttuurimuseon rakennuskustannuksiin että käyttötalouteen, uutta museolakia (1.1.2020 alkaen) seuraten. Suunnittelun tavoitteena on 100 000 vierailijaa vuodessa. Museolle on alustavasti tarkoitus rakentaa noin 6 000 m2:n arkkitehtonisesti korkeatasoiset tilat, jotka toimivat pysyvien ja vaihtuvien näyttelyiden lisäksi tapahtumien, koulutuksen ja opastuksen toiminnallisena keskuksena.

Jo ARC-hankkeen yhteydessä on esitetty, että omistusmuoto tulisi suunnitella kaupungille, valtiolle ja yritysyhteistyölle sopivaksi siten, että se mahdollistaa valtakunnallisen erikoismuseon valtionosuuden haun sekä rakentamis- että käyttökustannuksiin. Selvityksen mukaan suunnitellun ARC-hankkeen toteuttaminen vaatisi merkittäviä investointeja ja käyttötalouden riittävän määrärahan varmistamisen. Toteutettavuusselvityksessä on arvioitu, että 4000 k-m2 museo edellyttäisi 17,2 M€ rakennusinvestointia. Tämän suuruisen museohankkeen vuotuiset kiinteistökustannukset olisivat työssä esitettyihin laskelmiin perustuen 1,4 miljoonaa euroa. 

Erä- ja luontokulttuurimuseohankkeen kumppanihaun järjestäjä on arvioinut, että kumppanikaupungilla tulisi olla valmius n. 15 M€ rakennusinvestointiin, jossa loppuosa on valtion tukea, ja n. 1 M€ vuotuisiin kiinteistön ylläpitokuluihin. Museolle on mahdollista hakea tämän haun yhteydessä valtionosuutta ammatillisen henkilöstön palkkakustannuksiin arviolta noin 700 000 euroa (12 htv). Jos 100 000 ihmisen kävijämäärä toteutuu, maksavia asiakkaita arvioidaan olevan noin 65 000 ja heidän tuomiensa pääsylipputulojen ja muiden tuottojen arvioidaan olevan noin 0,7–1 M€/vuosi.

Haussa mainitut 6 000 m2:n tilat Erä- ja luontomuseolle sisältävät noin 4 000 k-m2:n näyttelytilat ja noin 2 000 k-m2:n kokoelmatilat. Museon kokonaiskustannusten arvio on n. 20–30 M€ perustuen siihen, onko valittavalla sijaintipaikkakunnalla tarjota jo muita valmiita tiloja hankkeelle. Investointikustannuksiin on tässä hankkeessa mahdollista hakea valtionavustusta, joka on 33–50 prosenttia kokonaiskustannuksista.

 OBS! Texten publiceras på svenska 25.1.