Hoppa till innehåll

Tillstånds- och tillsynsnämndens beslut 11.6.2024

Ansökan om bygglov, Teknologivägen 36, Sköldvik

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade bevilja det ansökta bygglovet för en utbyggnad till C-byggnaden i det befintliga teknologicentret på fastigheten till affärs- och kontorsbyggnaden enligt beslutsförslaget och de villkor som ingår i lovet.

Ansökan om bygglov, Alexandersgatan 20, 06100 Borgå

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade bevilja det sökta bygglovet enligt beslutsförslaget för en delvis ändring av användningsändamålet och de villkor som ingår i lovet i Alexandersgatan 20 om tillstånd för förändringar i byggnadens utrymmen inomhus. En del av byggnadens undervisningsutrymmen ändras till AN-tjänsternas kontorslokaler. Utrymmen för kundbetjäning placeras i flygeln som är byggd på 60-talet, vid Linnankoskigatan. I den historiskt viktiga delen, som är byggd i början av 1900-talet, görs minimala ändringar i mellanväggarna. Inga ändringar görs i fasaderna.

Avbrytande av byggarbeten och begäran om undersökning

Enligt i detaljplanen för gamla stan i Borgå DP-225 och DP-512 ska bostadshuset och gårdsbyggnaden på fastigheten bevaras. En historiskt betydande och skyddad gårdsbyggnad har rivits på fastigheten i sin helhet. Dessutom har huvudbyggnadens yttertak höjts i strid med bygglovet.

I specialbestämmelserna i detaljplanen för gamla stan i Borgå DP-225 och DP-512 föreskrivs i 1 §: 1 § En byggnad eller en del av den som finns i detaljplaneområdet får inte rivas utan tillstånd av den nämnd som ansvarar för ärendet. Byggnadstillsynen och museet har inte informerats om de rivna konstruktionerna. 

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade enligt föredragandens ändrade förslag följande:

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade att en skyddad gårdsbyggnad som rivits utan tillstånd och höjningen av yttertakets höjd för ett skyddat bostadshus utan tillstånd på fastigheten ska anmälades till polisen för förundersökning. Med beaktande av allmänt intresse kan gärningen och försummelsen inte anses vara ringa. Byggnadsarbetena har avbrutits och förordnandet om att avbryta byggnadsarbetena förblir i kraft tills byggprojektet har ett lagakraftvunnet bygglov och förutsättningarna för att fortsätta med byggnadsarbetena har uppfyllts.

Paragrafen justerades genast.

Begäran om omprövning

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade anteckna begäran om omprövning av två bygglovsbeslut och en åtgärdstillståndet för kännedom med bilagor och instämma i byggnadstillsynens uppfattning i ärendet och avslå begäran om omprövning.

Sibbo Jaktvårdsförening rf:s ansökan om ändring av miljötillståndet för skjutbanan / utlåtande till Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enligt utlåtandeöppningstiderna för skjutbanan vid Sibbo Jaktvårdsförening kan utökas så att de motsvarar skjutbanan vid det större Sibbo Skyttegille rf och den årliga användningsperioden kan förlängas i stället för i slutet av september t.ex. till slutet av oktober eller november. Det är inte nödvändigt att utföra bullermätning för banan 1b i samband med ibruktagningen. Det är inte ändamålsenligt att minska vattenprovernas frekvens i en situation där en ny bana tas i bruk. Även i fortsättningen ska vattenprovernas frekvens vara en gång om året.

Rapport om obligatorisk kontroll av Borgå ås vattendrag 2024

Kontrollen av vattenkvaliteten av Borgå ås vattendrag utreder hur vatten från avloppsreningsverk inverkar vattendragen i den 143 km långa Borgå å och dess största sidoarm Palojoki. Syftet med kontrollen är att utreda de effekter som framkommer vid recipienterna som följd av de kontrollskyldigas verksamhet. Renat kommunalt avloppsvatten leds till avrinningsområdet från avloppsreningsverken i Lahtis, Nastola och Orimattila. Kontrollen 2023 genomfördes delvis i enlighet med det övervakningsprogram som Ramboll Analytics Oy (2015) utarbetat. Från och med juli 2023 började man genomföra övervakningen i enlighet med det nya kontrollprogrammet

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade att sammanfattningen av observationena i Borgå ås vattendragsområde 2023 antecknade för kännedom. Tillstånd- och tillsynsnämnden beslutade enhälligt att ge anvisning miljövårdschefen att utreda den bristfälliga användningen av UV-desinficering vid avloppsreningsverken i Lahtis och Nastola.

Avtal om laboratorietjänster

Nämnden beslutade enhälligt att som ett extra ärende behandla avtalet om laboratorietjänster.

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade att delegera till ordföranden nämndens befogenhet att använda sin upptagningsrätt för uppsägning av avtalet om laboratorietjänster samt direktupphandling.

Övriga ärenden

Nämndens övriga beslut var likaså i enlighet med föredragningen samt enhälliga.