Hoppa till innehåll

Borgå överväger att söka till placeringsort för ett riksomfattande Vildmarks- och naturkulturmuseum

Stadsstyrelsen behandlar måndagen den 25 januari stadens deltagande i en konkurrens där man söker en partner och placeringsort för ett riksomfattande Vildmarks- och naturkulturmuseum.

Stadsstyrelsen behandlar måndagen den 25 januari stadens deltagande i en konkurrens där man söker en partner och placeringsort för ett riksomfattande Vildmarks- och naturkulturmuseum.

Finlands jaktmuseum och Finlands fiskerimuseiförening har tillsammans med Jord- och skogsbruksministeriet, Undervisnings- och kulturministeriet och med stöd från Museiverket inlett ett projekt för skapande av ett nytt riksomfattande specialmuseum som sammanslår olika former av rekreationsbruk av naturen (www.eraluontomuseo.fi). Projektets syfte är att skapa ett internationellt attraktivt, ambitiöst och samhälleligt aktivt center för upplevande och presentation av Finlands vildmarks- och naturkultur. Museet ska i omfattande utsträckning behandla finländarnas kulturekologiska förhållande till naturen och bruket av naturen med synvinkel på jakt, fiske, friluftsliv, bärplockning, naturfotografering och annat rekreationsbruk av naturen.

Innan beslut om var Vildmarks- och naturkulturmuseet ska ligga fattas ordnar projektets arrangörer en sökning av en stad och partner. Sökningen är öppen för alla och slutar vid utgången av januari 2021.

Till stadsstyrelsen föreslås att Borgå deltar i sökningen av partner så, att beröringspunkterna mellan Vildmarks- och naturkulturmuseet och museiprojektet Arts & River Centre (ARC) som är under planering i staden och som ska sammanslå naturen och kulturhistorien beaktas särskilt i förslaget. Utredningsarbetet i ARC-projektet åren 2019 och 2020 baserar sig på Borgå stads riktlinjer och tidigare utredningar.

– Att Borgå stad deltar i sökningen av en stad och partner för Vildmarks- och naturkulturmuseet betyder att staden har en preliminär möjlighet att finansiera museet och dess verksamhet. Staden förbinder sig för finansiering av projektet först i ett senare skede när exaktare uppgifter om museets koncept, storlek, tidsplan och projektets kostnadsfördelning kan utvärderas exaktare, klarlägger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Till förhandlingsfasen som gäller sökning av en partner till Vildmarks- och naturkulturmuseet väljs fyra konkurrerande orter efter en bedömning. Förhandlingsresultaten presenteras till de finansierande ministerierna och en egentlig, bindande anbudsbegäran skickas till städerna som kommer till tävlingens tredje skede. Beslutet om var museet ska ligga fattas av styrelserna för museiföreningar som ska anknytas till centret tillsammans med de finansierande ministerierna. Beslutet om placeringen av museet torde fattas i maj 2021. Om Borgå går framåt i ansökningsprocessen, fattas de slutliga besluten om museet när man vet om helheten med projektets verksamhet och ekonomi.

Sökanden ska visa motiveringar och färdighet för museiprojektet

I ansökningsfasen för Vildmarks- och naturkulturmuseet ska den ansökande staden svara på frågor som gäller museets betydelse för orten, besökarpotential, resurser som erbjuds samt färdigheten att finansiera bygget och verksamheten. Staden ska berätta var museet är tänkt att placeras. Redan i samband med ARC-projektet har det redogjorts för centrala delar i dessa frågor. Ett alternativ som man har planerat är området i hörnet av Konstfabrikens strandgata och Västra Alexandersgatan som ligger på Västra åstranden i omedelbar närhet av Konstfabriken.

– Borgå stad har i sina ARC-utredningar identifierat betydelsen och potentialen av ett museum som presenterar natur och konst som mötesplats för medborgare. Besökarpotentialen är enligt utredningen tillräcklig och t.ex. Konstfabriken och dess omgivning kan betyda synergifördelar för projektet. Staden har sålunda goda förutsättningar för deltagande i sökningen som gäller Vildmarks- och naturkulturmuseet, om projektet också kan formuleras enligt lokala målsättningar, dvs. ARC-utredningar. Om staden kommer med i fortsatta förhandlingar, har den möjlighet att utvidga eller precisera ARC-projektets koncept så, att vildmarks- och naturkulturen får en större roll. Samtidigt ska man ändå bevara de delar, såsom konstsamlingar, som är säregna för Borgå, säger stadsplaneringschef Dan Mollgren.

