Siirry sisältöön

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnan päätökset 26.9.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Lupa- ja valvontalautakunnan vuositavoitteet talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelmaan 2025-2026

Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi rakennuslupien keskimääräisen käsittelyajan, enintään kuusi viikkoa talousarvion 2024 sitovaksi tavoitteeksi. Tavoitteena on tukea joustavalla rakennuslupamenettelyllä yritysten toimintaa. Tavoite toteuttaa Porvoon kaupungin yrityskannan strategista mittaria.

ASM Kiviainespalvelu Oy, Kivimäen maanläjitystä ja louhintaa koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma UUDELY/4010/2023, Sipoo, lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle

Lupa- ja valvontalautakunta antoi ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon maanläjitystä ja louhintaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoa ja läjittämistä suunnitellaan Sipoon kunnassa sijaitsevalle määräalalle noin 7 km Sipoon keskustasta kaakkoon. Porvoon kuntaraja kulkee alueen itäpuolella lähellä hankealuetta. Alueen pinta-ala on noin 20 hehtaaria ja mahdollinen täyttömäärä enintään noin 3,9 miljoonaa m3ktr. Läjitystoiminnan arvioitu kesto on 10 vuotta. Ennen maa-ainesten vastaanottoa alueelta louhitaan kiviainesta. Kiviaineksen ottaminen on mahdollista myös läjityksen kanssa samanaikaisesti. YVA-menettelyssä tarkastellaan kolmea toteutusvaihtoehtoa.

Massax Oy (ent. Vekkox Oy), Slåtlidenin murskaamoalueen maa-aineslupa sekä kallion louhinnan, louheen murskauksen sekä maa-ainesten ja betonijätteen käsittelyn ympäristölupa, korkeimman hallinto-oikeuden osittain palauttama asia ESAVI/25001/2023 , lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Slåtlidenin murskaamoalueen maa-aineslupa sekä kallion louhinnan, louheen murskauksen sekä maa-ainesten ja betonijätteen käsittelyn ympäristöluvan lausuntoon lisättiin maininta, että toteutuksen yhteydessä on otettava huomioon maisemoidun korkotason suhde eteläpuoleisen kiinteistön korkotasoon. Lisäys koskee lupamääräystä 2.

Porvoon Energia oy, Kilpilahden lämmöntalteenotto ja merilinja -hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarveharkinta, UUDELY/6763/2023, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö

Lupa- ja valvontalautakunta antoi Uudenmaan ELY-keskukselle lausunnon Porvoon Energia Oy:n Kilpilahden hukkalämmön talteenottoa ja merilinjaa koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tarveharkinnasta. Porvoon Energia oy ja Neste oyj käynnistivät selvityshankkeen uusiutuvan vedyn tuotannon hukkalämpöjen talteen ottamiseksi ja hyödyntämiseksi kaukolämmön tuotannossa. Sopivimmaksi vaihtoehdoksi arvioitiin elektrolyysissä muodostuvan lämmön hyödyntäminen kaukolämpöverkossa lämmön talteenottolaitoksen, siirtolinjan ja Tolkkisiin sijoitettavan lämpöpumppulaitoksen avulla. Kilpilahdesta raakalämpö johdetaan putkistoa pitkin Tolkkisten voimalaitosalueelle, jonne tullaan sijoittamaan lämpöpumppulaitteisto. Lausunnossa tarkasteltiin kahta eri reittivaihtoehtoa.

Sijoittamislupahakemus, aloittamisoikeudella, Telia Towers Finland Oy

Lupa- ja valvontalautakunta käsitteli uudelleen Telia Towers Finland Oy:n maston sijoittamislupahakemuksen. Lautakunta merkitsi tiedokseen sijoittamislupahakemuksen liitteineen, asiassa saadut lausumat ja niiden täydennykset sekä vastineet. Lautakunta totesi, että sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 234 §:n mukaiset sijoittamisen edellytykset täyttyvät ja vahvisti Telia Towers Finland Oy:n hakemuksen mukaisen sijoittamissuunnitelman sekä myönsi hankkeelle aloittamisoikeuden jo asetettua vakuutta vastaan.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.