Hoppa till innehåll

Tillstånds- och tillsynsnämndens beslut 27.2.2024

Till kännedom: Tillstånds- och tillsynsnämndens beslut 27.2.2024

Ansökan om bygglov, Gördelmakaregatan 8D

Borgå A-bostäder Ab ansöker om lov för byggande av ett flervåningshus (Byggnad D) och rivning av radhuset på adressen Gördelmakaregatan 8D, 06100 Borgå. Projektet är förlagt till detaljplaneområdet i östra ändan av Alexandersgatan, stadsdel 5, kvarter 65, tomt 3. Den sökande äger byggplatsen.
Rivningstillstånd ansöks för byggnaden DEF, som 7.3.2023 beviljades bygglov 638-2023-151, för renovering. Detta tillstånd upphävs när ett nytt tillstånd beviljas.
Våningsytan på byggnaden som rivs är 829 m².
Tomtens areal är 5661 m² och byggrätten är 6250 m²-vy. Tidigare har bygglov beviljats för tre flervåningshus (Byggnader A, B och C), sammanlagt 4704 k-m².
Våningsytan i byggnad D är 1545 m², 26 bostadslägenheter är 31–74 m ² stora, och i byggnaden finns en husbastu.
På tomten placeras 53 bilplatser som är belägna på gården. Tre bilplatser är tillgängliga.
Fastigheten har 201 cykelplatser. På fastigheten finns ett skyddsrum på 146 m² för 176 personer.

Ansökan om bygglov, Industrivägen 11–13, Östermalm

Sislin Oy Oy ansöker om lov för en delvis ändring av användningsändamålet. Byggnadens produktions- och lagerlokaler ändras till arbets-, hobby- och allaktivitetslokaler. Byggnadens våningsyta är 5870 m². Ytan som ändras är 1202 m². Byggnaden är belägen på två olika fastigheter. Fastigheten 638-5-231-32 är 13268 m² stor och byggrätten enligt planen är 9247 m², där också den del som ändringen gäller finns. De två flyglarna i byggnaden som ligger mot sydost ligger delvis på grannfastigheten 638-5-231-33, där byggrätten är 2000 m². Det bildas ingen ny våningsyta.
Av lagerlokalerna i den tidigare s.k. C.E. Lindgrens penselfabrik byggs bandlokaler samt arbets- och hobbylokaler. I lokalerna kommer också en sal med en estrad där konserter kan hållas för högst 350 personer. I situationsplanen anges de bilplatser som krävs.
I lokalerna kommer Musiikki- ja kulttuuriyhdistys Pensselitehdas ry att verka i samarbete med Borgå stads ungdomsväsende.
I byggnaden finns också affärslokaler som inte berörs av ändringen.

Uppföljning av behandlingstiderna för bygglov och åtgärdstillstånd

I samband med behandlingen av budgeten 2024 fogades, på förslag av stadsstyrelsen, en skyldighet till serviceområdet för byggnadstillsynen att rapportera de bygglov och åtgärdstillstånd, vars behandlingstid är längre än sex veckor, till tillstånds- och tillsynsnämnden. Detta godkändes sedan av stadsfullmäktige samtidigt som budgeten. I bilagan finns en förteckning över obehandlade ansökningar och dessutom en redogörelse för varför behandlingstiden är längre än sex veckor.

Tillstånds- och tillsynsnämndens utlåtande till regionförvaltningsverket om Neste Abp:s ansökan om miljötillstånd för produktionsanläggning för grön vätgas, Sköldvik

Ansökan gällande ändringen av verksamhet på Neste Abp:s raffinaderi i Borgå är anhängig i regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket har begärt Borgå stads miljöskyddsmyndighets utlåtande om ansökan senast 1.3.2024.
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade ge regionförvaltningsverket följande utlåtande om ansökan.
Röjning och avverkning av området samt eventuella brytningsarbeten, siktning och krossning av stenmaterial samt andra arbeten som orsakar högt buller ska ske utanför häckningstiden för fåglar (1.4-31.7). Vid byggandet av området ska man beakta de fågelarter, som upptäckts i den naturutredning som bifogats ansökan, och bevarandet av lämpliga livsmiljöer. När schaktningsarbeten utförs ska man se till att eventuellt förorenade marksubstanser hanteras på behörigt sätt. Man ska också säkerställa att eventuella invasiva främmande arter inte förs in i nya områden.
Kvaliteten på det dagvatten som leds ut i terrängen via sand- och oljeavskiljare i elektrolysörsenhetens gårdsområden ska kontrolleras regelbundet. Man har ingenting att anmärka om ändringarna i tillståndsvillkoren.

Ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa och avfallshanteringsföreskrifter, utlåtande till Nylands avfallshanteringsmyndighet

Tillstånds- och tillsynsnämnden har bekantat sig med de ändringar i avfallstaxan och avfallshanteringsföreskrifterna som har beretts av Nylands avfallsnämnd och konstaterar i sitt utlåtande följande:
I utkastet till avfallshanteringsföreskrifter, 32 § 1-2 mom., föreskrivs följande (citat med kursiv stil):
Om tömning av en slambehållare förutsätter att man använder en enskild väg, ansvarar väghållaren för underhållet av vägen. Väghållaren ska hålla en körväg öppen med tillräcklig bredd (minst 3 m och i kurvor 4 m) för att det ska vara möjligt att bedriva trafik med tunga fordon utan skador på transportmaterielen. Begränsningarna i användningen av en enskild väg ska vara markerade med vägmärken, till exempel viktbegränsning. Om vägen är viktbegränsad, men väghållaren vill att slambilen ska köra till fastigheten, ska avfallsbolaget skriftligen underrättas om detta eller förses med tilläggsskylt “Servicetrafik tillåten” eller “Gäller inte avfallsbilen” under markeringen för viktbegränsning. Slambilen körs inte på fastighetens område eller på en enskild väg, om detta inte är möjligt på grund av fastighetens eller vägens konstruktion.
Fastighetsinnehavaren ska se till att den körväg och vägsträcka som leder till slamcisternen lämpar sig för tömning och är i skick, tillgängliga och rena. En körväg på en fastighet ska bära de fordonsvikter som vägtrafiklagen tillåter. Snöröjning, halkskydd och gallring av grenar som stör framkomligheten på vägsträckan ska skötas så att man säkert kan nå cisternen. Trädgrenar och växtbestånd som växt upp längs körvägen ska gallras bort så att de inte skrapar eller skadar fordonet. Den körväg som slambilen behöver ska vara 3 m bred, i kurvor 4 m och ha en fri höjd på 4 m. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att slambilen kan vända på fastigheten eller i dess omedelbara närhet.
Tillstånds – och tillsynsnämnden konstaterar att de ovan nämnda bestämmelserna är motiverade för att slambilarna tryggt och utan hinder ska kunna utföra slamtömning på fastigheterna. Det bör dock beaktas att sedimenterings- och slutna tankar i befintliga avloppsvattensystem i gamla fastigheter kan finnas på fastigheten belägna så att minimikraven i 32 § 1-2 mom. i fråga om farledens bredd inte uppfylls. I dessa fall är det inte nödvändigtvis möjligt att ändra körleden för att kraven ska uppfyllas. Det kan även vara oskäligt för fastighetsinnehavaren att genomföra ändringarna. Avfallsbolaget ska då se till att det också finns lämplig tömningsutrustning som lämpar sig för dessa objekt och som gör det möjligt att genomföra tömningarna. För närvarande har beställaren av tömningen vid behov kunnat välja ett företag som också kan tillhandahålla materiel av mindre storlek.
Till övriga delar anser tillstånds- och tillsynsnämnden att de föreslagna ändringarna är motiverade och tillräckliga för att säkerställa en smidig övergång till kommunal transport av slam från fällning och slutna tankar.

Under behandlingen gav Tom Blomqvist följande tillägsförslag: Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan tyhjennyspäivän etukäteen, jotta tilaaja pystyy varmistamaan, että vaadittavat edellytykset täyttyvät. Förslaget understöddes av Sirpa Hanska.
Tillstånds- och tillsynsnämnden godkände enhälligt förslaget.

Beslut om ärende som anhängiggjorts skriftligt gällande avledning av dräneringsvatten enligt vattenlagen (587/2011)

Borgå stads tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade att godkänna det bifogade beslutsförslaget för föredragningslistan av ärendet som gäller avledning av dräneringsvatten vid en enskild väg i Tirmo by i Borgå.
Nämnden befullmäktigade föredraganden att göra en teknisk korrigering i det bifogade förslaget till beslut i enlighet med den föreslagna ändringen.

Övriga ärenden

Nämndens övriga beslut var likaså i överensstämmelse med föredragningen samt enhälliga.