Siirry sisältöön

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnan päätökset 30.1.2024

Rakennuslupahakemus, Taidetehtaan rantakatu 3, Taidetehtaan rantakorttelit

Rakennuslupaa haetaan hybridirakennuksen rakentamiseksi. Rakennus käsittää K-Citymarket päivittäis- ja erikoistavarakaupan suuryksikön, maanalaisen pysäköintihallin, kaupan lastauspihan, asuntoja sekä hotellin.
Rakennusvalvonta on pyytänyt kaupunkisuunnittelulta uuden lausunnon koskien palautuspäätöksessä annettuja evästyksiä.
Rakennushanke on asemakaavan mukainen. Silloin kun maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, tulee rakennuslupa myöntää.

Käsittelyn aikana Hannele Luukkainen teki seuraavan palautusesityksen; Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, koska

 1. kellarikerroksesta on virheellinen tulkinta
 2. esittelyaineisto on osittain puutteellinen ja
 3. suunnitelma ei täytä MRL § 117.1 vaatimuksia.
 4. KELLARIKERROKSEN VIRHEELLINEN TULKINTA Suunnitelma on kaavan vastainen, koska toteutuessaan rakennus on kuusikerroksinen, vaikka kaava mahdollistaa viisi kerrosta.
  PERUSTELU: Asemakaavan merkintä ma-a = maanalainen tila, johon saa rakentaa autopaikkoja ja teknisiä tiloja. Kaavamerkintä ei toteudu tai sen toteutumisen osoittaminen on puutteellista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kellarikerros tulee sijaita kokonaan tai pääsääntöisesti maanpinnan alapuolella. Maanpinnalla tarkoitetaan tontin luonnollista maanpintaa, jota ei ole maastomuodoin tai rakentein keinotekoisesti korotettu. Suunnitelmissa yli puolet pysäköintitason tilavuudesta on luonnollisen maantason yläpuolella, jolloin kyseessä ei ole kellari, vaan kerros. Kellariksi nimetty taso muodostaa varsinaisen rakennusoikeudellisen kerroksen, jolloin rakennus on 6-kerroksinen. Asemakaava sallii enintään 5-kerroksisen rakennuksen rakentamisen. Koska autopaikoitustaso muodostaa kerroksen, sen pinta-ala lasketaan myös rakennusoikeudelliseen kerrosalaan, joka tällöin ylittyy.
  2, PUUTTEELLINEN ESITTELYAINEISTO Esittelyaineisto on monilta osin puutteellinen
  PERUSTELU: Ympäristöministeriön asetuksen 216/2015 mukaan pääpiirustusten tulee sisältää riittävät tiedot sen arvioimiseksi täyttävätkö suunnitelmat rakentamista koskevat säädökset ja määräykset ja hyvän rakentamistavan vaatimukset. Lautakunnalle toimitetuista asiakirjoista ovat puuttuneet: a) Päämitalliset suunnitelmat b) Kaavio kerrosalan jakautumisesta kerroksittain c) Julkisivujen osalta ko. asetuksessa määritetään, että julkisivukuvissa tulee esittää pintojen, rakennusosien ja laitteiden materiaalit, pintakäsittely ja värit. Citymarketin suunnitelmissa ei käy ilmi millaiseksi julkisivu tulee muodostumaan. Taideseinän sisältö pintakäsittely ja värit eivät ilmene suunnitelmista. Näin ollen julkisivun soveltuvuutta kaavan erillismääräyksen vaatimuksiin (rakennustapaohje) ei voida arvioida ja esitys on siten puutteellinen. Taideseinä koko on suunnitelmissa 58 m x 8 m, jolloin esityksen puutetta ei voida pitää vähäisenä. d) Selvitys huoltotoimintojen aiheuttamasta melusaasteesta. Huoltotoiminnot avautuvat avoimesti korttelin tärkeimmän kevyenliikenteen yhteyden suuntaan ja viereisille asuinrakennustonteille. Asiakirjoista ei käy ilmi onko toiminnan aiheuttamasta melusta laadittu tai vaadittu tutkielmaa, johon käyttäjä sitoutuu.
 5. SUUNNITELMA EI TÄYTÄ MRL § 117.1 VAATIMUKSIA Rakennus on sopimaton Porvoon jokilaakson kulttuurimaisemaan ja Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon.
  PERUSTELU: Rakennuksen massiivinen, sulkeutunut ja muurimainen julkisivu jokirannan suuntaan ei ole sopiva ratkaisu kyseiseen rakennuspaikkaan. Umpinainen julkisivu ei ole vuorovaikutuksessa katutilan kanssa ja muodostaa jokirannan suuntaan tympeän ja hengettömän seinämän, joka heikentää kaupunkitilan laatua laajalla alueella. Rakennuspaikan mahdollisuudet tulee ottaa huomioon toimintojen sijoittelussa esim. avaamalla myymälätiloista näkymiä jokimaisemaan. Myymälätilojen toteuttaminen katutasoon on näissä suunnitelmissa estetty nyt ja tulevaisuudessa väestösuojan ja muiden kiinteiden rakenteiden sijoittelulla. Näiden tilojen luonnollisempi sijainti olisi sisäänkäyntitasanteen aiheuttaman umpiosan kohdalla.
  Ehdotusta kannattivat Mirja Suhonen, Sirpa Hanska ja Pekka Malin.
  Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: Hannele Luukkaisen palautusehdotusta vastaan JAA, Hannele Luukkaisen palautusehdotuksen puolesta EI.
  Palautusehdotusta vastaan äänesti viisi (5); Petri Pasanen, Pia Sågbom, Tom Blomqvist, Christer Andersson ja Elin Andersson.
  Hannele Luukkaisen palautusehdotuksen puolesta äänesti neljä (4); Hannele Luukkainen, Mirja Suhonen, Pekka Malin ja Sirpa Hanska.
  Puheenjohtaja totesi, että palautusehdotusta vastaan annetut JAA äänet voittivat äänin viisi (5) – neljä (4). Käsittelyä jatkettiin.

Mirja Suhonen teki seuraavan vastaehdotuksen; Rakennuslupaa ei myönnetä. Perustelut Hannele Luukkaisen kuten palautusesityksessä.
Ehdotusta kannatti Hannele Luukkainen.
Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää pohjaehdotuksen ja vastaehdotuksen välillä, koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: pohjaehdotus JAA, Mirja Suhosen tekemä vastaehdotus EI.
Pohjaesityksen puolesta äänesti kuusi (6); Petri Pasanen, Pekka Malin, Elin Andersson, Pia Sågbom, Tom Blomqvist ja Christer Andersson.
Mirja Suhosen vastaehdotuksen puolesta äänesti kolme (3); Mirja Suhonen, Sirpa Hanska ja Hannele Luukkainen.
Puheenjohtaja totesi, että JAA äänet voittivat ja pohjaehdotus voitti äänin kuusi (6) – kolme (3). Käsittelyä jatkettiin.

Lupa- ja valvontalautakunta päätti myöntää haetut rakennusluvat päätösehdotuksiin sisätyvine ehtoineen. Vähäiset poikkeamiset myönnetään maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n 1 mom. nojalla.
Lautakunnan jäsenet Sirpa Hanska, Hannele Luukkainen, Mirja Suhonen ja Pekka Malin jättivät eriävän mielipiteen.

Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontakertomus vuodelta 2023

Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin perusteet ja valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelmaa on tarkistettava säännöllisesti. Suunnitelmallista valvontaa toteutetaan erillisen valvontaohjelman mukaisesti.
Lupa- ja valvontalautakunta merkitsi Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontakertomuksen 2023 tiedoksi.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.