Hoppa till innehåll

Tillstånds- och tillsynsnämndens beslut 26.3.2024

Tillstånds- och tillsynsnämndens ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogram för åren 2024-2027

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade anteckna för kännedom miljöhälsosektionens plan för ekonomiska produktivitets- och balanseringprogrammet 2024-2027 samt godkänna sektorns ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogram 2024-2027 i fråga om de serviceområden som lyder under den och sända det vidare till stadsstyrelsen för beaktande i stadens ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogram 2024-2027.

Åläggande av vite i förvaltningstvångsärende som avses i 182 § i markanvändnings- och bygglagen

På grund av tillsynsbesök har byggnadstillsynen uppmanat innehavarna av fastigheten att inom utsatt tid flytta lövkomposten, nätstängslet med tillhörande konstruktioner, terrassen, lastpallar och planteringar, som ligger på grannfastigheten till den egna sidan av fastigheten. Uppmaningen har inte följts. Tillstånd- och tillsynsnämnden beslutade att fastighetsinnehavarna föreläggs vidta åtgärder under hot vid vite.

Ansökningar om bygglov, Stefan Löfvings gata 13, Huktis

Borgå stads lokaltjänster söker lov för att bygga ett nytt daghem i två våningar (RAK 1) och ett förråd i en våning (RAK 2) på fastigheten 638-6-682-6 vid Stefan Löfvings gata. Daghemmet har en bruttoyta på 2583 m² och är planerad för 10 grupper.
Parkering ordnas på det allmänna parkeringsområdet LP enligt detaljplanen, dit man kör från Galgbacksvägen. Det allmänna området ska vara byggt i enlighet med detaljplanen innan daghemmet tas i användning. Enligt detaljplanen är behovet av bilplatser 24 bilplatser och i enlighet med planen för det allmänna området placeras 55 bilplatser på det allmänna parkeringsområdet och i närheten av daghemmet placeras 2 tillgängliga bilplatser på tomten.
Trafik för lämning och hämtning av barn, servicetrafik och trafik till parkeringsområdet sker från Galgbacksvägen och trafik för lämning och hämtning av barn dessutom också från Stefan Löfvings gata.
I ansökan föreslås mindre undantag gällande detaljplanen och bestämmelserna. Stommen är av lamelltimmer och byggnaden har träfasad.
Tillstånds-och tillsynsnämnden beslutade att bevilja de sökta byggloven för byggande av ett daghem och ett förråd enligt beslutsförslaget och de villkor som ingår i loven.
Mindre undantag beviljades med stöd av 175 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Ansökan om bygglov, Nybyvägen 151, Kullo

YPR Yleinen Pohjarakennus Oy ansöker om tillstånd för en ny industrihall och ett kallt skyddstak som byggs på fastigheten 638-36-4009-6. Byggnaden har tre våningar och den totala bruttoytan är 1366 m².
I projektet byggs en industrihall i trä. Konstruktionen är pelarbalkkonstruktion. Väggarna och övre bjälklaget kan göras med elementstruktur. Fasaden är av trä. Taket är korrugerad plåt.
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade att bevilja de sökta byggloven för byggande av en ny industrihall och ett skyddstak enligt beslutsförslaget och de villkor som ingår i loven.

Borealis Polymers Ab, Ändrande av miljötillstånden för plastfabrikerna och tillstånd för inledande av verksamheten, Tillstånds- och tillsynsnämndens utlåtande till Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/37269/2023

Regionförvaltningsverket i Södra Finland begär Borgå stads miljövårdsmyndighets utlåtande senast 11.4.2024 med anledning av Borealis Polymers Oy:s ansökan om ändring av miljötillstånden för plastfabrikerna (LDPE-, PP- och PE2-anläggningar samt provfabriken Borstar) och inledande av verksamheten trots ändringssökande. I samband med förändringen föreslår verksamhetsutövaren att de gällande besluten om miljötillstånden för plastfabrikerna slås samman till ett enda miljötillstånd som omfattar hela produktionen. Ansökan gäller den befintliga verksamheten i Sköldviks industriområde. Ansökningshandlingarna (ESAVI/37269/2023) hålls framlagda på regionförvaltningsverkens webbplats på adressen ylupa.avi.fi under kungörelsetiden 27.2-4.4.2024.
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade att ge följande utlåtande till Regionförvaltningsverket i Södra Finland;
Tillstånds- och tillsynsnämnden anser att sammanslagningen av gällande miljötillstånd till ett enda tillståndsbeslut som omfattar hela produktionen kan understödas med tanke på att det förtydligar verksamhetshelheten och det är lättare att följa upp och övervaka verksamhetens miljökonsekvenser. I övrigt hade tillstånds- och tillsynsnämnden inget att yttra om ansökan.

Borgå Energi, energiproduktion, miljörapport 2023, sammandrag

Största delen av energiproduktionen utgörs av samproduktion av värme och el. Tolkis biokraftverk producerar ekologisk el och värme som Finlands naturskyddsförbund har auditerat. År 2023 var Tolkis kraftverks andel av fjärrvärmeproduktionen i Borgå 302,6 GWh, vilket motsvarar 98 % av värmeproduktionen i Borgå. Samtidigt producerades 27,2 GWh el.
Kraftverken och deras processer övervakas kontinuerligt av verksamhetsutövaren. Anläggningarna har också utsläppsgränser och övervakningsskyldigheter enligt tillståndsvillkoren och förordningarna. Produktionsprocessen vid Tolkis Biokraftverk har planerats vara miljövänlig. Rökgaserna renas från partiklar med hjälp av ett elektriskt filter och leds genom en värmeåtervinnande reningsapparatur till skorstenen. Aska som uppkommer som biprodukter från energiproduktionen utgör kvantitativt sett den klart största delen av det avfall som uppkommer vid verksamheten. Flygaska som separerats från rökgaserna med hjälp av ett elfilter återvinns och återanvänds som gödsel i skogarna.
Under 2023 inträffade inga skador eller farliga situationer.
Tillstånds- och tillsynsnämnden antecknade ärendet för kännedom.

Övriga ärenden

Nämndens övriga beslut var likaså i överensstämmelse med föredragningen samt enhälliga.