Siirry sisältöön

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnan päätökset 11.6.2024

Rakennuslupahakemus, Teknologiantie 36, Kilpilahti

Lupa- ja valvontalautakunta päätti myöntää haetun rakennusluvan päätösehdotuksen mukaisen liike- ja toimistorakennuksen laajentamiseksi lupaan sisältyvine ehtoineen teknologiantielle rakennettavalle laajennukselle jo olemassa olevan teknologiakeskuksen C-rakennuksen yhteyteen.

Rakennuslupahakemus, Aleksanterinkatu 20, 06100 Porvoo

Lupa- ja valvontalautakunta päätti myöntää haetun rakennusluvan päätösehdotuksen mukaisen osittaisen käyttötarkoituksen muutoksen lupaan sisältyvine ehtoineen Aleksanterinkatu 20:ssä rakennuksen sisätilojen muutoksille. Rakennuksen opetustiloista osa muutetaan TE-keskuksen toimitiloiksi. Asiakaspalvelutilat sijoitetaan 60-luvulla rakennettuun, Linnankoskenkadun puoleiseen siipeen. 1900-luvun alussa rakennettuun, historiallisesti merkittävään osaan tehdään minimaalisia väliseinämuutoksia, eikä julkisivuihin tehdä muutoksia. 

Rakennustöiden keskeyttäminen ja tutkintapyynnön tekeminen

Vanhan Porvoon asemakaava-alueella AK-225 ja AK-512 kiinteistöllä sijaitsevat asuinrakennus ja piharakennus on merkitty kaavassa säilytettäväksi. Historiallisesti merkittävä ja suojeltu piharakennus on purettu kiinteistöltä kokonaisuudessaan. Lisäksi suojellun päärakennuksen vesikaton korkoa on nostettu luvanvastaisesti. 

Vanhan Porvoon asemakaava-alueella AK-225 ja AK-512 asemakaavan erityismääräyksien pykälässä 1 § on määräys: Asemakaava-alueella olevaa rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman asiasta vastaavan lautakunnan lupaa. Rakennusvalvontaa eikä museota ole tiedotettu puretuista rakenteista. 

Lupa- ja valvontalautakunta päätti, esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaan seuraavasti:

Lupa- ja valvontalautakunta päätti, että luvatta puretusta piharakennuksesta ja suojellun asuinrakennuksen vesikaton koron nostamisesta luvattomasti kiinteistöllä 638-1-1113-4 tehdään ilmoitus poliisille esitutkintaa varten, koska yleisen edun kannalta tekoa ja laiminlyöntiä ei voi pitää vähäisenä. Rakennustyöt on keskeytetty ja rakennustöiden keskeytys pysytetään, kunnes rakennushankkeiden muutoksille on saatu lainvoimainen rakennuslupa ja rakennustyön jatkamisen edellytykset on täytetty.

Pykälä tarkastettiin heti.

Oikaisuvaatimukset

Lupa- ja valvontalautakunta päätti merkitä tiedoksi kahden rakennuslupapäätöksen ja yhden toimenpidelupapäätöksen oikaisuvaatimukset liitteineen sekä yhtyä rakennusvalvonnan käsitykseen asiassa ja hylätä oikaisuvaatimukset.

Sibbo Jaktvårdsförening ry:n ampumaradan ympäristöluvan muutoshakemus / lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lausunnon mukaan Sibbo Jaktsvårdsföreningin ampumaradan aukioloaikoja voidaan laajentaa viereisen suuremman Sibbo Skyttegille rf:n ampumarataa vastaaviksi ja vuosittaista käyttökautta voidaan pidentää syyskuun lopun sijaan esimerkiksi loka- tai marraskuun loppuun. Radalle 1b melumittausta ei ole tarve käyttöönoton yhteydessä suorittaa. Vesinäytteiden ottotiheyden harventaminen ei ole tarkoituksenmukaista tilanteessa, jossa uusi rata otetaan käyttöön. Jatkossakin vesinäytteiden ottotiheys tulisi olla kerran vuodessa.

Porvoonjoen vesistöalueen velvoitetarkkailuraportti 2024

Porvoonjoen vesistöalueen veden laatutarkkailu selvittää puhdistamojätevesien vesistövaikutuksia 143 km pitkässä Porvoonjoessa ja sen suurimmassa sivuhaarassa Palojoessa. Tarkkailun tarkoituksena on jätevesien purkuvesistössä esiintyvien, tarkkailuvelvollisten toiminnasta aiheutuvien, vesistövaikutusten selvittäminen. Puhdistettuja yhdyskuntajätevesiä vesistöalueelle johdetaan Lahden, Nastolan ja Orimattilan jätevedenpuhdistamoilta. Vuoden 2023 tarkkailu toteutettiin osin Ramboll Analytics Oy:n (2015) laatiman tarkkailuohjelman mukaisesti. Heinäkuusta 2023 alkaen tarkkailua alettiin toteuttaa uuden tarkkailuohjelman mukaisesti.

Lupa- ja valvontalautakunta päätti merkitä tiedokseen Porvoonjoen vesistöalueen tarkkailuyhteenveto 2023. Lupa- ja valvontalautakunta päätti yksimielisesti evästää ympäristönsuojelupäällikköä selvittämään Lahden ja Nastolan jätevedenpuhdistamoiden UV-desinfioinnin puutteellista käyttöä.

Laboratoriopalvelujen sopimus

Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa ylimääräisenä asiana käsiteltäväkseen laboratoriopalvelujen sopimuksen.

Lupa- ja valvontalautakunta päätti delegoida puheenjohtajalle valtuuden lautakunnan otto-oikeuden käyttämiseen laboratoriopalvelujen sopimuksen purkamisesta sekä suorahankinnasta.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.