Siirry sisältöön

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnan päätökset 27.2.2024

Tiedoksenne; Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnan päätökset 27.2.2024

Rakennuslupahakemus, Vaskenvalajankatu 8D

Porvoon A-asunnot hakee lupaa kerrostalon (Rakennus D) rakentamiseksi ja rivitalon purkamiseksi osoitteeseen Vaskenvalajankatu 8D, 06100 Porvoo. Hanke sijoittuu Aleksanterinkadun itäpääte asemakaava-alueelle, kaupunginosan 5, kortteliin 65, tontille 3. Hakija omistaa rakennuspaikan.
Purkulupaa haetaan rakennukselle DEF, jolle myönnetty rakennuslupa 2023-151, korjausta varten. Tämä lupa rauetetaan kun uusi lupa myönnetään. Purettava kerrosala 829 m²
Tontin pinta-ala on 5661 m² ja rakennusoikeutta tontilla on 6250 k-m², johon aikaisemmin myönnetty rakennuslupa kolmelle kerrostalolle (Rakennus A, B ja C), yhteensä 4704 k-m²
Rakennuksen D kerrosala on 1545 m², 26 asuinhuoneistoa kooltaan 31-74 m² ja yksi talosauna.
Tontille sijoitetaan 53 autopaikkaa, jotka sijaitsevat pihalla. Kolme autopaikkaa on esteettömiä.
Polkupyöräpaikkoja on kiinteistöllä 201 polkupyörälle. Kiinteistölle sijoittuu 146 m² väestönsuoja 176 henkilölle.

Rakennuslupahakemus, Teollisuustie 11-13, 06150 Porvoo

Sislin Oy Oy hakee lupaa rakennuksen osittaiselle käyttötarkoituksen muutokselle. Rakennuksen tuotanto- ja varastotilat muutetaan työ, harraste,- ja monitoimitilaksi. Rakennuksen kerrosala on 5870 m². Ala joka muuttuu on 1202 m². Rakennus sijaitsee kahdella eri kiinteistöllä. Kiinteistö 638-5-231-32 on kooltaan 13268 m² ja kaavan mukainen rakennusoikeus on 9247 m², missä sijaitsee myös se osa joka tätä muutos koskee. Rakennuksen kaakossa sijaitsevat kaksi siipeä ovat osittain viereisellä kiinteistöllä 638-5-231-33, jonka rakennusoikeus on 2000. Uutta kerrosalaa ei tule.
Entisistä ns. C.E. Lindgrenin Pensselitehtaan varastotiloista rakennetaan bänditreenitiloja sekä työ,- ja harrastetiloja. Tiloihin tulee myös sali esiintymislavalla, missä voidaan pitää konsertteja enintään 350 henkilölle. Asemapiirustuksessa esitetty vaadittavat autopaikat.
Tiloissa on tarkoitus toimia Musiikki-, ja kulttuuriyhdistys Pensselitehdas ry yhteistyössä Porvoon kaupungin nuorisotoimen kanssa.
Rakennuksessa on myös liiketiloja, joita tämä muutos ei koske.

Rakennus- ja toimenpidelupien käsittelyaikojen seuraaminen

Kaupungin hallituksen esityksestä tavoitearvio 2024 käsittelyn yhteydessä lisättiin rakennusvalvonnan palvelualueelle raportointi velvollisuus lupa- ja valvontalautakunnalle, koskien rakennus- ja toimenpidelupia, joiden käsittelyaika on pidempi kuin kuusi viikkoa. Tämä hyväksyttiin edelleen valtuustotossa samalla kun hyväksyttiin talousarvio. Liitteessä on lista avoinna olevista hakemuksista ja lisäksi selvitys, mistä syystä käsittelyaika on pidempi kuin kuusi viikkoa.

Lupa- ja valvontalautakunnan lausunto Aluehallintovirastolle Neste Oyj:n Vihreän vedyn tuotantoyksikön ympäristölupahakemuksesta, Kilpilahti

Neste Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnan muuttamista koskeva hakemus on vireillä aluehallintovirastossa. Aluehallintovirasto on pyytänyt Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa hakemuksesta 1.3.2024 mennessä.
Lupa ja -valvontalautakunta päätti antaa aluehallintovirastolle hakemuksesta seuraavan lausunnon.
Alueen raivaus- ja hakkuutyöt sekä mahdolliset louhinnat, kiviaineksen seulonnat ja murskaukset sekä muut kovaa melua aiheuttavat työt on ajoitettava lintujen pesimäajan ulkopuolelle (1.4.-31.7.). Alueen rakentamisessa on otettava huomioon hakemuksen liitteenä olleessa luontoselvityksessä havaitut lintulajit ja soveltuvien elinympäristöjen säilyminen. Maansiirtotöitä tehdessä on huomioitava, että mahdolliset pilaantuneet maa-ainekset käsitellään asianmukaisesti sekä varmistettava, että mahdolliset haitalliset vieraslajit eivät kulkeudu uusille alueille.
Elektrolyyseriyksikön piha-alueiden hiekan- ja öljynerottimien kautta maastoon johdettavien hulevesien laatua pitää tarkkailla säännöllisesti. Lupamääräysten muutoksiin ei ole lausuttavaa.

