Siirry sisältöön

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnan päätökset 26.3.2024

Lupa- ja valvontalautakunnan talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma vuosille 2024-2027

Lupa- ja valvontalautakunta päätti merkitä tiedokseen ympäristöterveysjaoston tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelman 2024-2027 sekä hyväksyä alaistensa palvelualueiden osalta toimialan tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelman 2024-2027 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle huomioitavaksi kaupungin tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelmassa 2024-2027.

Velvoitteen asettaminen maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n tarkoittamassa hallintopakkoasiassa

Rakennusvalvonta on valvontakäyntien perusteella kehottanut kiinteistön omistajaa määräpäiviin mennessä siirtämään naapurikiinteistön puolelle asennetut lehtikompostin, verkkoaidan rakenteineen, terassin, kuormalavat sekä istutukset omalle puolelle kiinteistöä. Kehotusta ei ole noudatettu. Lautakunta päätti, että kiinteistön omistaja velvoitetaan ryhtymään toimenpiteisiin sakon uhalla.

Rakennuslupahakemukset, Tapani Löfvingin katu 13, Huhtinen

Porvoon kaupunki toimitilapalvelut hakee lupaa kiinteistölle 638-6-682-6. Tapani Löfvingin kadulle rakennettavalle uudelle kaksikerroksiselle päiväkotirakennukselle (RAK 1) sekä yksikerroksiselle välinevarastolle (RAK 2). Päiväkoti on bruttoalaltaan 2583 m² ja se on suunniteltu 10 ryhmälle.
Pysäköinti järjestetään asemakaavan mukaisella yleisellä pysäköintialueella LP, jonne ajoyhteys Galgbackantieltä. Yleinen pysäköintialue tulee olla asemakaavan mukaisesti toteutettu ennen päiväkotirakennuksen käyttöönottoa. Asemakaavan mukainen autopaikkatarve on 24 autopaikkaa ja Yleisen alueen suunnitelman mukaisesti yleiselle pysäköintialueelle sijoitettu 55 autopaikkaa ja päiväkotirakennuksen läheisyyteen tontille 2 esteetöntä autopaikkaa.
Rakennuksen saatto-, huoltoliikenne ja kulku pysäköintialueelle Galgbackantien suunnalta ja lisäksi saattoliikenne Tapani Löfvingin kadun puolelta. Hakemuksessa on esitetty vähäisiä poikkeuksia. Rakenne on lamellihirsirunkoinen ja rakennus on puuverhoiltu.
Lupa ja valvontalautakunta päätti myöntää haetut rakennusluvat päätösehdotuksen mukaisen päiväkotirakennuksen ja välinevaraston rakentamiseksi lupiin sisältyvine ehtoineen. Vähäiset poikkeamiset myönnettiin maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n 1 mom. nojalla.

Rakennuslupahakemukset, Nybyntie 151, Kulloo

YPR Yleinen Pohjarakennus Oy hakee lupaa Nybyntielle rakennettavalle uudelle teollisuushallille ja kylmälle katokselle kiinteistölle 638-36-4009-6. Rakennus on kolmikerroksinen ja kokonaisbruttoalaltaan 1366 m².
Hankkeessa rakennetaan puurakenteinen teollisuushalli. Rakenne on pilaripalkkirakenne. Seinät ja yläpohja voidaan tehdä elementtirakenteisina. Julkisivu verhoillaan puulla. Katto on aaltopeltiä.
Lupa- ja valvontalautakunta päätti myöntää haetut rakennusluvat päätösehdotuksen mukaisen teollisuusrakennuksen ja katoksen rakentamiseksi lupiin sisältyvine ehtoineen.

Borealis Polymers Oy, Muovitehtaiden ympäristölupien muuttaminen ja toiminnan aloituslupa, Lupa- ja valvontalautakunnan lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, ESAVI/37269/2023

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa 11.4.2024 mennessä Borealis Polymers Oy:n hakemuksesta muovitehtaiden (LDPE-, PP- ja PE2-laitokset sekä Borstar-koetehdas) ympäristölupien muuttamiseksi ja toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Muutoksen yhteydessä toiminnanharjoittaja esittää muovitehtaiden voimassa olevien ympäristölupapäätösten yhdistämistä yhdeksi koko tuotannon kattavaksi ympäristöluvaksi. Hakemus koskee Kilpilahden teollisuusalueella olemassa olevaa toimintaa. Hakemusasiakirjat (ESAVI/37269/2023) ovat nähtävillä aluehallintoviraston verkkosivuilla osoitteessa ylupa.avi.fi kuulutusajan 27.2. – 4.4.2024.
Lupa- ja valvontalautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon;
Lupa- ja valvontalautakunta pitää voimassa olevien ympäristölupien yhdistämisen yhdeksi koko tuotannon kattavaksi lupapäätökseksi kannatettavana sen toimintakokonaisuutta selkeyttävän ja toiminnan ympäristövaikutuksien seurannan ja valvonnan kannalta. Muutoin lupa- ja valvontalautakunnalla ei ollut hakemuksesta lausuttavaa.

Porvoon Energia, energiantuotanto, ympäristöraportti 2023, yhteenveto

Pääosa energiantuotannosta on lämmön ja sähkön yhteistuotantoa. Tolkkisten Biovoimalassa tuotetaan Suomen luonnonsuojeluliiton auditoimaa EKO sähköä sekä lämpöä. Vuonna 2023 Tolkkisten voimalan osuus Porvoon kaukolämmön tuotannosta oli 302,6 GWh, mikä vastaa 98 % Porvoon lämmöntuotannosta. Sähköä tuotettiin samanaikaisesti 27,2 GWh.
Voimaloita ja niiden prosesseja tarkkaillaan jatkuvasti toiminnanharjoittajan toimesta. Laitoksilla on myös lupamääräysten ja asetusten mukaiset päästöraja-arvot ja tarkkailuvelvoitteet. Tolkkisten Biovoimalan tuotantoprosessi on suunniteltu ympäristöystävälliseksi. Savukaasut puhdistetaan hiukkasista sähkösuodattimella ja johdetaan lämmöntalteenottopesurin kautta piippuun. Energiantuotannon sivutuotteina syntyvät tuhkat muodostavat määrällisesti selvästi merkittävimmän osan toiminnasta syntyvistä jätteistä. Sähkösuodattimella savukaasuista erotettu lentotuhka otetaan talteen ja se uusiokäytetään lannoitteena metsissä.
Vuoden 2023 aikana ei tapahtunut vahinkoja eikä esiintynyt vaaratilanteita.
Lupa- ja valvontalautakunta päätti merkitä asian tiedokseen.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.