Siirry sisältöön

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset 15.12.2020

Päätös maa-aineslain mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta ja ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta sekä päätös toiminnan aloittamisesta ennen lupapäätöksestä, Kulloo, Porvoon kaupungin kuntatekniikka ja Porvoon vesi, 638-440-2-60-m501

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti myöntää Porvoon kaupungin kuntatekniikalle ja Porvoon vedelle Kulloon kylässä maa-aines- ja ympäristöluvan. Lupapäätös sisältää maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-aineslupaa ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa koskevan ratkaisun. Lupapäätökseen sisältyy maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen päätös toiminnan aloittamisesta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Tutkintapyynnön tekeminen

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti esittelijän muutetun esityksen mukaisesti, että rakentamisen jatkamisesta kiinteistöllä X tehdään ilmoitus poliisille esitutkintaa varten. Rakentamista on jatkettu ja lupahakemusta ei ole täydennetty, jotta lupa olisi voitu käsitellä. Yleisen edun ja maanomistajien tasavertaisen kohtelun osalta tekoa ja laiminlyöntiä ei voi pitää vähäisenä.

Muut asiat

Muut asiat rakennus- ja ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.