Lupa- ja valvontalautakunnan lausunto Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräysten ja taksan muutoksiin

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen on valmistellut muutoksia Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin. Suurin osa muutoksista koskee niitä kiinteistöjä, joiden jätevedet johdetaan saostus- tai umpisäiliöön, pienpuhdistamoon tai vastaavaan jäteveden käsittelyjärjestelmään kiinteistöllä. Muutokset astuvat voimaan vuosien 2024-2026 aikana portaittain alueen kunnissa, kun kunnalliset saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetukset alkavat kyseisessä kunnassa. Lausunto pyydetään toimittamaan Uudenmaan jätehuoltoviranomaiselle viimeistään 8.3.2024
Lupa- ja valvontalautakunta on tutustunut Uudenmaan jätelautakunnan valmistelemiin jätetaksan ja jätehuoltomääräysten muutoksiin ja päätti todeta lausuntonaan seuraavaa:

Jätehuoltomääräysten luonnoksessa, 32 §:n 1-2 momenteissa, määrätään seuraavaa (lainaus kursiivilla):
Jos lietesäiliön tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu tien kunnossapidosta. Tienpitäjän tulee pitää tieväylä riittävältä leveydeltä avoimena (vähintään 3 m ja kaarteissa 4 m), jotta raskaan kaluston liikennöinti on mahdollista ilman kuljetuskalustolle aiheutuvia vaurioita. Yksityistien käytön rajoitusten tulee olla merkitty liikennemerkein esim. painorajoitus. Jos tie on painorajoitettu, mutta tienpitäjä haluaa, että lieteauto ajaa kiinteistölle, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti jäteyhtiölle tai kiinnittää painorajoitusmerkin alle lisäkilpi “Huoltoajo sallittu” tai “Ei koske jäteautoa”. Lieteautoa ei ajeta kiinteistön alueelle tai yksityiselle tielle, mikäli se ei kiinteistön tai tien rakenteiden vuoksi ole mahdollista.

Kiinteistön haltijan on huolehdittava lietesäiliölle johtavan ajoväylän ja kulkureitin soveltuvuudesta tyhjennykseen sekä niiden kunnosta, esteettömyydestä ja puhtaanapidosta. Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot. Lumen auraus, liukkauden torjunta ja kulkuväylää haittaavien oksien poisto on hoidettava siten, että säiliön luokse pääsee turvallisesti. Ajoväylälle kasvaneet puiden oksat ja kasvusto pitää karsia niin, etteivät ne raavi tai vaurioita ajoneuvoa. Lieteauton tarvitsema ajoväylän leveys on vähintään 3 m, kaarteissa 4 m ja vapaa kulkukorkeus 4 m. Kiinteistön haltija vastaa siitä, että lieteauto pääsee kääntymään kiinteistöllä tai sen välittömässä läheisyydessä.

Lupa- ja valvontalautakunta toteaa, että edellä mainitut määräykset ovat perusteltuja, jotta lieteautot voivat suorittaa kiinteistöjen lietetyhjennykset turvallisesti ja esteettömästi. On kuitenkin huomioitava, että vanhojen kiinteistöjen jo olemassa olevien jätevesijärjestelmien saostus- ja umpisäiliöt voivat sijaita kiinteistöllä niin, että 32 §:n 1-2 momenttien minivaatimukset ajoväylän leveydestä eivät täyty. Näissä tapauksissa muutokset ajoväylään vaatimusten täyttämiseksi eivät välttämättä ole mahdollisia tai muutosten toteutus voi olla kiinteistön haltijalle kohtuutonta. Tällöin jäteyhtiön tulee varmistaa, että tarjolla on myös näihin kohteisiin sopivaa tyhjennyskalustoa, jolla tyhjennykset voidaan suorittaa. Tällä hetkellä tyhjennyksen tilaaja on voinut tarvittaessa valita sellaisen yrityksen, jolla on tarjolla myös pienempää kalustoa.
Muilta osin lupa- ja valvontalautakunta pitää ehdotettuja muutoksia perusteltuina ja riittävinä varmistamaan sujuva siirtyminen kunnalliseen saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetukseen.

Käsittelyn aikana Tom Blomqvist teki seuraavan lisäysehdotuksen: Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan tyhjennyspäivän etukäteen, jotta tilaaja pystyy varmistamaan, että vaadittavat edellytykset täyttyvät. Ehdotusta kannatti Sirpa Hanska.
Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.

Päätös kirjalliseen vireillepanoasiaan vesilain (587/2011) mukaisesta kuivatusvesien johtamisesta

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunta päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan päätösesityksen Porvoon Tirmon kylässä sijaitsevan yksityistien kuivatusvesien johtamisen ratkaisemiseksi.
Lautakunta valtuutti esittelijän tekemään muutosehdotuksen mukaisen teknisen korjauksen liitteenä olevaan päätösehdotukseen.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.