ARC har flera mål som är förenliga med Vildmarks- och naturkulturmuseet, såsom målet att aktivera besökaren i olika konst- och naturupplevelser med hjälp av upplevelserika utställningar och naturaktiviteter. ARC har också som mål att presentera Borgås konstsamlingar och naturhistoriska samlingar. Ett ytterligare mål är att ARC ska vara en märkbar dragningskraftsfaktor för staden som starkt bidrar till uppkomsten av nya tjänster. I projektbeskrivningen för Vildmarks- och naturkulturmuseet står det å sin sida att det riksomfattande specialmuseet kommer att ha en viktig internationell roll i att skapa en image för Finland och dess område samt i att påverka den regionala ekonomin. Enligt visionen är Vildmarks- och naturkulturmuseet en för alla tillgänglig, sammanhängande upplevelse i den finländska vildmarks- och naturkulturen.

I samband med ARC-utredningsarbetet har man bl.a. identifierat följande starka sidor i Borgå:

– Konsten och kulturupplevelser är en viktig del av Borgås identitet och konsten i Borgå är en känd del av det urbana livet. Konst och kultur syns i stadsbilden och även i stadsstrukturen. Museet blir en ny mötesplats som gör Borgås ställning som konststad allt starkare.

Borgå museum är ett museum med regionalt ansvar i östra Nyland. Museet har omfattande natur- och kulturhistoriska, fotografi-, arkiv-, konst- och designsamlingar. Förvaltningsmodellen som man preliminärt har berett är en strukturell modell med syftet att sammanslå regionala professionella museer till en förvaltningsmodell med namnet Borgå museer.

– Borgås kulturhistoriskt värdefulla byggda miljö är känd också på internationell nivå, och ett nytt museum, om det blir arkitektoniskt byggt, innebär en ny nivå.

– Tillgängliga och enastående naturupplevelser, såsom skärgården och Borgå å, naturskyddsområden i åmynningen, Nationalstadsparken.

– Borgås läge på metropolområdet med goda trafikförbindelser, bl.a. ett kort avstånd till Helsingfors-Vanda flygplats och en gästhamn.

– En populär och känd turiststad som besöks av cirka en miljon turister: turister från Finland och utlandet, familjeresor, konst- och kulturturism, naturidkare och naturturister, businessresor (kongressgäster).

– Synergi med kultur- och kongresscentret Konstfabrikens verksamhet, t.ex. auditorier, mötes- och evenemangsproduktionstjänster, programtjänster.

– Andra mångsidiga tjänster som stöder turism och museiverksamhet, såsom Borgå som känd stad med restaurang- och kafékultur.

Bedömningar om museiprojektets lokaler och ekonomi

Finska staten förväntas enligt den nya museilagen (fr.o.m. 1.1.2020) ge stöd till kostnader för byggande av Vildmarks- och naturkulturmuseet och museets driftsekonomi. Planeringen strävar efter 100 000 besökare om året. En preliminär avsikt är att det byggs arkitektoniskt högklassiga lokaler på cirka 6 000 m2 för museet. Vid sidan av lokaler för permanenta och varierande utställningar ska lokalerna också vara ett aktivt centrum för evenemang, utbildning och guidning.

Redan i samband med ARC-projektet har man framställt att ägandeformen ska planeras så, att den blir lämplig för staden, staten och företagssamarbetet så, att sökningen av statsunderstöd för riksomfattande specialmuseum och för bygg- och driftskostnader blir möjlig. Enligt utredningen kräver genomförandet av det planerade ARC-projektet märkbara investeringar och säkerställande av ett tillräckligt anslag för driftsekonomin. I utredningen om hur projektet kan genomföras har man uppskattat att ett museum på 4000 m2-vy kräver en bygginvestering på 17,2 M€. Årliga fastighetskostnader för ett museiprojekt i denna storleksklass är enligt beräkningar i arbetet 1,4 miljoner euro.

Anordnaren av sökningen av partner för Vildmarks- och naturkulturmuseet har uppskattat att partnerstaden borde ha färdighet för en bygginvestering på ca 15 M€ där resten är statligt stöd och ca 1 M€ för fastighetens årliga underhållskostnader. I samband med denna sökning kan man för museet söka statsandel för yrkespersonalens lönekostnader. Summan är uppskattningsvis cirka 700 000 euro (12 årsverken). Om besökarantalet på 100 000 människor blir verklighet, uppskattas antalet betalande kunder vara cirka 65 000 och inträdesbiljettintäkter och andra intäkter som de för med sig vara cirka 0,7–1 M€/år.

I ansökningen nämnda lokaler på 6 000 m2 för Vildmarks- och naturmuseet innehåller utställningslokaler på cirka 4 000 m2-vy och samlingslokaler på cirka 2 000 m2-vy. Museets totalkostnader uppskattas vara ca 20–30 M€ beroende på om orten som väljs kan erbjuda redan färdiga lokaler för projektet. För investeringskostnader kan man i detta projekt söka statsunderstöd som är 33–50 procent av totalkostnader.