Hoppa till innehåll

Tillstånds- och tillsynsnämndens beslut 26.9.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Tillstånds- och tillsynsnämndens årliga mål för budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025-2026

Tillstånds- och tillsynsnämndens accepterade indikator för bindande mål är bygglovens genomsnittliga handläggningstid, max 6 veckor för budgeten 2024. Till bindande mål är att företagens verksamhet stöds genom flexibelt bygglovsförfarande. Bindande mål uppfyllar företagsstocks indikator i strategin.

ASM Kiviainespalvelu Oy, Program för miljökonsekvensbedömning om jorddeponering och bergsbrytning av Kivimäki UUDELY/4010/2023, Sibbo, utlåtande till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade ge Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland ett utlåtande program för miljökonsekvensbedömning som gäller jorddeponering och bergsbrytning

Företaget planerar mottagning och deponering av ren överskottsjord i ett outbrutet område i Sibbo kommun cirka 7 km sydost om Sibbo centrum. Kommungränsen för Borgå går öster om området nära projektområdet. Områdets areal är cirka 20 hektar, och den möjliga fyllningsvolymen är högst cirka 3,9 miljoner tfm3. Deponeringsverksamheten pågår uppskattningsvis 10 år. Stenmaterial bryts i området innan jordmaterialet tas emot.  Det är också möjligt att ta stenmaterial samtidigt med deponeringen. I MKB-förfarandet granskas tre alternativ för genomförandet.

Massax Oy (tidigare Vekkox Oy), marktäktstillstånd för Slåtlidens krossområde samt miljötillstånd för brytning av berg, krossning av sprängsten och behandling av marksubstanser och betongavfall, ärende som delvis återförvisats av högsta förvaltningsdomstolen ESAVI/25001/2023, utlåtande till Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Ansökan gällde marktäkttillstånd för Slåtlidens krossområde samt miljötillstånd för brytning av berg, krossning av sprängsten och behandling av marksubstanser och betongavfall. I utlåtandet bör tilläggas att nivån på uppfyllningen ska fastställas med hänsyn till landskapsanpassningen på fastighetens södra sida. Denna tilläggning avser tillståndsvillkor 2.

Borgå Energi ab, projektet värmeåtervinning i Sköldvik och havslinje, behovsprövning av bedömning av miljökonsekvenser, UUDELY/6763/2023, närings-, trafik- och miljöcentralen i Nylands begäran om utlåtande

Tillstånds- och tillsynsnämnden ger ett utlåtande om behovsprövning av bedömning av miljökonsekvenserna av Borgå Energi Ab:s projekt för återvinning av spillvärme i Sköldvik och havslinje. Borgå Energi och Neste inledde ett utredningsprojekt för att återvinna spillvärme och utnyttja det i produktionen av fjärrvärme. Det lämpligaste alternativet uppskattades vara att utnyttja i fjärrvärmenätet det värme som bildas i elektrolys, med hjälp av en anläggning för värmeåtervinning, en överföringsförbindelse och en värmepumpsanläggning som ska placeras i Tolkis. Från Sköldvik leds råvärme genom rör till kraftverksområdet i Tolkis, där man kommer att placera en värmepumpsanläggning. I utlåtandet observerades två olika alternativ av rutten.

Ansökan om placeringstillstånd, med rätt att börja, Telia Towers Finland Oy

Tillstånds- och tillsynsnämnden behandlade återigen Telia Towers Finland Oy:s ansökan om placeringstillstånd av masten. Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade att anteckna för kännedom ansökan om placeringstillstånd, utlåtanden om ärendet och deras kompletteringar och bemötande. Nämnden konstaterade att förutsättningarna för placering i enlighet med 234§ i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) uppfylls och bekräftade placeringsplanen i enlighet med Telia Towers Finland Oy:s ansökan. Nämnden beviljade rätt att påbörja arbeten mot ett säkerhetsbelopp.

Övriga ärenden

Nämndens övriga beslut var likaså i överensstämmelse med föredragningen samt enhälliga.